skip to Main Content
An 179 Copy (Copy)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   27  Ιουνίου   2018   ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  18:30    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

2.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

3.  Διαγραφές-Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

4.     Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» και «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΝΠΔΔ» και έγκριση  κατάθεση πρότασης, από τον Δήμο Κεφαλλονιάς, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ49 «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός –Πολιτισμός – Περιβάλλον»,  του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ» του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο : «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών για την προβολή και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Κεφαλονιάς μέσω ψηφιακής αναβάθμισης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

5.  Έγκριση τροποποίησης Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας του άρθρου 99. του ν. 3852/2010 μεταξύ της ΠΙΝ-Π.Ε Κεφαλονιάς με το Δήμο Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων SEATRAC για την πρόσβαση Α.με Α. στις παραλίες του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Ν. Παπαδάτος

 

6.  Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Υποτομέα S1313 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

7.  Έγκριση 6ης αναμόρφωσης-τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ. 167/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

8.  Έγκριση 7ης αναμόρφωσης-τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ. 179/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

9.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

10.  Πρόταση ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Κεφαλλονιάς, έτους 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

11.  Πρόταση ανάθεσης προμήθειας παστεριωμένου γάλακτος για καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

12.  Ορισμός Υπολόγου και Υπεύθυνου Λογαριασμού της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδ. ΟΠΣ 5002508 ΣΤΟ Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

13.  Έγκριση της αριθμ 32/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με διάθεση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Γερασίμου Μακρή στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 

14.  Λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο για την δικαστική λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων-Ε.Τ.Ι.Ν Α.Ε

ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

 

15.  Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ) για απασχόληση στο Δήμο Κεφαλονιάς κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

16.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣ: Α/Δ  κ. Γ. Κατσιβέλης

 

 

 

17.  Έγκριση  προσωνυμίας «ΡΟΚΚΟΣ ΧΟΪΔΑΣ» στο 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου (αρ. 13/2018 απόφαση Δ.Σ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

 

18.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων-παιδικών σταθμών Παλικής, Πυλάρου και Ελειού Πρόννων από τον Δήμο στο Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Κ.Α.Π.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π κ. Γ. Παπαναστασάτος

 

19.  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Σαρλάτων» αναδόχου «Γεώργιος Βαγγελάτος ΕΔΕ».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

20.  Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του οικισμού Πόρου, τον Δ.Δ  Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφ/νιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων χώρων του οικισμού».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

21.  Έγκριση της αριθμ. 31/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με την κοπή πεύκων και ενός χαμαίρωπα στο Αργοστόλι,

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 

22.  Λήψη απόφασης σχετικά με αναμοριοδότηση δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στον Δήμο Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 

23.  Παραχώρηση χρήσης σχολικού κτιρίου 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου στον Φορέα «Α.Γ.Σ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

24.  Ίδρυση και λειτουργία σχολών YACHTING Πλοιάρχων και μηχανικών στην Κεφ/νιά.

ΕΙΣ: Δ. Σ. κ. Γ. Δημητράτος

 

25.  Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν, Π.Ε Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό για την υλοποίηση του έργου: ΄΄Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Μακρυωτίκων, Δ.Ε Πυλαρέων΄΄.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

26.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. E. Κεκάτος

 

27.  Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στην διοργάνωση του φεστιβάλ κινηματογράφου SeaNema Open Air Film Festival και διάθεση πίστωσης.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

 1. Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Παναγή Δρακουλόγκωνα
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφ/νιάς
 4. Γενική Γραμματέα του Δήμου κα Κυριακή Νικολαΐδου
 5. Προϊσταμένους Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 6. Προϊσταμένους Τμημάτων – Γραφείων Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 7. Ιστοσελίδα Δήμου
 8. Προέδρους: Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς.
 9. Προέδρους Ν.Π.Ι.Δ.
 • Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ.
 • Πίνακα Ανακοινώσεων
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 • Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top