ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αργοστόλι,  26-05-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝHΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                Αριθ. Πρωτ. 2901.2/232/2016

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2016-2017(χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  1. i. Ναυτικών Μαθημάτων
  1. Μέχρι δύο (02) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., για ναυτικά μαθήματα Α’,Β’,Γ’,Δ’ Ε’ & ΣΤ’ εξαμήνων (θεωρία και εφαρμογές).
  2. Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., και ελλείψει, εργαστηριακός συνεργάτης Πλοίαρχος Α΄ ή  Β΄ τάξης Ε.Ν., για ναυτικά μαθήματα Α’, Β’, Γ’ Δ’ Ε’ και ΣΤ’  εξαμήνων (θεωρία και εφαρμογές).
  1. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
  1. Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού με βεβαιωμένες γνώσεις στην πληροφορική, για τα μαθήματα: Μαθηματικά Α΄, Β΄, Γ΄ και Πληροφορική – Η/Υ Α΄ και Δ΄ εξαμήνων.
  2. Ένα (01) άτομο ειδικότητας Φυσικού για τα μαθήματα: Φυσική Α΄, Β΄, Γ΄ και Μετεωρολογία Β΄ και Γ΄ εξαμήνων.
  3. Ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικού και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών, για τα μαθήματα: Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Α΄, Ελληνική Ν. Ιστορία Α’, και Ναυτιλιακό Δίκαιο ΣΤ΄ εξαμήνων.

Β.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Γ. Οι υποψήφιοι πέρα από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη θα  πρέπει  να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Οι  λοιποί  αλλοδαποί   που   αποκτούν   την  Ελληνική  Ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση   δεν   μπορούν   να   προσληφθούν   πριν  από την   συμπλήρωση  ενός  έτους  από  την  απόκτησή  της και οι  άντρες  να  έχουν   εκπληρώσει   τις   στρατιωτικές   τους    υποχρεώσεις  ή  να    έχουν   απαλλαγεί   νόμιμα   από  αυτές.

Δ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της  τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: :  Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την   15/06/2016, ημέρα Τετάρτη. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ταχυδρομική διεύθυνση πλατεία Μέϊτλαντ, Αργοστόλι Κεφαλονιά Ταχ. Κώδικας 28100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά.

Ε. Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης (Αριθ. Πρωτ. 2901.2/231 /2016/26-05-2016) έχει τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα της ΑΕΝ και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεφαλλονιάς.  Επίσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr.

ΣΤ. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων στο τηλέφωνο 26710 28608 – Αρμόδιοι: ΡΑΣΣΙΑΣ Διονύσιος, Διευθυντής Σχολής και ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Ρουμπίνα, Αναπληρώτρια Διευθυντή Σχολής.

  Ο Διοικητής

 Πλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης