skip to Main Content
60c35b3b4dc8c5162d5f3a436000de16 XL (Copy)

Με Προεδρικό Διάταγμα άλλαξαν οι όροι για την ναυτική ικανότητα

Με Προεδρικό Διάταγμα άλλαξαν οι όροι για την ναυτική ικανότητα

 Δημοσιεύθηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας όπου και αλλάζει τους όρους χορήγησης της ναυτικής ικανότητας.

Η τροποποίηση του Π.Δ. σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας προέκυψε από διαπιστωμένη ανάγκη της ναυτιλίας, δεδομένου ότι, από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, ανέκυψαν προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν

α) στην αδυναμία απόκτησης αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Μηχανικού Γ΄ τάξεως για έναν μεγάλο αριθμό απόφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι ήδη είχαν ολοκληρώσει την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία,

β) στην έλλειψη πρόβλεψης στις διατάξεις του ΠΔ 141/2014 συγκεκριμένων ειδικοτήτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ οι οποίες είχαν αναμφισβήτητο δικαίωμα απόκτησης του διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης,

γ) στην αδυναμία έναρξης λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου Ηλεκτρολόγων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η στελέχωση της ναυτιλίας με Έλληνες Ηλεκτρολόγους και

δ) στην άνιση μεταχείριση των αποφοίτων ΑΕΝ/Μηχανικών σε σχέση με τους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ ως προς τις προϋποθέσεις της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας . Μετά την διαπίστωση των προαναφερόμενων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρής Δρίτσας συγκρότησε Ομάδα Εργασίας η οποία με ομόφωνη απόφαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις τροποποίησης του Π.Δ. Αμέσως μετά την αποδοχή των προτάσεων από τον Υπουργό, σχέδιο του νέου Π.Δ., επεξεργασμένο από την αρμόδια Διεύθυνση (ΔΕΚΝ), τους αρμόδιους συνεργάτες του κ.ΥΝΑΝΠ και του κ. Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ, προωθήθηκε στο ΣτΕ και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , που έτυχε της εγκρίσεώς τους.

‘Ετσι, οδηγηθήκαμε στην δημοσίευση του Π.Δ. 54/2016, σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη των συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας μέχρι την δημοσίευση του νέου Π.Δ. Ως κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται, αναφέρονται οι εξής:

Μηχανικοί Γ’ τάξης Ε.Ν.: α) Προσθήκη/διαγραφή πτυχίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) για την απόκτηση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (α.ν.ι.) Μηχανικού Γ’ τάξης ΕΝ (για παράδειγμα, προσθήκη πτυχίων Ναυπηγού Μηχανικού και Μηχανικού Οχημάτων-διαγραφή πτυχίου Ηλεκτρολόγου). Για την περίπτωση της διαγραφής πτυχίου προστίθεται μεταβατική διάταξη προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν ξεκινήσει θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος θα μπορέσουν να αποκτήσουν το αντίστοιχο α.ν.ι.

β) Επανακαθορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Αντιστοιχίας με την παροχή δυνατότητας στον υποψήφιο, εφόσον διαπιστωθεί αναντιστοιχία μαθημάτων, να εξετάζεται στις εξεταστικές περιόδους των ΑΕΝ.

γ) Συμπεριλαμβάνονται και τα πτυχία Ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης προέλευσης εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι θα θεωρηθούν ισότιμα και αντίστοιχα με τα Ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα παρεχόταν και από το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

δ) Εισάγεται ως επιπρόσθετη προϋπόθεση απόκτησης διπλώματος Μηχανικού Γ’ τάξεως ΕΝ η πραγματοποίηση θαλάσσιας υπηρεσίας κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων χωρητικότητας πάνω από 1500 ο.χ. και για τους κατόχους πτυχίων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και για αποφοίτους ΕΠΑΛ. Για την περίπτωση αυτή προστίθεται μεταβατική διάταξη βάσει της οποίας, για την κατηγορία αυτή ναυτικών οι οποίοι είχαν λάβει εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης (ΚΕΠ) πριν τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προβλέπεται η απόκτηση του διπλώματος Μηχανικού Γ’ τάξεως Ε.Ν. ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

ε) Καθορίζεται ότι η απόφαση της Επιτροπής αντιστοιχίας, για κατοχύρωση δικαιώματος υποψηφίου προς απόκτηση α.ν.ι. Μηχανικού Γ’ τάξης ΕΝ από απόφοιτους ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα), θα προηγείται της υποχρεωτικής 12μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.

Ηλεκτρολόγοι Ε.Ν.:

α) Διαγράφεται το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ προστίθεται μεταβατική διάταξη για τις περιπτώσεις όσων ενδιαφερομένων είχαν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

β) Καταργείται η διάταξη που αφορά την Επιτροπή Αντιστοιχίας για τους Ηλεκτρολόγους Ε.Ν. και δημιουργείται Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. από το οποίο θα πρέπει να αποφοιτούν οι υποψήφιοι για την απόκτηση του εν λόγω διπλώματος.

γ) Συμπεριλαμβάνονται και τα πτυχία Ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) προέλευσης εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι θα θεωρηθούν ισότιμα και αντίστοιχα με τα Ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία.

δ) Η μεταβατική διάταξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του π.δ. 141/2014 καταργείται. Άδεια ναύτη και πτυχίο Μηχανοδηγού Ε.Ν.: Προστίθεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους αποφοίτους δημοτικού να αποκτήσουν τις ως άνω άδειες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό μέχρι και το 1980.

ΠΗΓΗ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top