skip to Main Content
1 87 E1681109640824 (Copy)

Στο νέο Ποινικό Κώδικα οι ιδιοκτήτες εντός και εκτός σχεδίου οικοπέδων-Ποινές φυλάκισης & βαριά πρόστιμα .

Του Αργύρη Δεμερτζή

Το νομοσχέδιο για «την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, παρουσία του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα. Ο υπουργός ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έτυχε της έγκρισης του πρωθυπουργού και του υπουργικού συμβουλίου και θέτει τέλος στο αίσθημα ατιμωρησίας που επικρατεί στην κοινωνία.

Στο νέο Ποινικό Κώδικα προβλέπονται νέες βαριές καμπάνες για τις δασικές πυρκαγιές.

Ειδικότερα προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης:

-Αυστηροποίηση της ποινής και απαγόρευση κάθε μορφής αναστολής ή μετατροπής της ποινής για το αδίκημα του εμπρησμού δάσους.

-Πρόβλεψη επιβολής παρεπόμενης ποινής δήμευσης περιουσίας του καταδικασθέντος εμπρηστή, ανάλογης με το μέγεθος και την αξία της βλάβης.

-Ποινικοποίηση με αυστηρές κυρώσεις των προπαρασκευαστικών πράξεων εμπρησμού, δηλαδή της κατοχής εμπρηστικών υλών ή αντικειμένων με σκοπό την προετοιμασία διάπραξης εμπρησμού δάσους (ποινή μη αναστελλόμενη μη μετατρεπόμενη).

-Πρόβλεψη αξιοποίνου, με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος, για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με διατάξεις λήψης μέτρων πυροπροστασίας, όταν η παράλειψη αυτή συμβάλλει ουσιωδώς στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Αξιόποινη η αντικοινωνική συμπεριφορά ιδιοκτητών

Σχετικά με τη νέα ρύθμιση για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα τονίζεται ότι:

-«Η τροποποίηση του άρθρου 264 του Ποινικού Κώδικα με την προσθήκη παρ. 3 κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να λάβει αξιόποινο χαρακτήρα, η αντικοινωνική συμπεριφορά ιδιοκτητών, νομέων και λοιπών υποχρέων, που έχουν στην κατοχή τους ή διαχειρίζονται ιδίως ιδιωτικές οικοπεδικές εκτάσεις ή ακάλυπτους χώρους εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις λήψης προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις (λ.χ. υπουργικές αποφάσεις, πυροσβεστικές διατάξεις), που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, όταν η παράλειψή τους αυτή συνδέεται αιτιωδώς και ουσιωδώς, με την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, προβλέπεται η σωρευτική επιβολή χρηματικής ποινής στις περ. α), β) και γ) της παρ. 1 και στην παρ. 2 της διάταξης».

Τι ισχύει για 2 εκατομμύρια δασικά ακίνητα

Σημειώνεται ότι έχουν αυξημένες υποχρεώσεις για τεχνικές παρεμβάσεις, με αντιπυρικά δομικά υλικά σε στέγες, πέργκολες, κουφώματα και το κέλυφος κτιρίων και για μέτρα πυρασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο τους, όπως επίσης να συντάξουν από τεχνικό επιστήμονα έκθεση αξιολόγησης επικινδυνότητας και σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης έχουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, με το νέο κανονισμό πυροπροστασίας, που έχει θέσει σε ισχύ το υπουργείο Περιβάλλοντος. Δείτε εδώ στο ecopress

Η πυροσβεστική διάταξη για τα οικόπεδα

Επίσης ποινικές κυρώσεις και τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες, που θα επιδείξουν ολιγωρία στον καθαρισμό των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών, κατά την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τη σχετική πυροσβεστική διάταξη, που εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση. Δείτε εδώ στο ecopress

Ο νέος Ποινικός Κώδικας 

Η σχετική νέα ρύθμιση στον Ποινικό Κώδικα έχει ως εξής:

«Άρθρο 32 Εμπρησμός -Παραβίαση προληπτικών μέτρων– Τροποποίηση άρθρου 264 Ποινικού Κώδικα

Στο άρθρο 264 του Ποινικού Κώδικα επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο του άρθρου μετά από τη λέξη «Εμπρησμός» προστίθενται οι λέξεις «-Παραβίαση προληπτικών μέτρων, β) στις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 και στην παρ. 2 προστίθεται σωρευτικά και η επιβολή χρηματικής ποινής, γ) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 264 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 264 Εμπρησμός -Παραβίαση προληπτικών μέτρων

Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη και χρηματική ποινή, αν στην περίπτωση των περ. α` ή β` η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη, αν στην περίπτωση της περ. β` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή.

Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή για τη λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, ιδίως, οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή εάν η ανωτέρω παράλειψη συνέβαλε ουσιωδώς στην εξάπλωση πυρκαγιάς, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.».

Βαριές καμπάνες για δασικές πυρκαγιές

Oι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα  για τις δασικές πυρκαγιές προβλέπουν:

Για εμπρησμό του δάσους

Η συχνότητα και οι συνέπειες του εν λόγου αδικήματος του εμπρησμού δάσους στο περιβάλλον και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, είναι στοιχεία που δικαιολογούν εξαιρετικές ρυθμίσεις, δίχως να παραβλάπτουν την αρχή της αναλογικότητας και την αρμονία με τις λοιπές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Για τον ανωτέρω λόγο και προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι αρχές της γενικής και ειδικής πρόληψης, κρίθηκε επιβεβλημένη:

α) η αυστηροποίηση των ποινών με την προσθήκη και της χρηματικής ποινής, στις περιπτώσεις εμπρησμού δάσους που προκαλεί κίνδυνο σε άνθρωπο ή βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή πρόκληση ευρείας οικολογικής καταστροφής,

β) η θέσπιση ειδικού αξιοποίνου τόσο για τις προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού (κατοχή εμπρηστικών υλών ή άλλων αντικείμενων, πρόσφορων για την πρόκληση και την εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς) όσο και για την εκ προθέσεως παραβίαση των διατάξεων σχετικά με την ελεγχόμενη καύση, τη χρήση αντικειμένων που προκαλούν σπινθήρα, ή ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις ή σε οποιοδήποτε χώρο σε ακτίνα έως τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, σε ημέρες που ο Ημερήσιος Χάρτης πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) αλλά και

γ) η υποχρεωτική πραγματική έκτιση της επιβαλλόμενης ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα με απαγόρευση αναστολής ή μετατροπής της ποινής σε κάθε μορφή του αδικήματος, με κατ’ εξαίρεση δυνατότητα μετατροπής της σε χρηματική ποινή ή κοινωφελή εργασία στις περιπτώσεις εξ αμελείας τέλεσης του αδικήματος

Παρεπόμενη ποινή δήμευσης περιουσίας

Η πρόβλεψη επιβολής από το δικαστήριο μαζί με την κύρια ποινή της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης, κατά την κρίση του δικαστηρίου, σε βάρος του αυτουργού και τυχόν συμμετόχων κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να καλυφθεί στο μέτρο του εφικτού η προκληθείσα βλάβη της δημόσιας περιουσίας που προκαλείται από την αξιόποινη πράξη του εμπρησμού δάσους από πρόθεση ή από αμέλεια, και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση.

Ειδικά για την εξ αμελείας τέλεση, η πρόβλεψη εξαντλείται στις περιπτώσεις που ο εμπρησμός προκάλεσε σημαντική σε έκταση οικολογική ή περιβαλλοντική καταστροφή ή επέφερε βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Προκειμένου το μέτρο επιβολής της παρεπόμενης ποινής να είναι εναρμονισμένο με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας αλλά και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του Συντάγματος (περί απαγόρευσης της γενικής δήμευσης), αφενός μεν προβλέφθηκε το δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη για την επιμέτρηση της αξίας της βλάβης και τα στοιχεία του άρθρου 79 ΠΚ αφετέρου δε, να εξαιρεί από τη δήμευση ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κρίνει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, ότι εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης του καταδικασθέντος και της οικογένειάς του.

Απάλειψη του αδικήματος εμπρησμού σε δάσος εξ αμελείας

Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 του Ποινικού Κώδικα με την απάλειψη του αδικήματος εμπρησμού σε δάσος εξ αμελείας από τις περιπτώσεις έμπρακτης μετάνοιας που οδηγούν στη μη τιμώρηση του δράστη, αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του, κρίθηκε σκόπιμη λόγω της βαρύτητας του εν λόγω εγκλήματος που δύναται να προκαλέσει ανυπολόγιστη βλάβη. Οι εν λόγω περιπτώσεις πλέον θα αντιμετωπίζονται κατά την κρίση του δικαστηρίου σύμφωνα με την πρόβλεψη περί δικαστικής άφεσης ποινής της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

πηγή: ecopress.gr

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top