skip to Main Content
1234b735e25da19c3af9f090f8e10412 L (Copy)

‘Eγκριση για υδατοδρόμια σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

2013-07-17_01 idroplana_ditiki ellada

'Eγκριση για υδατοδρόμια σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης ενέκρινε την υλοποίηση υδατοδρομίων στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη και την υπογραφή των σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας- Ιθάκης και του Ταμείου. Η σύμβαση αναφέρει το Ταμείο ως Κύριο του Έργου και τη Περιφέρεια Ιονίων νήσων ως Φορέα Υλοποίησης.

Το έργο, αφορά την Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου που απαιτεί την εκπόνηση και την υποβολή πλήρους Τεχνικού φακέλου, με την αντίστοιχη αίτηση, για την απόκτηση της Άδειας. Ο Τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τέσσερα εγχειρίδια και μια σειρά δικαιολογητικών. Το έργο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης σημασίας για την Κεφαλονιά, δεδομένου ότι η αδειοδότηση του υδατοδρομίου και η λειτουργία των Υδροπλάνων, θα δώσουν νέα ώθηση στις διαρκώς αυξανόμενες τουριστικές ανάγκες του νησιού  ενώ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη και των μεταφορικών αναγκών με τις παράκτιες περιοχές της χώρας μας.

Έτσι, είναι άμεση η ωφέλεια του πληθυσμού του νησιού, διότι αναβαθμίζεται το εμπορικό προϊόν αλλά και του εποχιακού πληθυσμού ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά την τουριστική περίοδο και αναβαθμίζεται σημαντικά το τουριστικό προϊόν του νησιού. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η λειτουργία υδατοδρομίου δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές  κοινωνίες.

Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

-Να παραχωρήσει την χρήση του κατάλληλου χώρου (σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές) εντός του λιμένα καθώς και των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, εφόσον υπάρχουν, για τη λειτουργία σταθμού Προσθαλάσσωσης-Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρομίου) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ).

-Η παραχώρηση του χώρου θα είναι χρονικής διάρκειας όσης απαιτηθεί για την έκδοση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.

-Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

-Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.

-Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Έργου.

-Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

-Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

-Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

-Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.

-Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

-Να συνεργαστεί και να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την πρόοδο και την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

-Να προβεί στις ενέργειες για την προσήκουσα ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

-Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης.

-Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

-Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.

-Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με τη ρητή μνεία ότι δεν έχει καμία εμπλοκή περαιτέρω από της εκδόσεως της αδείας του Υδατοδρομίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

TornosNews.gr

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top