skip to Main Content
ϵ񝲠󷧬ᴟ毵�𼠴񹟠󴡠�ᴡ󴞬ᴡ �ąǬ ꡴᭡빴ݲ 𯵠蝫ﵭ �񵨬߳ﵭ �맮鰱�򠯶婫ݲ � 𱯲 �尩�糧,  ꡨ򠳞쥱ᠥ갭ݥ頧 𱯨峬ߡ ��󴧠񽨬鳧. Աߴ笠1 U㯽󴯵 2017  (EUROKINISSI / ӉˇӠяՃÏө

Κατά χιλιάδες απορρίπτονται οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Κατά χιλιάδες απορρίπτονται από το σύστημα οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου που άνοιξε την Παρασκευή. 
Πολλοί πολίτες, σύμφωνα με το Skai.gr  λόγω του χειμώνα έχουν ξεπεράσει τις 800 και 1.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο σε κατανάλωση, με αποτέλεσμα το σύστημα να τους απορρίπτει !

Το υπουργείο Ενέργειας έχει ενημερώσει πλημμελώς τους 650.000 δικαιούχους ώστε να γνωρίζουν ότι θα μείνουν εκτός επιδότησης σε περίπτωση που η κατανάλωσή τους ξεπεράσει τα όρια είτε της κατανάλωσης είτε τα περιουσιακά.

Από χθες άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα www.idika.gr/kot/ και μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους προκειμένου να υπαχθούν στο νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Οι δύο καινούργιες κατηγορίες αφορούν όσους πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα λάβουν έκπτωση έως και 70%, αλλά και όσους πολίτες έχουν κριτήρια αντίστοιχα με αυτά που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος και θα έχουν έκπτωση έως και 35%.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων (TAXISnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτηση.

Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να έχει δύο διαφορετικά πεδία για τις αιτήσεις, οι οποίες θα είναι ανάλογης κατηγορίας. Η αρχή θα γίνει για την πρώτη κατηγορία (ΚΕΑ, δηλαδή ΚΟΤ 1), ενώ στις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία και για τη δεύτερη (κοινωνικό μέρισμα, δηλαδή ΚΟΤ 2).

Τα βήματα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ

1. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του έτους, ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο ή σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την έκπτωση να είναι στο όνομα του συζύγου.

3. Σε περίπτωση που η παροχή δεν αντιστοιχεί στον αιτούντα ή σύζυγό του, πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο ΚΟΤ να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του ή του συζύγου και να αναγράφει τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

5. Η αίτηση μπορεί να ακυρωθεί από τον αιτούντα, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι, και να υποβληθεί νέα. Εγκεκριμένη αίτηση μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε από τον αιτούντα.

6. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού, ο δικαιούχος υποχρεούται να ανακαλέσει την εγκεκριμένη αίτησή του, ανεξάρτητα από το αν έχει προβεί σε αλλαγή του δικαιούχου της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του προμηθευτή που τον εκπροσωπεί.

7. Ατομα που έχουν δηλώσει στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ότι φιλοξενούνται δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο ΚΟΤ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών της φιλοξενίας.

8. Για την κατηγορία ΚΟΤ Α διενεργείται έλεγχος ως προς την ύπαρξη εγκεκριμένης αίτησης για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εντός των τελευταίων 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο ΚΟΤ. Για την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης για ένταξη στην κατηγορία ΚΟΤ Α δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου συναίνεση όλων των μελών του νοικοκυριού για την αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς, με την προϋπόθεση η σύνθεση του νοικοκυριού που δηλώνεται στην αίτηση για ένταξη στο ΚΟΤ Α να ταυτίζεται με αυτήν που έχει δηλωθεί για τη χορήγηση του ΚΕΑ.

9. Η αίτηση του ΚΕΑ πρέπει να έχει εγκριθεί με δικαιούχο τον αιτούντα την ένταξη στο ΚΟΤ Α ή το σύζυγό του. Αν δεν υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ κατά τα παραπάνω, η αίτηση για ένταξη στο ΚΟΤ Α δεν γίνεται δεκτή και διενεργείται έλεγχος για την ένταξη στην κατηγορία ΚΟΤ Β.

10. Για την κατηγορία ΚΟΤ Β ο έλεγχος των κριτηρίων ένταξης διενεργείται εκ νέου. Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ζητείται η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς.

Κατηγορία ΚΟΤ Α

• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

• Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

• Το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν συγκεκριμένα ποσά.

Κατηγορία ΚΟΤ Β

• Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.

• Το συνολικό ύψος εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 25% για κάθε ανήλικο μέλος.

ΑμεΑ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα εισοδηματικά όρια ένταξης στο ΚΟΤ αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ ανά κατηγορία. Παράλληλα, για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top