skip to Main Content
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (1) (Copy)

«MasterPlan» ΠΥΛΑΡΟΥ, ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ & Η «ΜΕΛΕΤΗ» ΕΚΠΑ.

Η τακτική της προσαρμογής, στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων στην Ενέργεια, σε βάρος της προστασίας του λαού βγάζει μάτι!

Παίρνουμε την πρωτοβουλία ως Λαϊκή Συσπείρωση να φέρουμε το θέμα του Γενικού Σχεδίου Αντιπλημμυρικών Έργων Λεκάνης Πυλάρου (Master Plan), των επιπτώσεων των Ανεμογεννητριών και της «Μελέτης» του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως συνέχεια του θέματος που είχαμε εισηγηθεί στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο σε σχέση με τα Έργα αποκατάστασης και τις Αποζημιώσεις από τον «ΙΑΝΟ». Θεωρούμε αναγκαίο ο λαός της Κεφαλονιάς να είναι ενημερωμένος, να βγάλει τα συμπεράσματα του και να πάρει τα μέτρα του για να μη βρεθεί ανοχύρωτος μπροστά σε νέους κινδύνους.

Το παραπάνω Γενικό Σχέδιο, είχε αναθέσει η Περιφέρεια σε εξωτερικό Μελετητικό Γραφείο κατόπιν πρότασης της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Κεφαλονιάς, έχει ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο του 2020, δηλαδή εδώ και έξι μήνες, δεν έχει έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και απόφαση επί των μελετών και έργων που προβλέπει, ούτε για την χρηματοδότηση αρμοδιότητας της Π.Ι.Ν.

Το συγκεκριμένο Master Plan εκτός από την πλήρη αποτύπωση των προβλημάτων, προβλέπει σειρά μελετών για έργα που πρέπει να υλοποιηθούν απαραίτητα ως συνοδά προς τον Αντιπλημμυρικό Αγωγό της Αγίας Ευφημίας, έργα διαχείρισης των ομβρίων, για την προστασία όλης της περιοχής.

Το Σχέδιο εξετάζει τις εναλλακτικές και συνδυαστικές λύσεις προκειμένου, αφενός να μειωθούν οι επιφανειακές απορροές και τα φερτά που προσεγγίζουν το Σχέδιο Πόλης (Σ.Π.) της Αγ. Ευφημίας, και αφετέρου να αποκατασταθεί το Υδρογραφικό Δίκτυο της Λεκάνης Πυλάρου που έχει υποστεί πολύ μεγάλες μεταβολές τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα προτείνει τα παρακάτω έργα:

Α.      Έργα αποκατάστασης του Υδρογραφικού Δικτύου στους ορεινούς όγκους Αγ. Δυνατής και Φάλαρης/Βαξάς, το οποίο έχει υποστεί δυσμενείς αλλαγές από τον μη ορθολογικό σχεδιασμό των έργων ομβρίων των δρόμων εξυπηρέτησης των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ), με Φορείς τους Διαχειριστές των ΑΠ.

Β.      Έργα μείωσης και κατακράτησης των πλημμυρικών παροχών στις περιοχές κατάντη των ΑΠ και ανάντη του ΣΠ Αγ. Ευφημίας.

Γ.       Εγκάρσια προς τον Αντιπλημμυρικό Αγωγό έργα ανάντη του ΣΠ Αγ. Ευφημίας, με στόχο τη συγκέντρωση του συνόλου της πλημμυρικής παροχής της Λεκάνης και τη διοχέτευσή της ρο­ής στον αγωγό, με Φορέα την Π.Ι.Ν. \ Π.Ε. Κεφαλληνίας ή τον Δήμο Σάμης κατά περίπτωση.

Δ.      Έργα του δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων στο εσωτερικό του ΣΠ της Αγ. Ευφημίας, με επικαιροποίηση της εκπονηθείσας προ 20ετίας μελέτης, με Φορέα τον Δήμο Σάμης.

Η Κεφαλονιά και επομένως και η περιοχή της Αγ. Ευφημίας, δεν μελετήθηκαν επαρκώς και επομέ­νως δεν συμπεριλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Εκτός των άλλων αιτίων (κλιματική αλλαγή κ.λ.π.) ένας κύριος λόγος των φαινομένων είναι η απουσία αντιπλημμυρικών έργων στο ορεινό τμήμα της Λεκάνης και στους οικισμούς της κοιλάδας της Πυλάρου, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις των Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) στις κορυφές των βουνών.

Τα τελευταία χρόνια η ένταση των βροχοπτώσεων είναι ιδιαιτέρως έντονη, φαινόμενο που αποδί­δεται εκτός της Κλιματικής Αλλαγής στην τροποποίηση του υδρογραφικού δικτύου της Λεκάνης Πυλάρου από την ύπαρξη δρόμων εξυπηρέτησης των Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) που έχουν κατασκευασθεί στα ορεινούς όγκους της Αγ. Δυνατής και της Φάλαρης/Βαξάς.

Σημειώνεται σχετικά με την ορεινή περιοχή της Λεκάνης Πυλάρου, όπου κυριαρχούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, όσο ανεβαίνουμε στα ανάντη απαιτούνται και έργα δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων και κυρίως αντιδιαβρωτικά έργα. Τα έργα αυτά γίνονται από την Δασική Υπηρεσία που υπάγονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Μεταφέρουμε αυτούσιες μερικές από τις επιστημονικές διαπιστώσεις του Master Plan της Πυλάρου που αναφέρονται στα Αιολικά Πάρκα (ΑΠ) και τις Ανεμογεννήτριες:

«…Τα Ρέματα Φραγκάτων και Ιορτού έχουν επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τα ανάντη αυτών Αιολικά Πάρκα της Αγ. Δυνατής, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η πλημμυρική τους παροχή. Εν δυνάμει το Ρέμα Φραγκάτων θα παρουσιάσει περαιτέρω επιβάρυνση σε περίπτωση που το υπό κατασκευή Αιολικό πάρκο Ξερακιά οδηγήσει νεοεμφανιζόμενη πλημμυρική παροχή στον Κάμπο Μαρίνου, η οποία θα οδηγηθεί στη συνέχεια στο Ρέμα Φραγκάτων.

 • ·                     Αιολικά Πάρκα Αγ. Δυνατής

Τόσο οι οδοί των Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) όσο και τα πλατό (πλατώματα) των ανεμογεννητριών δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα έργα Αποχέτευσης – Αποστράγγισης των ομβρίων.

Η διαμήκης τριγωνική τάφρος ορύγματος, που θα έπρεπε να διατρέχει όλο ανεξαιρέτως το μήκος των οδών, είτε δεν υπάρχει καθόλου, καθώς έχει καλυφθεί από τσιμεντοστρωμένη λωρίδα κάτω από την οποία διέρχονται τα καλώδια του Α.Π., είτε είναι υποτυπώδης χωρίς τις ελάχιστες διαστά­σεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε έχει ιδιαίτερα μεγάλο βάθος από την ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων.

Οι εγκάρσιοι οχετοί αποφόρτισης είναι ελάχιστοι καθώς έχουν διαταχθεί με βάση μη ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης των ομβρίων και των φερτών. Είναι δε σαφές ότι δεν ακολουθούν την απαίτηση συχνής αποφόρτισης μικρότερων παροχών, προκειμένου να μη συγκεντρώνεται η πλημμυρική επι­φανειακή παροχή στα κατάντη, αλλά να διηθείται (διασπειρόμενη) στα εδάφη…».

 • ·                     Ρέμα Ιορτού

«…Η φυσική περιβάλλουσα κορυφογραμμή της Υπολεκάνης έχει διαταραχθεί πλήρως από τα πλατό εγκατάστασης ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου και από το ελλιπές από άποψη έργων ομβρί­ων οδικό δίκτυο αρκετών χιλιομέτρων. Η διατάραξη έγκειται στην τοπογραφική αλλοίωση του μορ­φοανάγλυφου και στην αύξηση της επιφανειακής απορροής των εδαφών κατάληψης των πλατό και των δρόμων. Τα πλατό και οι δρόμοι ενώ θα έπρεπε να διαθέτουν το πλέον πλήρες και το πλέον ενδεδειγμένο και ορθολογικό σύστημα επιφανειακής απορροής, στην πράξη είτε δεν διαθέτουν κανέ­να σύστημα, είτε τοπικά διαθέτουν κάποιο υποτυπώδες και σποραδικό, είτε και διαθέτουν κατά τόπους ανορθολογικό σύστημα. Ανορθολογικό σύστημα ήταν για χρόνια, και ενδεχομένως εξακολουθεί και σε κάποιο βαθμό να εί­ναι και έως σήμερα, η απουσία τριγωνικής τάφρου και εγκάρσιων οχετών στο οδικό δίκτυο του Αιο­λικού Πάρκου στην ανατολική παρειά της νότιας κορυφογραμμής της Αγ. Δυνατής, με αποτέλεσμα να οδηγούνται τα όμβρια του δικτύου αυτού στο Ρέμα Ιορτού…. Αποτέλεσμα είναι το μη μοίρασμα στα εδάφη των επιφανειακών απορροών των έργων του Αιολι­κού Πάρκου, αλλά αντίθετα η ταχεία διοχέτευση αυτών στο Ρέμα Ιορτού. Η δυσμενής επίδραση του Αιολικού Πάρκου στο Ρέμα Ιορτού προέρχεται συγκεκριμένα από τα 8 πλατό και το οδικό δίκτυο σύνδεσης αυτών νότια του Ιπόπορου και από τα 2 πλατό και το οδικό δί­κτυο σύνδεσης αυτών βόρεια του Ιπόπορου……Σχετικά με τα φερτά η παραγωγή και διάστρωση θραυστού υλικού επίστρωσης των οδών του Αιολι­κού Πάρκου, αποτελούν συνεχή μηχανισμό δημιουργίας και κίνησης των φερτών προς τα κατάντη πεδινά εδάφη, όπως εν μέρει και τα υλικά των επικλινών παρειών των τεχνητών επιχωμάτων…».

 • ·                     Ρέμα Σελώματος

«…Το οδικό δίκτυο του Αιολικού Πάρκου της Αγ. Δυνατής έχει επιδράσει καθοριστικά στη συγκέντρωση απορροών στη μισγάγγεια ΑΔ8. Τα σημάδια κίνησης του νερού επί του εδάφους είναι ιδιαίτερα έ­ντονα…Σχετικά με τα φερτά, η παραγωγή και διάστρωση θραυστού υλικού επίστρωσης των οδών του Αιο­λικού Πάρκου, τα υλικά κατασκευής των επιχωμάτων, καθώς και η ίδια η φύση των εδαφών των δευτερευουσών μισγαγγειών και του ρέματος, αποτελούν συνεχή μηχανισμό δημιουργίας και κίνη­σης των φερτών προς τα κατάντη…».

 • ·                     Ρέμα Φάλαρης

«…Βασικός παράγοντας δημιουργίας απορροών τα τελευταία χρόνια, αποτελεί το εκτεταμένο οδικό δίκτυο στην Υπολεκάνη Απορροής Φάλαρης και το οποίο χαρακτηρίζεται από τον μη ορθολογικό ή/και τον ελλιπή σχεδιασμό των απαραίτητων έργων παροχέτευσης των ομβρίων.

Το οδικό αυτό δίκτυο συντίθεται από την κάτωθι ομαδοποίηση οδών:

α. Ορεινές οδοί εξυπηρέτησης των Αιολικών Πάρκων…».

 • ·                     Αιολικά Πάρκα Βαξάς

«…Τόσο οι οδοί όσο και τα πλατώματα δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα έργα Αποχέτευσης – Απο­στράγγισης των ομβρίων.

Η διαμήκης τριγωνική τάφρος ορύγματος που θα έπρεπε να διατρέχει όλο ανεξαιρέτως το μήκος των οδών, είτε δεν υπάρχει καθόλου καθώς έχει καλυφθεί από τσιμεντοστρωμένη λωρίδα κάτω από την οποία διέρχονται τα καλώδια του Α.Π., είτε είναι υποτυπώδης χωρίς τις ελάχιστες διαστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε έχει μεγάλο βάθος από την ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων.

Οι εγκάρσιοι οχετοί αποφόρτισης είναι ανύπαρκτοι με εξαίρεση ελάχιστων μεμονωμένων περιπτώ­σεων. Δεν πληρείται έτσι η απαίτηση συχνής αποφόρτισης μικρών παροχών, προκειμένου να μη συγκεντρώνεται η πλημμυρική επιφανειακή παροχή στα κατάντη, αλλά να διηθείται (διασπειρόμε- νη) στα εδάφη…».

«…Στο Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας στο Οροπέδιο Βαξάς υπάρχει περιμετρικά της εγκατάστασης κανάλι το οποίο εκβάλει σε ένα μόνο σημείο κάνοντας εμφανή την επιβάρυνσης της μισγάγγειας από άποψη υδραυλικού φορτίου. Στο σημείο αυτό συγκεντρώνονται ανεξέλεγκτα και τα όμβρια της οδού που συνδέει την εν λόγω εγκατάσταση με το Α.Π…»

 • ·                     Αγροτικές οδοί της περιοχής

«…Με δεδομένο όμως ότι οι αγροτικές οδοί, ως κείμενες σε χαμηλότερα υψόμετρα από τις ορεινές οδούς των ΑΠ, δέχονται πλέον τις ανορθολογικά κατανεμημένες επιφα­νειακές απορροές του ορεινού οδικού δικτύου, προκύπτει η ανεξέλεγκτη διοχέτευση των απορροών αυτών στον φυσικό αποδέκτη της Υπολεκάνης Απορροής Θεμάτων που είναι το Ρέμα Θεμάτων…»

«…Στις Μελέτες κάθε Αιολικού Πάρκου κατ’ ελάχιστον απαιτείται να περιλαμβάνονται:

…Η ένταξη εκτίμησης των πραγματικών μετεωρολογικών δεδομένων των ορεινών όγκων, ό­πως αυτά έχουν τροποποιηθεί στη πράξη από την ύπαρξη των λοιπών γειτονικών Αιολικών Πάρκων μέσω: α) της «αύξησης του υψομέτρου» των κορυφογραμμών των ορεινών όγκων με την προσθήκη του ύψους των Ανεμογεννητριών και β) της ύπαρξης πολλαπλών Αλεξικέ­ραυνων…

…Η εκτίμηση παραγωγής φερτών από το υλικό που παράγεται από τον φορητό θραυστήρα για την επίστρωση των οδών…

…Ειδικά η αποφυγή αποφόρτισης των οχετών του Αιολικού Πάρκου απευθείας στις υφιστάμε­νες μισγάγγειες του Ξηρακιά της Υπολεκάνης Απορροής Κάμπου Μαρίνου…

…Η κατά περίπτωση αποστράγγιση των πλατειών των ανεμογεννητριών σε 2 σημεία εκτόνω­σης και σε διαφορετικές λεκάνες απορροής….

…Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η διέλευση των καλωδίων από τη θέση τοποθέτησης της διαμήκους τάφρου….

…Οι κλίσεις των δρόμων πρόσβασης πρέπει να είναι γενικά ήπιες στο σύνολό τους και σε καμιά περί­πτωση να μην ξεπερνούν το 10%. Αυτό θα ελάττωνε τις ταχύτητες των νερών που διατρέ­χουν….»

ΕΛΛΙΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

«….Οι με­λέτες που υποχρεούται ο φορέας του έργου να εκπονήσει δεν περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, που κατά τη γνώμη μας είναι άκρως απαραίτητες για να γίνει η διαχείριση των υδάτων μια περιοχής επέμβασης….

…Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι οι υπηρεσίες που αξιολογούν και εγκρίνουν τις ΜΠΕ των Αιο­λικών Πάρκων, γνωμοδοτούν για την εγκατάσταση αυτών κυρίως ως προς την πληρότητα του φακέ­λου αδειοδότησης και όχι ως προς την ουσία του μελετητικού αντικειμένου. Αυτό είναι πολλές φο­ρές αναπόφευκτο, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν ούτε την επαρκή στελέχωση, αλλά ούτε την τεχνική επάρκεια (είναι στην μεγάλη τους πλειοψηφία υποστελεχωμένες υπηρεσίες, χωρίς τις κα­τάλληλες επιστημονικές ειδικότητες για τον πλήρη και σε βάθος έλεγχο) να ελέγξουν το μελετητικό αντικείμενο που είναι αρκετά εξειδικευμένο και περίπλοκο. Καλό θα ήταν στα πλαίσια των αδειοδοτήσεων Αιολικών Πάρκων, να συμμετείχε στο έλεγχο και να γνωμοδοτούσε ένας πιο εξειδικευμένος φορέας σε υδραυλικά θέματα…».

Μετά από τις παραπάνω διαπιστώσεις τις Επιστημονικής Μελετητικής Ομάδας που περιλαμβάνονται στο Master Plan της Πυλάρου που φρόντισε η Περιφερειακή Αρχή να το «καταχωνιάσει» σε κάποιο γραφείο μακριά από κάθε δημοσιότητα και συζήτηση έχουμε την παρακάτω ομοβροντία παρεμβάσεων:

 • Από την ΕΛΕΤΑΕΝ με Δελτίο Τύπου στις 22.10.2020 (Επιστημονική Ένωση κύρια των Εταιρειών των της Βιομηχανίας Ανεμογεννητριών) όπου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Οι ανεμογεννήτριες δεν προκαλούν διάβρωση των εδαφών και τα αιολικά πάρκα δεν μπορούν να προκαλέσουν ούτε στο ελάχιστο τις πρόσφατες καταστροφές. Επιπροσθέτως τα τεχνικά έργα των αιολικών πάρκων συμβάλουν στην ορθότερη και ομαλότερη διαχείριση των όμβριων υδάτων… μας λύπησε επιπλέον το γεγονός ότι αυθαιρέτως διακινήθηκε η άποψη ότι για τις καταστροφές στην Αγία Ευφημία Κεφαλονιάς ευθύνονται οι ανεμογεννήτριες…. Όλα τα παραπάνω είναι συμπεράσματα για την αιολική ενέργεια και αποτελούν σαφείς και επιστημονικές απαντήσεις, σε αντίθεση με τις αόριστες και ατεκμηρίωτες δημόσιες τοποθετήσεις προσώπων με στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας από τα πραγματικά αίτια των καταστροφών…».

 • Με συνέντευξη στην Αυγή του Δημ. Καραγκουλέ στις 15.11.2020 που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«….Η συσχέτιση της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων με την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων έχει τόση σχέση με την επιστήμη όση και η αστρολογία…».

 • Με την Τεχνική Έκθεση του Ευθ. Λέκκα στις 30.11.2020 που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…Στα κορυφαία τμήματα των ορεινών όγκων έχουν κατασκευασθεί αιολικά πάρκα, αποτελούμενα από οδούς πρόσβασης και διαμορφώσεις μικρών εκτάσεων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, σχεδόν μηδενικής συμμετοχής στην συνολική έκταση των λεκανών απορροής και κατ’ επέκταση χωρίς να συμμετέχουν στα αίτια των πλυμμηρικών φαινομένων…Η κατασκευή και η λειτουργία των Αιολικών Πάρκων στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει συμβάλλει σε καμία φάση στην εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου του 2020 και αποτέλεσε την μεγαλύτερη και σφοδρότερη κακοκαιρία που έπληξε διαχρονικά το νησί της Κεφαλονιάς.

Η συμμετοχή των αδρομερών υλικών από τις διανοίξεις οδών προσπέλασης και εγκατάστασης των Αιολικών Πάρκων στην στερεομεταφορά, ήταν ανύπαρκτη, με τα αδρανή υλικά να παραμένουν στις επιφάνειες της οδοποιίας και των πλατειών των Αιολικών Πάρκων.

Σε ορισμένα μόνο σημεία παρατηρήθηκαν φυσιολογικές μικρές μετακινήσεις της τάξεως των μερικών δεκάδων μέτρων χωρίς να συμμετέχουν στην γενικότερη διαδικασία διαμόρφωσης του πλημμυρικού ρεύματος…».

 • Με νέο Δελτίο Τύπου της ΕΛΕΤΑΕΝ στις 04.12.2020 που στον τίτλο του αναφέρει για την παραπάνω Τεχνική Έκθεση:

«….ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τα αιολικά πάρκα δεν σχετίζονται με τα πλημμυρικά φαινόμενα της Κεφαλονιάς…».

Στις 27.01.2021 καταθέτουμε ως Λαϊκή Συσπείρωση Επερώτηση στην κ. Περιφερειάρχη, ζητώντας γραπτή απάντηση που μεταξύ άλλων αναφέρουμε και ρωτάμε:

«…όταν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, θέσεις και απόψεις με συνεντεύξεις από τον επικεφαλής της ομάδας κ. Λέκκα ότι οι “ανεμογεννήτριες δε συμμετέχουν στο παραμικρό στα πλημμυρικά φαινόμενα”, δημιουργώντας ένα κλίμα εφησυχασμού από τη μια αλλά και ευκαιρία απαλλαγής των εταιρειών από την αναγκαιότητα ύπαρξης αντιπλημμυρικών έργων που θα συνοδεύουν την όποια εγκατάσταση ανεμογεννητριών….

Ενώ σας έχει παραδοθεί εδώ και τρεις μήνες το Masterplan της Πυλάρου σε σχέση με τα πλημμυρικά φαινόμενα, τις αιτίες αλλά και τα προτεινόμενα έργα,

1. Δεν το έχετε φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και άμεση απόφαση για υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων που απαιτούνται.

2. Δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη απόφαση της κυβέρνησης για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα των έργων που προτείνει το Masterplan, πέρα από γενικόλογες εξαγγελίες πολλών εκατομμυρίων…

Έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την συγκεκριμένη Μελέτη (Ευθ. Λέκκα); Τι ημερομηνία έγινε αυτό, ποια είναι η χρονική διάρκεια της και ποιο το κόστος υλοποίησης;

3. Έχει ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη Μελέτη, αν ναι γιατί δεν έχετε ενημερώσει έως τώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο…».

Και η απάντηση της Περιφερειακής Αρχής στις 18.02.2021 δια της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…Μετέπειτα και μέχρι προσφάτως η υπηρεσία μας δεν έλαβε περαιτέρω σχετική ενημέρωση και μέχρι σήμερα καμία μελέτη. Εξ όσων πληροφορηθήκαμε, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα, δεν είχε υπογράψει κάποια σύμβαση μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και του ΕΚΠΑ για εκπόνηση μελέτης,

Στις 30-11-2020 δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο ένα γενικό πόρισμα (και όχι μελέτη) από τη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας & Περιβάλλοντος (Καθηγητής κ. Ε. Λέκκας) του ΕΚΠΑ, με συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις του «Ιανού« και την επιρροή των ανεμογεννητριών. Το πόρισμα αυτό πληροφορηθήκαμε κι εμείς από το διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας και δεν γνωρίζουμε σε ποια ακριβώς δεδομένα στηρίχθηκε, ούτε με βάση ποια μελέτη προκύπτουν τα αναφερόμενα συμπεράσματα, ώστε να μπορούμε να εκφέρουμε ειδικότερη γνώμη και να σας ενημερώσουμε σχετικώς…. Θεωρούμε, επομένως, τόσο η υπηρεσία μας όσο και ο εξειδικευμένος Τεχνικός Σύμβουλος με τον οποίο συνεργαστήκαμε, ότι υπάρχει αδιαμφισβήτητη τεχνική συσχέτιση μεταξύ των αιολικών εγκαταστάσεων (όπως βέβαια και άλλων έργων) και των πλημμυρικών φαινομένων των τελευταίων ετών…».

Σήμερα επτά μήνες μετά από τον «ΙΑΝΟ», τις πολλαπλές επισκέψεις σε υπουργούς, τα αμέτρητα Δελτία Τύπου κυβέρνησης και Περιφέρειας που μοιράζουν εκατομμύρια σας ρωτάμε:

 • Θα χρηματοδοτήσετε ολοκληρωμένα τις άμεσες μελέτες και έργα που προτείνει το Master Plan ως συνοδά έργα του Αντιπλημμυρικού της Αγίας Ευφημίας;
 • Οι υπηρεσίες του κράτους και συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που είναι αρμόδια μέσω της Δασικής Υπηρεσίας για τα δασικά έργα στους ορεινούς όγκους -που της έχει αποσταλεί το Master Plan- τι έχει κάνει μέχρι τώρα εδώ και έξι μήνες για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων;
 • Ποια από τα μέτρα που προτείνει το συγκεκριμένο σχέδιο έχει υλοποιήσει πριν την εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών στον «Ξερακιά» η συγκεκριμένη εταιρεία και τι ελέγχους έχουν κάνει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας;
 • Ποια είναι η θέση σας για την εγκατάσταση του νέου Αιολικού Πάρκου στην θέση «Βρούσκα-Βροχώνας»;
 • Μετά την αποστολή του Master Plan σε όλες τις εταιρείες που έχουν εγκατεστημένα Αιολικά Πάρκα στην Κεφαλονιά, έχουν υλοποιήσει τα προτεινόμενα έργα που τους αφορούν; Έχετε πραγματοποιήσει ελέγχους;
 • Ποια από τα παραπάνω έργα που αφορούν την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και τις εταιρείες των Αιολικών Πάρκων θα είναι έτοιμα πριν το Φθινόπωρο του 2021;

Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι μιας παράταξης, είναι στο στόμα, στο μυαλό και την ψυχή του κάθε λαϊκού ανθρώπου της Αγίας Ευφημίας, της Ασσου, της Πυλάρου αλλά και άλλων περιοχών της Κεφαλονιάς που έχασαν το βιός τους, που είναι μακριά από τα σπίτια τους, που δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις, τους αγροκτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μικροεπαγγελματίες που βλέπουν να μην έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο για την αποκατάσταση των υποδομών που σε συνδυασμό με την πανδημία θα επηρεάσουν τον τουρισμό και κατά συνέπεια την ίδια την ύπαρξη τους.

Υποφέρουν, αγωνιούν, οργίζονται για αυτήν την πραγματικότητα και τον ρεαλισμό που τους έχετε επιβάλει. Πιστεύουμε ότι καταλύτης για την έκβαση αυτού του αγώνα υπέρ των λαϊκών αναγκών που έχει να κάνει ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και με την επιβίωση του είναι η οργάνωση και αντίσταση του λαού. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

14.04.2021

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top