skip to Main Content
House Construction 1005491 1280 (Copy)

Εγκρίθηκε η επιδότηση ενοικίου για τους σεισμοπαθείς της 17ης Νοεμβρίου

Δείτε ποσά, προϋποθέσεις, προθεσμίες ….

Εγκρίθηκε από τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων, και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η επιδότηση ενοικίου για τους σεισμόπληκτους της 17ης Νοεμβρίου 2015, στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με την απόφαση, η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης αφορά στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακατάλληλες από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών.

Ποσό επιδότησης

1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενό-
τητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.
2. Η επιδότηση ενοικίου /συγκατοίκησης, που θα χορηγείται στους δικαιούχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων, € 400 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων. Επίσης, η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.
3. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
4. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης.
5. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή η ημερομηνία της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
6. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν διέμεναν μόνιμα σ’ αυτή και δεν προτίθενται να διεκδικήσουν επιδότηση τότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πληγείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της.
7. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014), Ε2 και Ε9 του 2015 που απαιτούνται, θα προσκομίζονται από όλα τα άτομα που κατοικούσαν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση.
8. Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι (6) μήνες.
9. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έως και δύο (2) χρόνια. Εάν διέμεναν στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί σ’ αυτή ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/
συγκατοίκησης για έξι (6) μήνες. Για την απόδειξη των προαναφερομένων απαιτείται και η προσκόμιση του Ε2 του 2015 του ιδιοκτήτη.
10. Τρεις (3) μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διαστημάτων δύο (2) χρόνων.
11. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να του χορηγηθεί Σ.Σ., ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια.
12. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου.
13. Δεν δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τα παραδώσουν.

Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι μορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (6 Ιουνίου) κατά περίπτωση στους:
• Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας (Τ.Α.Σ. Ν. Λευκάδας) για σεισμόπληκτες κατοικίες σε περιοχές της Π.Ε. Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
• Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κεφαλλονιάς (Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλλονιάς) για σεισμόπληκτες κατοικίες σε περιοχές της Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Π.Ε. Ιθάκης, της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
• Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Αχαΐας (Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας) για σεισμόπληκτες κατοικίες σε περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».

 

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top