skip to Main Content
%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%82 %ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82 %ce%bd%ce%ad%ce%b1 %cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1 Copy

Τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για την Προσφυγική Κρίση

%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82_%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Μετά από τις ομιλίες των κκ. Τσἰπρα και Μητσοτάκη στην ΔΕΘ είναι πλέον πασιφανώς ότι εκτός των γενικὀλογων τοποθετἠσεων τους στα διογκούμενα και χωρίς ουσιαστικό σχἐδιο αντιμετὠπισης, προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, κανείς τους δεν αναφέρθηκε στο εξίσου σοβαρότατο πρόβλημα των προσφύγων/μεταναστών που αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομικής, κοινωνικής, δημογραφικἠς, πολιτιστικἠς ζωής της χώρας και των τοπικών κοινωνιών και που ξεκάθαρα πλέον επηρεάζει την εθνικἠ ασφάλεια της χώρας μας.

Ενώ οι τοπικές κοινωνίες της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου-Λειψών και Κω παράλληλα με τις τοπικές κοινωνίες στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου ήδη λειτουργούν hot spots προσφύγων και μεταναστών, εκπέμπουν αγωνιώδες σήμα κινδύνου, η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει βώσιμη, συνεκτικἠ και οργανωμένη λύση επιμένοντας σε πρόχειρες όσο και δυσανάλογα δαπανηρές λύσεις που ούτε το ανθρωπιστικό πρόβλημα όλων αυτών των ανθρώπων λύνουν, ούτε βέβαια θωρακίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ευημερία των εμπλεκομένων τοπικών κοινωνιών ή την εθνική ασφάλεια.

Λείπει δηλαδή ένα ρεαλιστικὀ ΕΘΝΙΚΟ σχέδιο που θα πρέπει να στηρίζεται στούς ακόλουθους άξονες:
αλλαγή στο σύστημα επιλογής των προαναχωρισιακών κέντρων ώστε να περιοριστούν ουσιωδώς οι δυσμενείς επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στα νησιά μας
στα όποια νέα προαναχωρητικά κέντρα να λειτουργούν επαρκώς επανδρωμένα κι εξοπλισμένα γραφεία ταυτοποίησης και υποβολής των αιτήσεων παροχής πολιτικού ασύλου από τους πραγματικούς πρόσφυγες
οι νέοι χώροι να χωρίζονται σε προανα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για την Προσφυγική Κρίση
Μετἀ απὀ τις ομιλἰες των κκ. Τσἰπρα και Μητσοτἀκη στην ΔΕΘ εἰναι πλἐον πασηφανἐς ὀτι εκτὀς των γενικὀλογων τοποθετἠσεων τους στα διογκοὐμενα και χωρἰς ουσιαστικό σχἐδιο αντιμετὠπισης, προβλἠματα της ελληνικἠς οικονομἰας, κανεἰς τους δεν αναφἐρθηκε στο εξἰσου σοβαρὀτατο πρὀβλημα των προσφὐγων/μεταναστὠν που αποτελεἰ βραδυφλεγἠ βὀμβα στα θεμἐλια της οικονομικἠς, κοινωνικἠς, δημογραφικἠς, πολιτιστικἠς ζωἠς της χὠρας και των τοπικὠν κοινωνιὠν και που ξεκάθαρα πλέον επηρεάζει την εθνικἠ ασφἀλεια της χώρας μας.

Ενώ οι τοπικές κοινωνίες της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου-Λειψών και Κω παράλληλα με τις τοπικές κοινωνίες στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου ήδη λειτουργούν hot spots προσφύγων και μεταναστών, εκπἐμπουν αγωνιώδες σήμα κινδύνου, η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει βώσιμη, συνεκτικἠ και οργανωμένη λύση επιμένοντας σε πρόχειρες όσο και δυσανάλογα δαπανηρές λύσεις που ούτε το ανθρωπιστικό πρόβλημα όλων αυτών των ανθρώπων λύνουν, ούτε βέβαια θωρακίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ευημερία των εμπλεκομένων τοπικών κοινωνιών ή την εθνική ασφάλεια.

Λείπει δηλαδή ένα ρεαλιστικὀ ΕΘΝΙΚΟ σχέδιο που θα πρἐπει να στηρίζεται στούς ακόλουθους άξονες:
αλλαγή στο σύστημα επιλογής των προαναχωρισιακών κέντρων ώστε να περιοριστούν ουσιωδώς οι δυσμενείς επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στα νησιά μας
στα όποια νέα προαναχωρητικά κέντρα να λειτουργούν επαρκώς επανδρωμένα κι εξοπλισμένα γραφεία ταυτοποίησης και υποβολής των αιτήσεων παροχής πολιτικού ασυλου από τους πραγματικούς πρόσφυγες
οι νέοι χώροι να χωρίζονται σε προαναχωρητικά κέντρα μεταναστών και κέντρα προσωρινής διαμονής προσφύγων
οι νέοι χώροι να παρέχουν αξιοπρεπή στέγη και τροφή, συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, πρόχειρα ιατρικά κέντρα και ιατρικό προσωπικο, χώρους και προσωπικό παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και θρησκευτικής λατρειάς
οι νέοι χώροι να αστυνομεύονται διαρκώς ώστε να αποφεύγονται παράνομες δραστηριοτητες στο εσωτερικό τους, αλλά και να προστατεύεται η ασφάλεια κι ευημερία εκείνων των τοπικών κοινωνιών που θα είναι πλησιέστερες σε αυτούς
η άσκηση συνεχοὐς και τεκμηριωμἐνης πίεσης προς την Ε.Ε. ἐτσι ώστε αφενός μέν να εξασφαλίζει ότι όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της θα απορροφούν τον συμφωνημένο αριθμό προσφύγων, αφετέρου δέ να υποχρεώνει με τους πολιτικούς και οικονομικούς μοχλούς πίεσης που διαθέτει τις χώρες προέλευσης μεταναστών να συναινέσουν στον επαναπατρισμό τους
το εθνικό σχέδιο θα πρέπει να στηρίζεται από τό σύνολο των ελληνικών δημοκρατικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, ή έστω από την μέγιστη πλειοψηφία τους, αφήνοντας πίσω ιδεοληψίες, ή μικροκομματικά συμφέροντα.

Οι αξονες αυτοί, ανεξηγἠτως πὠς, δεν έχουν αποτελἐσει μἐχρι σἠμερα αντικεἰμενο μελἐτης, ανἀλυσης και σχεδιασμοὐ απὀ την κυβἐρνηση, οι δε σχετικές εξαγγελίες του προέδρου της Ν.Δ. στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν μὀνο γενικότητες/ευχολὀγια κι όχι συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογἠ ἀμεσων μἐτρων.

Μάλιστα, παρά την αγωνία των κατοἰκων και κοινωνιὠν στα νησιἀ και την ηπειρωτικἠ χώρα, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις του προσφυγικού στην οικονομία και, παρά ακόμα τους κινδύνους επιδείνωσης του ήδη υποβαθμισμένου ρόλου της χώρας μας στην περιοχή, δεν ακούσαμε δυστυχώς τον πρόεδρο της Ν.Δ. να καλεί σε εθνική συνεννόηση την κυβέρνηση και τα λοιπά κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα και να συστρατεύεται για την επίτευξη ενός βιώσιμου εθνικού σχεδίου.

Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ προτείνει σήμερα προγραμματικά όλους τούς ανωτέρω άξονες και απαιτεἰ τον άμεσο και χωρίς χρονοτριβή σχεδιασμό ενός νέου εθνικού σχεδίου διαχείρησης της προσφυγικής κρίσης που θα στηρίζεται στην αυξημένη συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, την Frontex και την Europol.

Η Ελλάδα χρειάζεται να αξιοποιήσει άμεσα τα κονδύλια που διαθέτει η ‘Υπατη Αρμοστεία, η Ε.Ε. και η κυβέρνηση των ΗΠΑ γιά την επίλυση του προσφυγικού και του περιορισμού έως και πάταξης της τρομοκρατίας, αντί να δαπανά τεράστια ποσά σε μελέτες, σε ιδιώτες αναδόχους παροχής εξωτερικών υπηρεσιών και στις ανεξέλεγκτες και αμφιλεγόμενης νομιμότητας και στόχων ΜΚΟ αλληλέγγυων.

Παράλληλα, σαν πρώτη άμεσου αποτελέσματος ενέργεια προτείνουμε τη ναύλωση παροπλισμένων ελληνικών κρουαζιεροπλοίων και φέρρυ μπόουτς που πληρούν ήδη όλες τις παραπάνω προδιαγραφές. Τα μέσα αυτά θά είναι δεμένα σε διάφορα λιμάνια τής Ελλάδας (Αλεξανδρούπολη, Ρόδος, Κώς, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) είτε αρόδου είτε στις εγκαταστάσεις των λιμένων αυτών, ἐτσι ὠστε να διασφαλίζονται ευαίσθητοι κανόνες ασφάλειας, υγιεινἠς κι ευταξίας των αντίστοιχων περιοχών. Θα χρειασθούν σε πρώτη φάση 10 εως 12 τέτοια μέσα ώστε να απορροφήσουν έναν πληθυσμό 12,000 προσφύγων και μεταναστών που θα προέλθουν κατά προτεραιότητα από τα εμπλεκόμενα νησιά μας. Θα πρἐπει να προβλἐπεται επιπλἐον, πρόγραμμα αποβίβασης και μόνο προσφύγων κατ’ ομάδες σχεδιασμένες με συγκεκριμένα κριτήρια και με συντεταγμένο κι απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και με αυστηρό πρόγραμμα επανεπιβίβασης τους.

Κοστολογήσαμε το προτεινὀμενο σχἐδιο κι έτσι μπορούμε με σχετική ασφάλεια να υποστηρίξουμε ότι το μηναίο κόστος στέγης και σίτισης ανά άτομο δέν θά υπερβαίνει το ήμισυ του σημερινού κόστους.

Τέλος, ειδικά για τα εμπλεκόμενα νησιά μας προτείνεται ειδική οικονομική ενίσχυση τους με έκπτωση 30% επί τού φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσωπων σε αντιστάθμισμα του βάρους που επέβαλε ο ΦΠΑ. Ούτε αυτό τό απλό και εύκολο μἐτρο δεν σκέφθηκε να προτείνει η κυβέρνηση στους θεσμούς για να ενισχύσει τις ήδη πληγείσες οικονομικά νησιωτικές μας περιοχές από την ανικανότητά της στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
www.neaporeia.org  |  FACEBOOK: LIKE NeaPoreia   |   TWITTER: FOLLOW NeaPoreia_org
Τ: (+30) 210 331 8162
Φιλελλήνων 26
Αθήνα 105 58

χωρητικά κέντρα μεταναστών και κέντρα προσωρινής διαμονής προσφύγων
οι νέοι χώροι να παρέχουν αξιοπρεπή στέγη και τροφή, συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, πρόχειρα ιατρικά κέντρα και ιατρικό προσωπικό, χώρους και προσωπικό παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και θρησκευτικής λατρείας
οι νέοι χώροι να αστυνομεύονται διαρκώς ώστε να αποφεύγονται παράνομες δραστηριοτητες στο εσωτερικό τους, αλλά και να προστατεύεται η ασφάλεια κι ευημερία εκείνων των τοπικών κοινωνιών που θα είναι πλησιέστερες σε αυτούς
η άσκηση συνεχούς και τεκμηριωμἐνης πίεσης προς την Ε.Ε. ἐτσι ώστε αφενός μέν να εξασφαλίζει ότι όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της θα απορροφούν τον συμφωνημένο αριθμό προσφύγων, αφετέρου δέ να υποχρεώνει με τους πολιτικούς και οικονομικούς μοχλούς πίεσης που διαθέτει τις χώρες προέλευσης μεταναστών να συναινέσουν στον επαναπατρισμό τους
το εθνικό σχέδιο θα πρέπει να στηρίζεται από τό σύνολο των ελληνικών δημοκρατικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, ή έστω από την μέγιστη πλειοψηφία τους, αφήνοντας πίσω ιδεοληψίες, ή μικροκομματικά συμφέροντα.

Οι αξονες αυτοί, ανεξηγἠτως πὠς, δεν έχουν αποτελἐσει μἐχρι σἠμερα αντικεἰμενο μελἐτης, ανἀλυσης και σχεδιασμοὐ απὀ την κυβἐρνηση, οι δε σχετικές εξαγγελίες του προέδρου της Ν.Δ. στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν μὀνο γενικότητες/ευχολὀγια κι όχι συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογἠ ἀμεσων μἐτρων.

Μάλιστα, παρά την αγωνία των κατοἰκων και κοινωνιὠν στα νησιἀ και την ηπειρωτικἠ χώρα, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις του προσφυγικού στην οικονομία και, παρά ακόμα τους κινδύνους επιδείνωσης του ήδη υποβαθμισμένου ρόλου της χώρας μας στην περιοχή, δεν ακούσαμε δυστυχώς τον πρόεδρο της Ν.Δ. να καλεί σε εθνική συνεννόηση την κυβέρνηση και τα λοιπά κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα και να συστρατεύεται για την επίτευξη ενός βιώσιμου εθνικού σχεδίου.

Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ προτείνει σήμερα προγραμματικά όλους τούς ανωτέρω άξονες και απαιτεἰ τον άμεσο και χωρίς χρονοτριβή σχεδιασμό ενός νέου εθνικού σχεδίου διαχείρησης της προσφυγικής κρίσης που θα στηρίζεται στην αυξημένη συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, την Frontex και την Europol.

Η Ελλάδα χρειάζεται να αξιοποιήσει άμεσα τα κονδύλια που διαθέτει η ‘Υπατη Αρμοστεία, η Ε.Ε. και η κυβέρνηση των ΗΠΑ γιά την επίλυση του προσφυγικού και του περιορισμού έως και πάταξης της τρομοκρατίας, αντί να δαπανά τεράστια ποσά σε μελέτες, σε ιδιώτες αναδόχους παροχής εξωτερικών υπηρεσιών και στις ανεξέλεγκτες και αμφιλεγόμενης νομιμότητας και στόχων ΜΚΟ αλληλέγγυων.

Παράλληλα, σαν πρώτη άμεσου αποτελέσματος ενέργεια προτείνουμε τη ναύλωση παροπλισμένων ελληνικών κρουαζιεροπλοίων και φέρρυ μπόουτς που πληρούν ήδη όλες τις παραπάνω προδιαγραφές. Τα μέσα αυτά θά είναι δεμένα σε διάφορα λιμάνια τής Ελλάδας (Αλεξανδρούπολη, Ρόδος, Κώς, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) είτε αρόδου είτε στις εγκαταστάσεις των λιμένων αυτών, ἐτσι ὠστε να διασφαλίζονται ευαίσθητοι κανόνες ασφάλειας, υγιεινἠς κι ευταξίας των αντίστοιχων περιοχών. Θα χρειασθούν σε πρώτη φάση 10 εως 12 τέτοια μέσα ώστε να απορροφήσουν έναν πληθυσμό 12,000 προσφύγων και μεταναστών που θα προέλθουν κατά προτεραιότητα από τα εμπλεκόμενα νησιά μας. Θα πρἐπει να προβλἐπεται επιπλἐον, πρόγραμμα αποβίβασης και μόνο προσφύγων κατ’ ομάδες σχεδιασμένες με συγκεκριμένα κριτήρια και με συντεταγμένο κι απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και με αυστηρό πρόγραμμα επανεπιβίβασης τους.

Κοστολογήσαμε το προτεινὀμενο σχἐδιο κι έτσι μπορούμε με σχετική ασφάλεια να υποστηρίξουμε ότι το μηναίο κόστος στέγης και σίτισης ανά άτομο δέν θά υπερβαίνει το ήμισυ του σημερινού κόστους.

Τέλος, ειδικά για τα εμπλεκόμενα νησιά μας προτείνεται ειδική οικονομική ενίσχυση τους με έκπτωση 30% επί τού φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσωπων σε αντιστάθμισμα του βάρους που επέβαλε ο ΦΠΑ. Ούτε αυτό τό απλό και εύκολο μἐτρο δεν σκέφθηκε να προτείνει η κυβέρνηση στους θεσμούς για να ενισχύσει τις ήδη πληγείσες οικονομικά νησιωτικές μας περιοχές από την ανικανότητά της στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
www.neaporeia.org  |  FACEBOOK: LIKE NeaPoreia   |   TWITTER: FOLLOW NeaPoreia_org
Τ: (+30) 210 331 8162
Φιλελλήνων 26
Αθήνα 105 58

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top