skip to Main Content
DHMHTRIOS

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΑΣΧΑ 2019 Ἐν τῇ Διακαινησίμῳ Ἐβδομάδι καί τῶ Φωτί τῆςἈναστάσεως εὐρισκόμενοι εἰσέτι, μαζί μέ τό ἈληθῶςἈνέστῃ ὁ Κύριος, εὐχόμεθα εἰς ὃλους τούς ΚεφαλλῆνεςΧρόνια Πολλά, ὑγείαν, κάθε πρόοδον καί προκοπήν,διαρκῇ δέ τήν χαράν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τήνκαρδίαν ἑνός ἑκάστου καί εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων τήνεὐλογίαν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου. Μέ χαράν καί ἰδιαίτερην στοργήν στρέφομεν καίπάλιν φέτος τήν σκέψιν μας, ἐν προσευχῇ, πρός ὃλουςτούς Ἀποδήμους ἀδελφούς Κεφαλλῆνες, τούς ἁπανταχοῦτῆς γῆς εὐρισκομένους καί ἐργαζομένους, εὐχόμενοι ὁἈναστάς Κύριος νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τίς οἰκογένειεςὃλων, πᾶν ἀγαθόν Αὐτοῦ, ὑγείαν, πρόοδον καί εὐημερίανἐν παντί ἒργῳ ἀγαθῷ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΗΠΟΥΡΑΙΩΝ
  • (τά δισεπίλυτα προβλήματά της )Λαμπρή καί ἑορταστική ἦταν σήμερα, Σάββατο τῆςΔιακαινησίμου, ἡ ἀτμόσφαιρα στήν Ἱ. Μονή Κηπουραίωνμέ τήν ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, στήνὁποία συμμετεῖχαν πολλοί χριστιανοί, τόσο ἀπό τόΛηξούρι καί τά γύρω χωριά, ὃσο καί ἀπό τό Ἀργοστόλικαί ἂλλα μέρη τοῦ Νησιοῦ μας. Ἡ ἀνακαίνηση τοῦΚαθολικοῦ τῆς Μονῆς δίδει τήν δυνατότητα πλέον νάτελεῖται μέ ἂνεση ἡ Θ. Λειτουργία, ἐνῶ ἡ μερικήἀνακαίνηση τοῦ Ἀρχονταρικίου τῆς Μονῆς δίδει τήν χαράτῆς συναντήσεως καί τῆς συναναστροφῆς τῶνσυμμετεχόντων στήν λειτουργική ζωή τῆς Μονῆς. Ἡ ὑδροδότηση τῆς Μονῆς, παλαιό δυσεπίλυτοπρόβλημα, λύθηκε ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἒτους 2019 καί εἶναιμεγάλη ἡ ἱκανοποίηση καί ἡ χαρά ὂχι μόνο τῶν ἑκάστοτεἘκκλησιαζομένων στή Μονή ἀλλά καί τῶν ἐπισκεπτῶντης. Στή σημερινή Πασχάλια ἑορταστική ἀτμόσφαιραἐπισημάνθηκε ἡ ἒλλειψη τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας τοῦχώρου τῆς Μονῆς, καί διότι ἒχει διακοπεῖ ἡ σταθερήτηλεφωνική της σύνδεση μέ τόν ὑπόλοιπο κόσμο τοῦνησιοῦ, ἀλλά καί διότι οὖτε διά τῆς κινητῆς τηλεφωνίαςὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας. Ὁλόκληρη ἡ περιοχήἀπό τήν θέση «πλατειά ἂμμος» ἕως τόν «ταφιό», τήνΜονή Κηπουραίων καί μέχρι τό φανάρι στό «γέρο γόμπο»καί πρός τό «Ξί» δέν ὑπάρχει δυνατότητα κινητῆςτηλεφωνίας. Ἡ ἐπισήμανση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ φέρει στήνἐπιφάνεια τήν ὠμή πραγματικότητα, ὃτι ὁλόκληρη ἡἀνωτέρῳ περιοχή εἶναι ἀπομονωμένη καί σέ περίπτωση
  • ἒκτακτης ἀνάγκης π.χ. πυρκαϊάς, δυσμενῶν καιρικῶνσυνθηκῶν μέ φαινόμενα κατολίσθησης, τροχαίωνἀτυχημάτων κυρίως κατά τήν θερινή τουριστική περίοδοἢ προβλήματα ὑγείας διά τούς ἐπισκέπτες – τουρίστεςτῶν παραλιῶν τῆς περιοχῆς, δέν ὑπάρχει δυνατότητατηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας. Πρέπει κανείς νά φθάσειψηλά στή γραμμή τῆς περιοχῆς τῶν Χαβδάτων διά νάτηλεφωνήσει ἢ νά πιάσει σήμα τό φορητό του τηλέφωνο.Πραγματικά ἡ κατάσταση διά τήν περιοχή εἶναι πολύδύσκολη. Τό πρόβλημα βέβαια ἒχει ἐντοπισθεῖ ἀπό τάπροηγούμενα χρόνια ἀπό τόν Ἀντιδήμαρχο Παλλικῆς κ.Γεώργιο Κατσιβέλη ὁ ὁποῖος καταβάλλει προσπάθειες διάτήν ἐπίλυσή του. Τό θέμα αὐτό ἀπασχολεῖ πλέον ἒντονατόσο τήν Διοίκηση τῆς Μονῆς, ὃσο καί τήν ἹεράΜητρόπολη ὓστερα ἀπό τήν μικρή ἀνακαίνηση τῆςΜονῆς, ἡ ὁποία καί θά παραμείνει τό καλοκαίρι ἀνοιχτήστούς ἐπισκέπτες. Ὓστερα ἀπό τήν ἐπίλυση τοῦ θέματος τῆςὑδροδότησης τῆς Μονῆς, ἡ Διοικούσα – ΔιαχειριστικήἘπιτροπή τῆς Μονῆς καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἢδη ἒχουνξεκινήσει μεγάλον ἀγώνα διά τήν ἐπίλυση καί αὐτοῦ τοῦπροβλήματος. Πρός τοῦτο θά συνεργασθοῦν τόσο μέ τόνΔῆμο καί τόν Ἀντιδήμαρχο Παλλικῆς, (ἂλλωστε ὁ κ. Γ.Κατσιβέλης ἒχει βοηθήσει τήν Μονή σέ πολλά θέματαμέχρι σήμερα καθώς καί στήν ὑδροδότησή της), ὃσο καίμέ τήν COSMOTE Κεφαλληνίας καί ὃποιον ἂλλο φορέαδύναται νά βοηθήσει στό θέμα αὐτό. Βέβαια θάφροντίσουμε ἡ ἐπίλυση τοῦ θέματος νά καλύπτει ὂχιμόνον τήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Κηπουραίων,ἀλλά ὁλόκληρη τήν ἀνωτέρῳ εὐρύτερη περιοχή ἡ ὁποίαεἶναι ἀπομονωμένη τηλεφωνικῶς ἀπό τό ὑπόλοιπο νησίκαί τόν ἒξω κόσμο.
  • ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top