skip to Main Content
Χωρίς τίτλο (Copy)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
    ΠΡΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
Ταχ. Κώδικας: 10433 Αθήνα Περιφερειακές Ενότητες
Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Γ α. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας (έδρα Περιφέρεια)
. FAX : 2132161907 Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Τηλέφωνο : 2132161341 Μέριμνας
Mail :tyk@moh.gov.gr Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής&
    Υγειονομικού ελέγχου

Έδρες τους

β.Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου &

Περιβαλλοντικής    Υγιεινής

Έδρες τους.

ΘEMA: Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Αρτοποιείων και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

ΣΧΕΤ: 1.Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσηςκορωνοιου.(ΦΕΚ42/τΑ/25-2-2020).

 • Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid – 19 και της ανάγκης περιορισμού της

διάδοσής του. (ΦΕΚ55/τΑ/11-3-2020).

 • Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού Covid – 19. (ΦΕΚ64/τΑ/14-3-2020).
 • Η αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.18154/14-3-2020 Εγκύκλιός μας « Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοιού SARS-CoV-2 στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» (ΑΔΑ ΩΤΨ465ΦΥΟ-Δ9Τ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (4) Εγκυκλίου αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του νέου κορωνοιού SARS-CοV-2 στις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας κρίνεται απαραίτητη η εντατικοποίηση των Υγειονομικών Ελέγχων στις επιχειρήσεις των αρτοποιείων και εν γένει επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, Υπεραγορές Τροφίμων καθώς και

 • παράλληλη ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για αυξημένα μέτρα υγιεινής και αυτοελέγχου.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων καλούνται για επαγρύπνηση και ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο. .Υ.)

Ειδικότερα: Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αναλαμβάνουν την ευθύνη ώστε

1.   Όλοι  οι  εργαζόμενοι  στις  ανωτέρω  επιχειρήσεις    να  είναι  εφοδιασμένοι  με πιστοποιητικό υγείας  σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ

35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012), όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.

 • Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω επιχειρήσεων  είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν:
 • ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών
 • την εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας της επιχείρησης
 • την εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την υγιεινή
 • τον καλό αερισμό του καταστήματος
 • όλα τα προϊόντα αρτοποιίας που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα
 • τα άτομα που απασχολούνται στο αρτοποιείο να φορούν στολή εργασίας και σκούφο που θα πλένονται και θα διατηρούνται καθαρά, καθώς επίσης προστατευτική μάσκα και γάντια μιας χρήσης

Τονίζουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:

 • στο πλύσιμο των χεριών και τη χρήση των γαντιών μιας χρήσης
 • στην αυστηρή τήρηση του αριθμού των ατόμων που θα εισέρχονται στις ανωτέρω επιχειρήσεις (ένα άτομο/ 10 τ.μ )
 • –       στην ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στην εισόδου του καταστήματος, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ

 1. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε
 • Φοράτε το σωστό μέγεθος
 • Αλλάζετε γάντια, όπως θα πλένατε τα χέρια σας αν δεν φορούσατε γάντια, τουλάχιστον κάθε 4 ώρες
 • Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες
 • Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια
 • Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται
 • Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως
 • Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα
 • Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα
 1. Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας

Τέλος οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις ανωτέρω επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων για την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού Υγείας

2.Γρ. Υφυπουργού Υγείας

3.Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας

4. Γρ. Γεν. Γραμ. Υγείας

6. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας

7.Γρ.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Υγείας & & Ποιότητας Ζωής

8. Γρ. Τύπου

9.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

Περιβάλλοντος

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top