skip to Main Content
ΣΗΜΑ ΓΙΑ COVID 600 400 (Copy)

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και της περιόδου των χριστουγεννιάτικων εορτών.

 1. Ο ΑΝ 2520/1920, ΦΕΚ 273/40,τα «Περί Υγ. Διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
 2. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 3. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
  περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42/25-02-2020)
 4. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588 (ΦΕΚ 5509/Β/15-12-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση
  με την οποία αντικαταστάθηκε η Δ1α/ΓΠοικ.80189/12.12.2020 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα
  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
  COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
  2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.»(Β’5486).
 5. Το τεχνικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων « Risk of COVID-19
  transmission related to the end-of year festive season – 4 December 2020. ECDC: Stockholm;
  2020.»
 6. Η υπ.αρ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.26635/23-04-2020 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της
  Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων»
 7. Η υπ.αρ. Δ1(δ)/ΓΠοικ 81816 (ΑΔΑ: ΩΕΝΓ465ΦΥΟ-0ΦΛ) εγκύκλιος «Συστάσεις για τον
  εξαερισμό εσωτερικών χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του
  ιού SARS-CoV-2»
  Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τα
  μέτρα πρόληψης της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια
  της χειμερινής περιόδου και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.
  Σύμφωνα με το σχετικό (5) τεχνικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
  Νοσημάτων, η μετάδοση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις ευρωπαϊκές χώρες παραμένει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Αθήνα, 18/12/2020
  Αρ. Πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ 81810
  Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
  Ταχ. Κώδικας: 10187
  Τηλέφωνο: 213 2161326
  Email: ddy@moh.gov.gr
  ΠΡΟΣ:
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  υψηλή σε σύγκριση με τα χαμηλά επίπεδα που είχαν εμφανιστεί τους καλοκαιρινούς μήνες.
  Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν αύξηση των κρουσμάτων και τα μέγιστα επίπεδα
  έχουν ξεπεράσει αυτά του πρώτου κύματος της πανδημίας. Η τρέχουσα επιδημιολογική
  κατάσταση, βασισμένη στον αριθμό των διαγνωστικών τεστ, των κρουσμάτων, των
  νοσηλειών και των θανάτων, καταδεικνύει ότι η μετάδοση του κορωνοϊού SARS-CoV-2
  παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η ενδεχόμενη πρόωρη διακοπή των περιοριστικών μέτρων,
  που έχουν τεθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τον περιορισμό διασποράς του
  κορωνοϊού, θα είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των νέων κρουσμάτων και των
  νοσηλειών. Τα υψηλά επίπεδα μετάδοσης αποτελούν απειλή για το υγειονομικό σύστημα,
  λόγω της αύξησης των απαιτήσεων του συστήματος υγείας και του κινδύνου νόσησης του
  υγειονομικού προσωπικού.
  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα
  επιδημιολογική κατάσταση, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
  αλλά και την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών, αξιολογεί τον βαθμό κινδύνου
  διάδοσης του κορωνοϊού ως «υψηλό» στον γενικό πληθυσμό και ως «πολύ υψηλό» στα
  άτομα τρίτης ηλικίας και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Η περίοδος των
  χριστουγεννιάτικων εορτών παραδοσιακά συνδέεται με δραστηριότητες, όπως οι
  κοινωνικές συναθροίσεις, οι αγορές και οι μετακινήσεις, από τις οποίες -σε συνδυασμό με
  τις ενδεχόμενες ελλιπείς συνθήκες αερισμού των κλειστών χώρων- θα μπορούσε να
  αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος για την περαιτέρω διασπορά του ιού, εάν
  πραγματοποιούνται χωρίς την τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται και να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα:
   Φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5-2 μέτρων
   Χρήση της προστατευτικής μάσκας προσώπου
   Υγιεινή των χεριών
   Αναπνευστική υγιεινή (σε βήχα ή πτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με
  το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο. Το χρησιμοποιημένο
  χαρτομάντηλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση μέσα στους κάδους
  απορριμμάτων) ΚΑΙ
   ιδιαίτερα για όλη τη χειμερινή περίοδο επαρκής και συστηματικός αερισμός των
  κλειστών χώρων
  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στον μέγιστο αριθμό των ατόμων που
  δύνανται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με προσπάθεια περιορισμού διάρκειας των
  κοινωνικών συναθροίσεων. Σύμφωνα με τη σχετική (4) ΚΥΑ οι συναθροίσεις, δημόσιες ή
  κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή
  εξωτερικού αναστέλλονται. Ειδικώς για τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1
  Ιανουαρίου 2021 επιτρέπονται οι συναθροίσεις, με ανώτατο όριο εννέα (9)
  συμμετεχόντων που προέρχονται από έως δύο (2) οικογένειες.
  Για λόγους αποφυγής της περαιτέρω διασποράς του ιού κατά τη διάρκεια της
  εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μετάδοσης
  αυξάνεται, καθώς τα άτομα παραμένουν σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους ενδεχόμενα μη
  επαρκώς αεριζόμενους λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ η κατανάλωση φαγητού και
  ποτού και οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε κοντινή απόσταση μεταξύ των ατόμων, και
  για λόγους ιδιαίτερης προστασίας των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άτομα
  μεγαλύτερης ηλικίας ή/και με υποκείμενα νοσήματα), καθώς οι συγκεντρώσεις των
  γιορτινών ημερών μπορεί να τους φέρουν σε επαφή με άτομα που φέρουν τον ιό χωρίς να
  το γνωρίζουν, θα πρέπει να τηρούνται πιστά οι διατάξεις της σχετικής (4) ΚΥΑ, ενώ επιπλέον
  συστήνονται ισχυρά τα ακόλουθα:
   Αποφυγή μη αναγκαίων μετακινήσεων
   Αποφυγή συμμετοχής σε συναντήσεις με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα
  υποψίας λοίμωξης COVID-19
   Συναντήσεις σταθερών μικρών ομάδων ατόμων (social bubbles) τόσο πριν όσο και
  κατά τη διάρκεια των εορτών. Τα άτομα της ομάδας θα πρέπει να ακολουθούν τα
  ίδια μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν τις συναντήσεις με άτομα εκτός αυτής
  της ομάδας.
   Εάν είναι απαραίτητη η συνεύρεση με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
  συστήνεται οι «επισκέπτες» να έχουν εκ των προτέρων αυτοπεριοριστεί (από
  επαφές) κατά το δυνατόν προληπτικά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του
  ιού στα ευπαθή άτομα.
   Σε όλες τις συναθροίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα φυσικής
  απόστασης, χρήσης μάσκας, υγιεινής χεριών, αναπνευστικής υγιεινής, μειωμένης
  παραμονής σε κλειστούς χώρους και επαρκούς και συστηματικού αερισμού του
  χώρου.
   Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για όση περισσότερη
  ώρα γίνεται.
   Οι χώροι με συνωστισμό θα πρέπει να αποφεύγονται ακόμη κι εάν αυτοί είναι
  εξωτερικοί
   Άτομα με θετικό διαγνωστικό τεστ ή με συμπτώματα λοίμωξης COVID-19, καθώς και
  άτομα που έχουν τεθεί σε περιορισμό λόγω επαφής υψηλού κινδύνου με
  επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ομαδικές
  συναντήσεις, ανεξάρτητα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση.
   Ασυμπτωματικά άτομα με πρόσφατο αρνητικό διαγνωστικό τεστ θα πρέπει να
  συνεχίσουν να τηρούν τα καθορισμένα μέτρα προστασίας.
  Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η ανάγκη πιστής εφαρμογής των σχετικών (6) και (7)
  εγκυκλίων σε όλους τους κλειστούς χώρους, καταστήματα, χώρους λατρείας, μέσα
  μαζικής μεταφοράς, κ.ά.
  Συνημμένα:
  Παράρτημα: Αφίσα αναφορικά με τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της εορταστικής
  περιόδου, προσαρμοσμένη από ECDC
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top