skip to Main Content
Kappatos Vouli1 (1) (Copy)

Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα – Θωρακίζουμε την Άμυνά μας

Συμπληρώθηκε, εχθές, ένα έτος από την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 μίλια.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 ενισχύει και αναβαθμίζει συστηματικά την εξωτερική πολιτική, τις ένοπλες δυνάμεις και την διεθνή θέση της χώρας μας.

Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών, μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο όταν η Ελλάδα έχει διαμορφώσει την αναγκαία αποτρεπτική ισχύ που κατοχυρώνει τη θέση της ως φάρο δημοκρατίας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη χθεσινή μου ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρθηκα τόσο στο περιεχόμενο της νομοθετικής μας παρέμβασης όσο και τη σημασία της διπλωματικής και εξοπλιστικής μας θωράκισης που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τη δημόσια συζήτηση.

Το Σχέδιο Νόμου αφορά στην ενίσχυση στη  διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στην αγορά και ευθυγραμμίζει το θεσμικό μας πλαίσιο με το ενωσιακό δίκαιο και την οδηγία 2019/1 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου.

Αναλυτικότερα η παρέβασή μου στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πρωταρχικό στόχο μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής για την Προστασία του Ανταγωνισμού αποτελεί η προάσπιση της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Η προώθηση, δηλαδή,  μιας νοοτροπίας ανταγωνισμού που βρίσκεται απέναντι από κάθε μορφής παρέμβασης ή περιορισμού του δικαιώματος πρόσβασης  στην ελεύθερη οικονομία. Η ύπαρξη, άλλωστε, ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μόνο προς όφελος των καταναλωτών μπορεί να λειτουργήσει.

Προκειμένου η εύρυθμη λειτουργία των αγορών να διαφυλαχθεί, μια σειρά πολιτικών που προλαμβάνουν ή διορθώνουν συμπεριφορές που υπονομεύουν τον ανταγωνισμό είναι απαραίτητες.

Συνεπώς, μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας του ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη της τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού, την διαμόρφωση καρτέλ ή άλλων αθέμιτων πρακτικών που επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες στην αγορά.

Μια σοβαρή πολιτική ανταγωνισμού παρακολουθεί τόσο την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όπουμια επιχείρηση με μεγάλο μερίδιο στην αγορά επιχειρεί να εκτοπίσει τους ανταγωνιστές της όσο και τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα με τρόπο μη σύννομο.

Από εκείνη τη πολιτική για την οποία μιλούμε δεν απουσιάζει και η απελευθέρωση των αγορών σε τομείς που μέχρι πρότινος αποτελούσαν κρατικό μονοπώλιο.

Η διασφάλιση της απουσίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των παλαιών μονοπωλίων στη διαδικασία απελευθέρωσης είναι παράμετρος που αφορά στον πυρήνα τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η παρακολούθηση, ακόμη, των κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις για το κατά πόσο στρεβλώνουν ή όχι τις συνθήκες ανταγωνισμού αφορούν στη παρούσα συζήτηση   ενώ η συνεργασία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού των χωρών της ΕΕ κρίνεται αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στο σύνολο των κρατών- μελών της Ένωσης.

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού στη ψηφιακή εποχή απαντά σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα.

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται μια διττή παρέμβαση:

Η ενσωμάτωση, αφενός, στην ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1 που αφορά στην παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών με στόχο την αποτελεσματικότερη επιβολή των εθνικών και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού και η τροποποίηση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα του Ν. 3959/2011.

Με το υπό συζήτηση νομοθέτημα θεσπίζουμε  μια σειρά ρυθμίσεων με χαρακτήρα τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο.

Μεταξύ άλλων επιβεβαιώνουμε την ανάγκη για  ορθή εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού.

Επιχειρούμε τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Συμβάλλουμε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη ποιότητα του προσωπικού της.

Διασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ενισχύουμε τηςν αποτρεπτική δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού έναντι αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στη ψηφιακή οικονομία. Στο πλαίσιο, τέλος, της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, προστατεύουμε τα δικαιώματα των μερών στις διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής.

Με δεδομένη την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του περιβάλλοντος προστασίας του ανταγωνισμού, επιβάλλεται από εμάς η υιοθέτηση ενός πλαισίου με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ομαλή, άλλωστε, παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αποτρεπτική ισχύς μιας πολιτικής ανταγωνισμού απαιτεί την ανάπτυξη ενός συνολικού, βιώσιμου και ανθεκτικού στον χρόνο πλαισίου.

Ο εκσυγχρονισμός του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στη πατρίδα μας είναι από τους μακροπρόθεσμους, εκείνους, στόχους που εντάσσονται στη νομοθετική φιλοσοφία που προανέφερα.

Η περαιτέρω ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η βελτίωση του επιπέδου ανταγωνισμού στην Ελληνική Οικονομία και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές καθώς και η υποστήριξη  της καινοτομίας για τη μεγέθυνση του πλεονάσματος καταναλωτή είναι προτεραιότητες που εντάσσονται στη λογική που επιχείρησα να περιγράψω.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δεδομένου του χρονικού περιορισμού της παρέμβασής μου, επιτρέψτε μου την αναφορά σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις του ν. 3959/2011 που η δική μου ανάγνωση έκρινε ιδιαιτέρως σημαντικές:

Η πρώτη αφορά στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Με το παρόν σχέδιο νόμου  εισάγεται νέος τρόπος επιλογής για τους εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής με τη πρόβλεψη για διαγωνισμό και συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Την ίδια ώρα, επιβάλλονται ασυμβίβαστα που προκύπτουν από τις συστάσεις  του ΟΟΣΑ προκειμένου η λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να βελτιωθεί και η ανεξαρτησία της να ενισχυθεί.

Η δεύτερη αναφορά εντοπίζεται στο Πρόγραμμα Επιείκειας.

Με το πρόγραμμα που σήμερα είναι σε ισχύ να παραμένει εναρμονισμένο με το ενωσιακό δίκαιο, προβλέπουμε την  εισαγωγή ενός νέου κεφαλαίου στο οποίο παράλληλα με τις ρυθμίσεις αναφορικά με το πρόγραμμα επιείκειας εντάσσονται και οι υπάρχουσες διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα διευθέτησης διαφορών καθώς και οι διατάξεις για την αμοιβαία συνδρομή.

Αναφορικά, τώρα, με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων ανταγωνισμού εντοπίζουμε, και εδώ, νομοθετικές παρεμβάσεις που αξίζει να επισημανθούν.

Η πρώτη συνδέεται με το αίτημα ενίσχυσης των εξουσιών έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Με στόχο τη αποτελεσματική εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ορθή χαρτογράφηση των αγορών αποτελεί βασική προϋπόθεση στην λειτουργία της Αρχής.

Για τον λόγο αυτόν εισάγονται περαιτέρω δυνατότητες παροχής στοιχείων όπως, για παράδειγμα,  το δικαίωμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού να συλλέγει πληροφορίες σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή.

Την ίδια στιγμή, προσφέρεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να αιτηθεί την άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις εξουσίες έρευνάς της έναντι των καρτέλ.

Με δεδομένη την ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας στο ψηφιακό περιβάλλον, η «επένδυση» της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πεδίο της τεχνολογίας και της επιστήμης των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας στη μάχη για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ολοκληρώνω την εισήγησή μου με μια αναφορά στη τρέχουσα επικαιρότητα που σε καμία περίπτωση δε μας αφήνει αδιάφορους.

Η χθεσινή παραλαβή της πρώτης εξάδας μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale σε συνέχεια της σπουδαίας Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας- Γαλλίας αποτελεί για τη πατρίδα μας ευκαιρία και υπενθύμιση, ταυτόχρονα.

Μια ευκαιρία αναβάθμισης της επιχειρησιακής, γεωπολιτικής και αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας…

και μια υπενθύμιση ότι τόσο η Ελευθερία όσο και η Ασφάλεια είναι υπόθεση διαρκούς επαγρύπνησης που απαιτεί, από εμάς, την κατάλληλη θεσμική καιστρατηγική ετοιμότητα.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα, άλλωστε, που μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση δεν είναι αποκομμένο από την συνολική, Εθνική Στρατηγική της Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής της Πατρίδας μας.

Σήμερα, 20 Ιανουαρίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ψήφιση της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στη περιοχή του Ιονίου από τα 6 στα 12 μίλια.

Η Ελλάδα επεκτείνεται χωρικά, ενισχύεται αμυντικά και πρωταγωνιστεί διπλωματικάστην ευρύτερη περιοχή του γεωπολιτικού μας ενδιαφέροντος.

Ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία και πολιτική δύναμη ευθύνης είμαστε εδώ να υπογραμμίζουμε και να νομοθετούμε πρωτοβουλίες που πάνε τη πατρίδα μας πολλά βήματα μπροστά.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top