Εγκύκλιος για τον διορισμό προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ, εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών προς Δήμους και Περιφέρειες , με την οποία ζητά να προσδιορίσουν τις εκκρεμότητες διορισμών προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής απόφασης κατανομής προσωπικού σ΄ αυτές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που τους απεστάλη, η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών μετά την αποστολή των στοιχείων από τους δήμους και τις περιφέρειες, προέβη στην καταγραφή των εκκρεμοτήτων διορισμών, που προέρχονται από οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών, οι οποίες είχαν γίνει από το ΑΣΕΠ και αφορούν μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ.

Με την ψήφιση του νόμου ν.4368/2016, άρθρο 7 εξαιρέθηκαν από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, ενώ παράλληλα δεν απαιτείτι απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 για την πρόσληψή τους. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι φορείς να προβούν άμεσα στην ολοκλήρωση των διορισμών των επιτυχόντων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προς κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να γνωρίζει το υπουργείο ποιες από τις καταγραφείσες εκκρεμότητες διορισμών των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ απομένουν για την έκδοση απόφασης κατανομής, θα πρέπει να εντοπιστούν οι εκκρεμότητες εκείνες που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των φορέων.

Για το σκοπό αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Ο.Τ.Α. να στείλουν νεώτερα στοιχεία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υποδεικνύοντας παράλληλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος

ΠΗΓΗ