skip to Main Content
Ghrokomeio 2 (2)

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ

Απάντηση σε δημοσιεύματα για πρόσληψη προσωπικού στο ∆ηµοτικό
Γηροκομείο Αργοστολίου.

Σε σχέση µε δημοσιεύματα, «αποκαλύψεις», ειδήσεις και ανακοινώσεις που το
τελευταίο διάστημα αναπαράγονται και αφορούν τη λειτουργία του ∆ημοτικού
Γηροκοµείου Αργοστολίου και από τη θέση του ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος, στην
οποία υπηρετώ για 34 χρόνια, επιθυµώ να διευκρινίσω τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Ν. 3584/2007 οι ΟΤΑ επιτρέπεται να απασχολούν
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την
αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει. Ο αριθµός των απασχολούµενων καθορίζεται µε τους Οργανισµούς
Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Με το µε αριθ. Πρωτ. 95989/26.12.2021 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών -Γεν. Γραµµατεία Ανθρώπινου ∆υναµικού οι φορείς της
Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως το
Ίδρυµα µας, κλήθηκαν να υποβάλουν τα αιτήµατα τους για την πρόσληψη µε σχέση
εργασίας Ι∆ΟΧ ή σύµβασης µίσθωσης έργου για το έτος 2022 για τις κατηγορίες α)
από ίδιους πόρους, β) ανταποδοτικού χαρακτήρα και γ) µε κάλυψη της δαπάνης υπό
µορφή αντιτίµου ή λοιπών αντικαταβολών µε την επισήµανση µμάλιστα ότι οι φορείς
θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήµατα τους µε φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους
υπό το πρίσµα των δηµοσιονοµικών περιορισµών. Περαιτέρω και σε συνέχεια του
παραπάνω εγγράφου η ίδια υπηρεσία εξέδωσε το µε αριθ. Πρωτ. 7364/07.02.2022
έγγραφο της το οποίο σε συνέχεια του προηγούµενου παρείχε διευκρινίσεις στους

φορείς για την ορθή υποβολή των αιτηµάτων µε την επισήµανση και πάλι ότι η
υποβολή θα πρέπει να γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες τους, λαµβάνοντας υπόψη τη
δηµοσιονοµική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών. Το
Ίδρυµα µας χωρίς χρονοτριβή και πριν ακόµη αποσταλεί το δεύτερο ως άνω έγγραφο
του υπέλαβε την µε αριθ. 2/21.01.2022 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου,
κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας περί προγραµµατισµού πρόσληψης Ι∆ΟΧ
προσωπικού µε οκτάµηνη απασχόληση, η οποία διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Πελ/νήσου ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου στην Κέρκυρα και αναρτήθηκε
αυθηµερόν επιτυχώς στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η περιβόητη
λοιπόν απόφαση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων δεν αποτελεί παρά όµοια
απόφαση µε την µε αριθ. 2/2022 απόφαση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου
από την οποία διαφοροποιείται µόνο ως προς τον τρόπο κάλυψης των εξόδων
μισθοδοσίας, πράγμα που αποτελεί δικαίωµα και επιλογή του κάθε φορέα, αντίστοιχα
µάλιστα µε την οικονοµική του δυνατότητα. Κατά τα λοιπά η διαδικασία που
τηρήθηκε είναι ακριβώς η ίδια, βασίζεται σε εφαρµογή των ως άνω εγγράφων του
Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η διαφοροποίηση του ως προς τους πόρους από τους
οποίους θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη δεν επηρεάζει ούτε τη χρονική διάρκεια της
πρόσληψης, ούτε τον αριθµό των προσώπων που θα προσληφθούν ούτε φυσικά
αναιρεί το γεγονός ότι µε τον τρόπο αυτό δεν επιλύεται το πρόβληµα της
υποστελέχωσης και για τα δύο Γηροκοµεία αλλά αποτελεί προσωρινή λύση ανάγκης.
Η παραπάνω διαδικασία στο σύνολο της αποτελεί αρµοδιότητα της διοικητικής
υπηρεσία του Ιδρύµατος η οποία δεν στερείται «ούτε γνώσεων ούτε νοµικής
φαντασίας» σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, το οποίο παρερµηνεύει τη νοµοθεσία,
διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα και επιδιώκει να αναδείξει τη δήθεν ανικανότητα
µας. Μάλιστα και σε παλαιότερο δηµοσίευµα είχε γίνει αναφορά στο γεγονός ότι το
Γηροκοµείο της Κέρκυρας προσλαµβάνει προσωπικό µε δελτίο παροχής υπηρεσιών,
πράγµα που δηλαδή εµείς οι αδαείς και ανίκανοι δεν σκεφτήκαµε να πράξουµε. Πλην
όµως πρέπει να επισηµανθεί ότι το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου αποτελεί
ΝΠ∆∆, φιλανθρωπικό ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τους
νόµους και τους περιορισµούς του ∆ηµοσίου ενώ το Γηροκοµείο της Κέρκυρας
αποτελεί ΝΠΙ∆ µε όλα όσα, για εκείνους που γνωρίζουν, αυτή η ουσιώδης διαφορά
συνεπάγεται.
Τέλος ποτέ µέχρι και σήµερα δεν θέλησα να αναµειχθώ σε πολιτικές αντιπαραθέσεις
και αντιπαλότητες γιατί σέβοµαι το θεσµικό ρόλο του υπαλλήλου τον οποίο κατέχω,

ιδιότητα η οποία για εµένα είναι τόσο σηµαντική όσο και εκείνη του αιρετού.
Άλλωστε οι υπάλληλοι είναι οι στυλοβάτες της δηµόσιας διοίκησης. Ο ρόλος της
αντιπολίτευσης είναι απόλυτα σεβαστός και ο ρόλος αυτός της επιβάλει να ελέγχει,
να παρατηρεί, να επικρίνει να καυτηριάζει τα κακώς κείµενα. Όσο λοιπόν πιο σωστή,
τεκµηριωµένη, εποικοδοµητική είναι η αντιπολίτευση τόσο καλύτερη, πιο
προσεγµένη και πιο σωστή είναι η διακυβέρνηση.

Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου όµως δεν πρέπει ποτέ να γίνει σηµείο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Υπάρχει για να µας θυµίζει ότι µπορούµε να είµαστε άνθρωποι και αξίζει το σεβασµό
µας, τη φροντίδα µας και την έµπρακτη αγάπη µας µακριά από µικρότητες,
κακοβουλία και αντιπαραθέσεις.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΡΑΖΗΣ Ε. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Π.Ε./Α

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top