skip to Main Content
Ghrokomeio 2 (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Τ694691ΗΨ-ΙΓΓ

Της υπ. αριθμ. 29/2022 απόφασης της Συνεδρίασης της 11/5/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπεύθυνου προστασίας ηλικιωμένων βάσει του Ν4837/2021 και του Ν. 4921/2022.

Στο Αργοστόλι σήμερα 11/5/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 01:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου,  ύστερα από την υπ. αριθμ. 495/6.5.2022 της γραπτής πρόσκλησης της κ.  Προέδρου που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα (11) μελών βρέθηκαν οκτώ (8) παρόντα και ονομαστικά είναι οι κάτωθι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ      
ΑΝΝΑ ΖΑΠΑΝΤΗ            (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ   (Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ)ΑΠΩΝ αν και κλήθηκε νόμιμα
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 
ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣΑΠΩΝ αν και κλήθηκε νόμιμα
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΠΩΝ αν και κλήθηκε νόμιμα
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΛΚΑ (Εκπρόσωπος Εργαζομένων) 

                                                                                      ΑΔΑ: 6Τ694691ΗΨ-ΙΓΓ

     Στην συνέχεια της συνεδρίασης η Πρόεδρος ζήτησε από τον παρόντα Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Διονύσιο Ραζή να εισηγηθεί το επόμενο θέμα που αφορά την «Ορισμός υπεύθυνου προστασίας ηλικιωμένων βάσει του Ν4837/2021 και του Ν4921/2022.»

Ο κ. Ραζής αναφέρθηκε στον Ν. 4837/2021 ο οποίος είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 178Α΄ /1.10.2021 και συγκεκριμένα στα άρθρα 5 και 6 και Ν. 4921/2022 ΦΕΚ 75/18.4.2022 άρθρο 65 είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στον ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας των Φιλοξενουμένων μας και μάλιστα σε διάστημα δύο μηνών από την δημοσίευση του νόμου.

Σύμφωνα με τον Ν. 4837/2021 άρθρο 5 έχουμε:

Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων

 1. Σε κάθε μονάδα των Φορέων Παιδικής Προστασίας ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων. Ο Φορέας Παιδικής Προστασίας υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα κανάλια

επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων.

3. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων προσκομίζει το αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7.  Στις περιπτώσεις Φορέων Παιδικής Προστασίας δημοσίου δικαίου, το εν λόγω αντίγραφο αναζητείται αυτεπαγγέλτως.
4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
5. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α ́ 236), οι Φορείς Παιδικής Προστασίας υποχρεούνται να υποβάλουν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) αντίγραφο της απόφασης ορισμού Υπεύθυνου Προστα-
σίας Ανηλίκων.
Αρθρο 6

Έννομη προστασία Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων
1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και το λοιπό προσωπικό των Φορέων Παιδικής Προστασίας που προβαίνουν σε αναφορά περιστατικού κακοποίησης, δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνον εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά.
2. Ο Φορέας Παιδικής Προστασίας, στον οποίο απασχολείται ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων που προέβη σε αναφορά περιστατικού κακοποίησης δύναται, κατόπιν έγγραφης συναίνεσής του, να αναλάβει τις δαπάνες για τη νομική υποστήριξη του αναφέροντος, στο
πλαίσιο ένδικης διαφοράς που προέκυψε λόγω αναφοράς περιστατικού κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την άσκηση των αναγκαίων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για τη διενέργεια των σχετικών διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών. Ο Φορέας Παιδικής Προστασίας, στον οποίο απασχολείται ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ή ο έτερος αναφέρων, μπορεί επίσης να παρεμβαίνει προς υπεράσπισή του ενώπιον των διοικητικών ή δικαστικών αρχών. Ειδικά, σε περίπτωση δημόσιου φορέα ισχύει το άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (A ́ 53).
3. Σε περίπτωση δημόσιου φορέα, τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των
κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού
αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α ́ 208).

Σύμφωνα με τον Ν. 4921/2022 ΦΕΚ 75/18.4.2022 Α΄ και συγκεκριμένα το άρθρο 65 η επέκταση του Υπεύθυνου Προστασίας επεκτάθηκε και σε Ιδρύματα όπως το δικό μας  Μ.Φ.Η. διευκρινίζοντας ότι:

α. Ως «κακοποίηση ωφελουμένου» νοούνται όλες οι μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης, διάκρισης, αμελούς θεραπευτικής πρόληψης ή αντιμετώπισης, εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και εν γένει κάθε υλική πράξη, ενέργεια ή παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ανεκτό και σύμφωνο με τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου επίπεδο περίθαλψης.
β. Ως «Υπεύθυνος Προστασίας Ωφελουμένων» νοείται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5,το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται σε κάθε φορέα από τους παρατιθέμενους στην παρ. 1, το οποίο αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των αναφορών περιστατικών κακοποίησης, τη διαβίβασή τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή δυνητικά στις
Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, καθώς και τη χωρίς χρονοτριβή παράλληλη ενημέρωση της διοίκησης του φορέα. Με τον ορισμό του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Ωφελουμένων ενημερώνει επαρκώς και αμελλητί όλους τους ωφελούμενους που διαμένουν στον φορέα σχετικά με τα στοιχεία του και τα κανάλια επικοινωνίας μαζί του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα προαναφερόμενα και μετά διαλογικής συζήτησης, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ορίζει Υπεύθυνη Προστασίας των φιλοξενουμένων μας την κα Τσάση Βασιλική Ψυχολόγο με την οποία έχουμε ετήσια σύμβαση.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος, να κοινοποιηθεί στους ηλικιωμένους μας στους συγγενείς των το προσωπικό του Ιδρύματος όπως και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή κατά περίπτωση στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας Νομού Κεφαλληνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2022.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

(    Υ   Π   Ο   Γ   Ρ   Α   Φ   Ε   Σ   )

ΣΩΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ    11 / 5 / 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΖΑΠΑΝΤΗ

thireos1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ     ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ             ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΠρος: Βαθμός Ασφαλείας Αργοστόλι    :  16 / 5 / 2022 Αριθ. Πρωτ. : 515
ΠΡΟΣ  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας- Π.Ε. Κεφ/νίας   Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας- Π.Ε. Κεφ/νίας   Τμήμα  Περιβαλλοντικής Υγιεινής &  Υγειονομικού Ελέγχου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
   ΠληροφορίεςΔιονύσιος  Ραζής
   ΔιεύθυνσηΛεωφ. Γ.  Βεργωτή 125 Αργοστόλι
   Ταχ. Κωδ.28100
   Τηλέφωνο26710-24282, 22892, 28105ΚΟΙΝ.:    
    FAX26710-24282
   E-maildim-gir@otenet.gr
  ΘΕΜΑ:  Αποστολή της 29 /2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

      Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 29/2022, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός υπεύθυνου προστασίας ηλικιωμένων βάσει του Ν4837/2021 και του Ν4921/2022» όπως και το αποδεικτικό δημοσίευσης της και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

                                     ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ

     Στο Αργοστόλι σήμερα την 11η  Μαίου 2022 η υποφαινόμενη υπάλληλος του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου κα  Παπαδάτου Καλλιόπη μετέβη κατά παραγγελία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και δημοσίευσε στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος την υπ αριθμό 29/2022   απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου κατά το πλήρες κείμενό της με θέμα  «Ορισμός υπεύθυνου προστασίας ηλικιωμένων βάσει του Ν4837/2021 και του Ν4921/2022.».

 Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣ                                                            ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                            Α. ………………………

                                                                                    Β. ……………………….

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top