skip to Main Content
Givr (Copy)

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του εθελοντισμού…

….από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ένα πλήρες πληροφοριακό σύστημα σχεδιάζει να δημιουργήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων

Η πληροφορική μπαίνει στην υπηρεσία του εθελοντισμού για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που είχε αναγγείλει πέρσι η Περιφέρεια και που πριν από λίγες μέρες πέρασε και από την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) θα συγκεντρώσει πληροφορίες για όλες τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Ιονίου και θα τα ταξινομήσει ανά θεματική ενότητα δραστηριότητας.

Στη συνέχεια θα παρέχει δυνατότητες συντονισμού του εθελοντικού έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων υπό την έννοια τη υποβοήθησης των κρατικών δομών αλλά και την
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ομοειδών εθελοντικών φορέων.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, το ΟΠΣ θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των πολιτών και των εθελοντικών ομάδων ενώ μέσα σε αυτόν, ο κάθε εθελοντικός φορέας θα έχει τον δικό του χώρο, ο οποίος θα λειτουργεί ως μικρός διαδικτυακός τόπος.

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για χρήση κοινωνικών δικτύων αλλά και ενός forum για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, αλλά και για την ανάδειξη του παραγόμενου εθελοντικού έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής θα γίνει από το Τμήμα Μηχανογράφησης της Π.Ι.Ν., σε συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία του Ε.Δ.Ι.Ν.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων

Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι να αναδείξει και ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, προβάλλοντας, οργανώνοντας και συντονίζοντας τις εθελοντικές ομάδες αλλά και ανεξάρτητους πολίτες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικά.

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Ε.Δ.Ι.Ν.

1) Μέλη του Ε.Δ.Ι.Ν. είναι φορείς και τοπικά παραρτήματα φορέων πανελλαδικής εμβέλειας, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εθελοντική δραστηριότητα στα γεωγραφικά όρια της Π.Ι.Ν.
2) Το Ε.Δ.Ι.Ν. δεν έχει μορφή νομικού προσώπου αλλά αποτελεί επιτελικό όργανο της Π.Ι.Ν.
3) Η λειτουργική δομή του Ε.Δ.Ι.Ν. προβλέπεται από ένα κοινά αποδεκτό Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας.
4) Οι φορείς – μέλη του Δικτύου διατηρούν την αυτονομία τους και τη διοικητική τους δομή.

5) Για την εισδοχή ενός φορέα ως μέλος στο Ε.Δ.Ι.Ν. απαιτούνται: α. Απογραφικό Δελτίο, β. Απόσπασμα πρακτικού απόφασης οικείου Δ.Σ. για την αποδοχή του Συμφώνου Καλής Συνεργασίας και την εισδοχή στο Ε.Δ.Ι.Ν. και, γ. Καταστατικό σύστασης και λειτουργίας του φορέα.
6) Στο πλαίσιο του Ε.Δ.Ι.Ν θα συσταθεί Μητρώο μεμονωμένων εθελοντών, οι οποίοι θα εντάσσονται σε αυτό με την υποβολή ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας.
7) Για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Δ.Ι.Ν. και για τον ενδελεχή συντονισμό των φορέων μελών σε κοινές δράσεις ορίζονται τρεις (3) Τομείς Εθελοντισμού: α. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β. Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών, γ. Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος.
8) Η προβολή του Δικτύου, η προώθηση των σκοπών του, η διασύνδεση και επικοινωνία καθώς και η ενημέρωση γίνεται κατά βάση με τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Οι φορείς μέλη ενθαρρύνονται να προβάλλουν τη δράση τους στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Δ.Ι.Ν.
9) Οι φορείς μέλη δεν καταβάλλουν οικονομική συνδρομή και οι βασικές λειτουργικές ανάγκες (δημιουργία, φιλοξενία και συντήρηση ιστοσελίδας, έντυπο υλικό, γραμματειακή υποστήριξη) καλύπτονται με μέριμνα της Αντιπεριφέρειας Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού μέσω δημιουργίας και στελέχωσης Γραφείου Εθελοντισμού.
10) Κύριο όργανο του Ε.Δ.Ι.Ν. είναι ενδεκαμελής (11) Εκτελεστική Γραμματεία με διετή θητεία στη οποία συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας ,ο Ειδικός Γραμματέας (υπεύθυνος για την ηλεκτρονική υποστήριξη) οι 3 Συντονιστές των τομέων εθελοντισμού, οι 4 Συντονιστές του Εθελοντικού Έργου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού ( Διοικητικός Υπάλληλος ΠΙΝ) και ο Αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού ως Πρόεδρος. Εννιά (9) μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ε.Δ.Ι.Ν. (εκτός του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη και του υπεύθυνου του Εθελοντικού Γραφείου) είναι αιρετά και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση χωρίς καμία οικονομική απολαβή. Η Ε.Γ. συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον 6 φορές το χρόνο στην έδρα της ΠΙΝ ή σε όποια ΠΕ αποφασιστεί από την ΕΓ στη τελευταία συνεδρίαση της .
Η αρχική Εκτελεστική Γραμματεία ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και είναι προσωρινή έως την πρώτη διαδικασία όπως παρακάτω (παρ. 11 ) προσδιορίζεται η ανάδειξη της,
11) Προβλέπεται η διοργάνωση Πανιόνιου Εθελοντικού Συνεδρίου (Π.Ε.Σ.) ανά διετία με εισηγήσεις επιμορφωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα. Στο ΠΕΣ συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων – μελών και διαμορφώνονται πορίσματα αναφορικά με το Εθελοντικό Κίνημα, την Κοινωνία των Πολιτών και τις σύγχρονες τάσεις παραγωγής εθελοντικού έργου, τους τρόπους εξυπηρέτησης αναγκών των πολιτών και των φορέων – μελών, προτάσεις για κοινά αποδεκτές δράσεις . Το Π.Ε.Σ αναδεικνύει τα εννιά (9) αιρετά μέλη.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εξουσιοδοτημένοι σύνεδροι που καθορίζονται από τους φορείς μέλη. Κάθε φορέας μέλος έχει μία ψήφο. Το Π.Ε.Σ. διοργανώνεται εκ περιτροπής στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας .

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top