skip to Main Content
Unnamed (Copy)

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Ληξούρι Κεφ/νιας 28200
Τηλέφωνο: 2671094288
2671360960
Email:dimoslixouriou@gmail.com
Ληξούρι 3 /07/2020
Αρ.Πρωτ.: 4636
Περίληψη Διακήρυξης φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Ληξουρίου.
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική
δημοπρασία, η εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας των κάτωθι τμημάτων :
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ ΤΜ ΣΗΜΕΙΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
(ΕΥΡΩ)
ΜΕΓΑ ΛΑΚΟΣ
ΚΑΝΤΙΝΑ Θ2 15,00 1,2,3,4 3.650,00 ΕΥΡΩ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΟΜΠΡΕΛΕΣ 180,00 1,2,3,4 2.340,00 ΕΥΡΩ
ΞΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Θ6 100,00 9,10,11,12 3.000,00 ΕΥΡΩ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Θ1 100,00 1,2,3,4 3.000,00 ΕΥΡΩ
ΦΥΚΙΑ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΟΜΠΡΕΛΕΣ Θ1 480,00 1,2,3,4 1.920,00 ΕΥΡΩ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 50,00 1,2,3,4 1.500,00 ΕΥΡΩ
ΛΟΓΚΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 50,00 1,2,3,4 2.000,00 ΕΥΡΩ
ΒΑΡΙΚΟ – ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΟΜΠΡΕΛΕΣ Θ1 265,00 5,6,7,8 1.050,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΝΤΙΝΑ Θ2 15,00 9,10,11,12 1.500,00 ΕΥΡΩ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Θ3 50,00 1,2,3,4 1.300,00 ΕΥΡΩ
ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ –
ΓΕΡΟ ΓΟΜΠΟΣ
ΚΑΝΤΙΝΑ Θ1 15,00 1,2,3,4 900,00 ΕΥΡΩ
ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 50,00 1,2,3,4 700,00 ΕΥΡΩ
ΑΔΑ: 9Δ6Υ46ΜΓ3Ξ-9Ε7
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.03 14:50:44
EEST
Reason:
Location: Athens
ΠΕΤΑΝΟΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 50,00 5,6,7,8 950,00 ΕΥΡΩ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΟΜΠΡΕΛΕΣ 183,75 1,2,3,4 2.400,00 ΕΥΡΩ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό κατάστημα
του Δήμου Ληξουρίου(αίθουσα Αθηνάς Τζουγανάτου-1ος όροφος-οδός Παπά Χαρ.
Γραικούση, Ληξούρι Κεφ/νίας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής
δημοπρασιών από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και η υποβολή των προσφορών θα
ξεκινήσει στις 10:30 π.μ.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας μέχρι
την λήξη των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν :
Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο : 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του
συμμετέχοντος ή διαβατηρίου εν ισχύ και του εγγυητή του. 2. Εγγυητική επιστολή 3.
Δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντος και του εγγυητή του. 4. Φορολογική
ενημερότητα του συμμετέχοντος και του εγγυητή του 5. Ασφαλιστική ενημερότητα του
συμμετέχοντος 6. Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας 7.΄Εναρξη επιτηδεύματος για όλες
τις δραστηριότητες (αρμόδιας ΔΟΥ) 8.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει
ότι «α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την
οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και µόνο στο σηµείο το οποίο δηµοπρατήθηκε, β) ότι οι
δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
αιγιαλού και παραλίας. 9.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986που θα δηλώνει ότι ¨έλαβα
πλήρη γνώση των όρων της υπ΄αριθ4635/3-7-2020 διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου
Ληξουρίου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
υπ αριθ. 47458 ΕΞ 15/5/2020 ΚΥΑ Εσωτερικών – Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
¨(ΦΕΚ 1864 τ. Β΄/15-05-2020) (ΑΔΑ:6Η 1ΖΗ-ΙΕΣ) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων,
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας,
λιμνοθάλασσας , μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και τους αποδέχομαι χωρίς
καμία επιφύλαξη.
Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών ο νόμιμος
εκπρόσωπος του οφείλει να προσκομίσει : Α) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού
προσώπου με όλες τις τροποποιήσεις του, β) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να
προκύπτει η καταχώριση του στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ καθώς και οι τυχόν μεταβολές του
καταστατικού του και γ) εξουσιοδότηση/πρακτικό Δ/Σ προς το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλουν με ποινή αποκλεισμού: γραμμάτιο
σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,
ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου
κατώτερης προσφοράς.
Η παραχώρηση θα αρχίσει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2022.
Για το έτος 2020 ισχύουν οι διατάξεις της εκάστοτε σχετικής ΚΥΑ με θέμα: «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, των οποίων
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες κ. Αικατερίνη Ελευθεράτου (τηλ. 2671360904)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΑΔΑ: 9Δ6Υ46ΜΓ3Ξ-9Ε7

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top