Σύμφωνα με την πιο κάτω προκήρυξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΥΤΙΚΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 28/2016

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων , (9) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης πλήρους απασχόλησης, (12) Δ.Ε. Διανομέων πλήρους απασχόλησης και (2) Υ.Ε. Διαμετακομιστών πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων  Α.Ε. των Νομών Αχαίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Λακωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ηλικία: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά νε συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από 03-06-2016 έως την 13-06-2016 στις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ:

Α/Α: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Περ/κη Δ/νση Πελ/σου-Δυτικής Ελλάδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Ζαίμη 23, 26110 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2610 274378

Α/Α: 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Αιγίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Κλ. Οικονόμου & Ε. Γάτου, 25100 Αίγιο ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26910 68325

Α/Α: 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Καλαβρύτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Αγ. Αλεξίου 17, 25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26920 22225

Α/Α: 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Ανδρίτσαινας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Ανδρίτσαινα Ηλείας 27061 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26260 22205

Α/Α: 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Αργοστολίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Λιθόστρωτο 19, 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26710 22312

Α/Α: 6 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Ληξουρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Ληξούρι Κεφ/νίας 28200 ΛΗΞΟΥΡΙΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26710 91206

Α/Α: 7 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Σάμης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Σάμη Κεφ/νίας 28080 ΣΑΜΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26740 22012

Α/Α: 8 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Ιθάκης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: 28300 ΙΘΑΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26740 32385

Α/Α: 9 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα ΛουτρακίουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27440 22328

Α/Α: 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κεντρικό Κατάστημα Σπάρτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Αρχιδάμου 84, 23101 ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27310 26565

Α/Α: 11 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Σκάλας Λακ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Σκάλα Λακωνίας 23051 ΣΚΑΛΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27350 22464

Α/Α: 12 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Κατάστημα Γυθείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: Γύθειο Λακωνίας, 23200 ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27330 22285

Α/Α: 13 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ: ΕΛΤΑ-Μονάδα Διανομής Σπάρτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: 23100 ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27310 24920

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στην ΡΟ3/3489/31.1.31/13.05.2016 Ανακοίνωση (ΣΟΧ 28/2016), η οποία έχει αναρτηθεί στις ανωτέρω Υπηρεσιακές Λειτουργίες του  ΕΛΤΑ όπου θα γίνουν οι προσλήψεις καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr). Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά καθώς και τη διαδικασία κατάταξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-01-2016», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής, που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα-Έντυπα αιτήσεων-Διαγωνισμών φορέων-Εποχικού (ΣΟΧ)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΕΡΓΗΣ