Σε μία ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σήμερα, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων του 2015 που συνοπτικά έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Ι. Εισαγωγή
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Κυρία και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κυρίες και κύριοι Εκπρόσωποι των Συλλόγων και Σωματείων του νησιού μας,

Αγαπητοί Συνδημότες,

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 που προβλέπει ο κώδικας, σας παρουσιάζω τα απολογιστικά στοιχεία των πεπραγμένων του Δήμου, σ’ αυτή τη δημόσια εκδήλωση με στόχο, την έγκυρη ενημέρωση των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και των πολιτών, για όλα όσα έγιναν από πλευράς Δημοτικής Αρχής τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2015 ως τις 31-12-2015.

Το 2015 ήταν μια εξίσου πολύ δύσκολη χρονιά για το Δήμο μας, αφού από την μία αντιμετωπίζουμε ακόμη προβλήματα από τους σεισμούς του 2014, της γενικότερης κακοδιαχείρισης του χτες και από την άλλη έχουμε όπως όλοι οι Δήμοι της Χώρας, υποστεί περικοπή χρημάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, εξαιτίας της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εφαρμογής των μνημονιακών μέτρων.
Στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στο Δήμο Κεφαλλονιάς, με λιγότερα χρήματα, με λιγότερο προσωπικό, στηριχθήκαμε στο δικό μας μοντέλο διοίκησης, που επιβάλλει μετρημένες κινήσεις πάντα με γνώμονα τις βασικές αρχές μας:
– Ευθύνη και Σεβασμός απέναντι στον πολίτη.
– Ναι στο νοικοκύρεμα, όχι στα δημιουργία ελλειμμάτων.
– Σχέδιο, προγραμματισμός, στόχοι με μετρήσιμα αποτελέσματα.
– Επαγγελματισμός και Διαφάνεια.
– Πειθαρχημένη εργατικότητα, συλλογικότητα και συνέπεια στις διαδικασίες.
– 24ωρη καθημερινή προσφορά στον πολίτη.
– Λιτότητα και περιορισμός του κόστους των λειτουργικών δαπανών.
Στη συνέχεια και προκειμένου να οδηγηθούμε στα κύρια συμπεράσματα του Απολογισμού της Δημοτικής Αρχής, θα σας παρουσιάσουμε το έργο του 2015 της διοίκησής μας, στα Συμβούλια, τις Επιτροπές και κατά διεύθυνση και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως υλοποιήθηκε με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

 

IΙ. Στατιστικά Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων – Αποφάσεις
• Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς κατά το έτος 2015 πραγματοποίησε 30 ( τριάντα ) συνεδριάσεις υπό την Προεδρία του κ. Γερασίμου Παπαναστασάτου και έλαβε συνολικά 336 (τριακόσιες τριάντα έξι ) αποφάσεις.
• Η Οικονομική Επιτροπή, κατά το έτος 2015 πραγματοποίησε 37 Συνεδριάσεις και έλαβε 407 (τετρακόσιες εφτά ) αποφάσεις.
• Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε κατά το έτος 2015 πραγματοποίησε 23 συνεδριάσεις και έλαβε 149 ( εκατόν σαράντα εννιά ) αποφάσεις.
• Η Επιτροπή Τουριστική Ανάπτυξης, υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Κεκάτου, πραγματοποίησε 6 (έξι) τακτικές Συνεδριάσεις συζητώντας διάφορα θέματα σχετικά με τον τουρισμό και τρεις ( 3 ) έκτακτες συνεδριάσεις με ειδική θεματολογία .

 

ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών αποτελείται από 2 τμήματα: Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων. Ακολούθως, περιγράφονται συνοπτικά οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις με τις οποίες απασχολήθηκε έκαστο Τμήμα, χωρίς όμως τα αναφερόμενα να συμπεριλαμβάνουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι η Δ/νση συνέβαλε, όπου χρειάστηκε, και στην διοικητική υποστήριξη άλλων υπηρεσιών.
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά την διάρκεια το έτους 2015 απασχολήθηκε με πληθώρα διαδικασιών αρμοδιότητας του οι οποίες αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, μόνιμο , αορίστου και ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα με θέματα και διαδικασίες προσλήψεων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, ΙΔΟΧ προσωπικού, προσλήψεων κοινωφελούς χαρακτήρα, μετατάξεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μισθολογικής και βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων, έκδοση πιστοποιητικών και υπηρεσιακών βεβαιώσεων, διαδικασίες συνταξιοδοτήσεων, σύνταξη- έκδοση αποφάσεων Δημάρχου, διαδικασίες πιστοποίησης τίτλων σπουδών, διαδικασίες χορήγησης αναρρωτικών αδειών, αρχειοθέτηση- ενημέρωση ατομικών φακέλων υπαλλήλων, σύνταξη εισηγήσεων για Δημοτικό Συμβούλιο και Υπηρεσιακό Συμβούλιο, συλλογή δηλώσεων σύνταξη εντύπων και αποστολή στοιχειών για θέματα εργατικών ατυχημάτων, Ενημέρωση ηλεκτρονικών εφαρμογών («Εργάνη, Απογραφή, Άτλας, Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αδειών υπαλλήλων, ηλεκτρονικού ελέγχου ωραρίου) έκδοση εντολών μετακίνησης, διαδικασίες απασχόλησης σπουδαστών, αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-ποινικών μητρώων κλπ., αναρτήσεις στο «Διαύγεια», Διαδικασίες για παρακολούθηση διαφόρων σεμιναρίων, σύνταξη ερωτημάτων, απαντήσεων κλπ προς διαφόρους φορείς κλπ.
Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, κατά την διάρκεια το έτους 2015 απασχολήθηκε με πλήθος διαδικασιών αρμοδιότητας του, οι οποίες αφορούν την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου, την υποστήριξη των αιρετών οργάνων και του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, με την διοργάνωση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, αποστολή προσκλήσεων, συλλογή – αξιολόγηση εισηγήσεων δημοσίευση κλπ διαδικασίες αρίθμησης, κατάρτισης και δημοσίευσης πινάκων αποστολής, ανάρτησης, εκτύπωσης, κοινοποίησης, ενημέρωσης αρχείου αποφάσεων κλπ.
Την Γραμματειακή υποστήριξη δια των υπαλλήλων του Τμήματος των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, την διαδικασία διοργάνωσής τους, την αποστολή των αποφάσεων, της αλληλογραφίας κλπ. καθώς και με την γραμματειακή υποστήριξη των διαφόρων επιτροπών, και ιδιαίτερα της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , της Ερανικής Επιτροπής, της Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων κλπ.
Αρμοδιότητα του Τμήματος αποτελούν και οι διαδικασίες πρωτοκόλλου, χρέωσης, διαλογής και επίδοσης εγγράφων, καθώς και η επίδοση εγγράφων αρμοδιότητας των δικαστικών αρχών.
Επιπλέον, η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, απασχολήθηκε με την σύνταξη μελετών για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, και, εκτεταμένα, με την διοικητική υποστήριξη Ιατρού και Τεχνικού, με τον συντονισμό διαδικασιών ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων- Ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, χορήγηση ΜΑΠ, διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα πρώτων βοηθειών και πυρασφαλείας-πυροπροστασίας, ενημέρωση των υπηρεσιών σε σχετικά νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή κλπ.

 

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η οικονομική λειτουργία του Δήμου κατά το έτος 2015, αν και πραγματοποιήθηκε εντός του αυστηρού και περιορισμένου πλαισίου που ορίζεται από το Οικονομικό Παρατηρητήριο, συμπεριελάμβανε μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την οικονομία του νησιού αλλά και την ελάφρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού από βάρη παλαιοτέρων ετών. Πρόκειται για το πρόγραμμα της επιχορήγησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό το οποίο συνεχίστηκε και το έτος 2014 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους.
Το πρόγραμμα αυτό αποπερατώθηκε εντός του έτους 2014 και είχε σαν αποτέλεσμα να εξοφληθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους πλην αυτών για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις και οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και αυτών που δεν συνοδεύονταν
Η δημοτική αρχή, έδωσε άμεση προτεραιότητα στη διαδικασία της απορρόφησης της επιχορήγησης ορίζοντας συγκεκριμένα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας υπεύθυνα για την ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση της πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρά τις διοικητικές απαιτήσεις της διαδικασίας και τους εμπλεκόμενους φορείς, το πρόγραμμα ξεκίνησε άμεσα μετά την έγκριση της επιχορήγησης με Υπουργική Απόφαση. Οπότε άρχισαν να εξοφλούνται προμηθευτές και ανάδοχοι που επί έτη παρέμεναν απλήρωτοι.
Η οικονομική λειτουργία του Δήμου πραγματοποιείται εντός του αυστηρού και νομοθετικού πλαισίου που ορίζεται από το Οικονομικό παρατηρητήριο. Σε αυτό το πλαίσιο η οικονομική λειτουργία καλείται να παρακολουθήσει την πορεία συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης και απόκλισης από τεθέντες στόχους.
Για το έτος 2015 η απόδοση του κριτηρίου των ιδίων εσόδων , δηλαδή του ποσοστού εισπραξιμότητας σε σχέση με τους στόχους συγκεκριμένων κατηγοριών εσόδων αλλά και του καθοριστικού κριτηρίου «σύνθετης απόκλισης» (απόκλιση εσόδων , εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων ) , κινήθηκαν σε ικανοποιητικά πλαίσια. Ο επιμέρους δείκτης της εισπραξιμότητας των εσόδων παρελθόντων Οικονομικών ετών ( ΠΟΕ ) παρουσίασε μεν αρνητική συνολική απόκλιση χωρίς όμως να ενεργοποιεί τα σχετικά άρθρα που προβλέπουν υποχρεωτική προσαρμογή-αναμόρφωση του προϋπολογισμού .
Bασικά οικονομικά μεγέθη όπως τα υπόλοιπα των δανείων και τα υπόλοιπα σε προμηθευτές κινήθηκαν απολογιστικά, πτωτικά. Αντιθέτως το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων κατέγραψε αύξηση 24,40 % σε σχέση με το ύψος που αυτές εμφάνιζαν στην αρχή του έτους . Η αύξηση αυτή παρουσιάζεται λόγω του ότι στο απολογιστικό ποσό συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες «τυπικά» η στιγμιαία αποτυπώνονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων , καθώς άμεσα στην αρχή της επόμενης χρονιάς εξοφλήθηκαν – συμψηφίστηκαν με αποτέλεσμα το ύψος τους να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της έναρξης του 2015.
Τα υπόλοιπα των δανείων συνέχισαν την καθοδική τους πορεία και ανήλθαν στο τέλος της χρήσης στα 9.943.110,60 € ενώ οι υποχρεώσεις σε σε προμηθευτές σο ποσό των 2.868.615,34 €.
Οι απαιτήσεις προς τρίτους κινήθηκαν στα συνήθη μεγέθη δεδομένου ότι από το ποσό που κάθε φορά μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ως ανείσπρακτο , μέρος αυτού εισπράττεται στη νέα χρήση , αλλά και μέρος αυτού αποτελεί υπόλοιπο νέας φορολογητέας ύλης η οποία προκύπτει είτε από ετήσιες ανείσπρακτες στη χρήση συμβάσεις ή προσδιορίστηκε μετά από έλεγχο και βεβαιώθηκε στη χρήση πρώτη φορά.
Ο Απολογισμός του Οικονομικού έτους 2015 παρουσιάζει :
1. ΕΣΟΔΑ
α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως τελικά διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Παραγραφές Διαγραφές Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα
1 Τακτικά έσοδα 23.727.870,64 24.091.502,09 433.803,35 18.166.215,51 5.491.483,23
2 Έκτακτα έσοδα 20.835.427,14 8.274.748,04 58.616,24 8.023.372,89 192.758,91
3 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Χρήσης 4.305.546,11 4.305.546,11
0,00 4.305.546,11 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 48.868.843,89 36.671.796,24 492.419,59 30.495.134,51 5.684.242,14

2. ΕΞΟΔΑ
α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως τελικά διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Υπόλοιπα πιστώσεων Πληρωθέντα έξοδα
1 Έξοδα 48.821.063,11 26.646.859,89 22.174.203,22 26.646.859,89
2 Αποθεματικό 47.780,78 0,00 47.780,78 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 48.868.843,89 26.646.859,89 22.221.984,00 26.646.859,89

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
α/α Κ.Α. Τίτλος Προϋπολογισθέντα Eνταλθέντα έξοδα Ποσό υπέρβασης
1 Τακτικά έξοδα Δεν υπάρχουν υπερβάσεις
2 Έκτακτα έξοδα

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α Περιγραφή Ποσό
1 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 4.305.546,11
2 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2015 3.848.274,62

 

Αναλυτικά τα Οικονομικά στοιχεία του Απολογισμού έχουν ως εξής :
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 856.719,03 947.719,03 874.632,35
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 80.760,41 80.760,41 26.540,15
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.928.327,74 3.568.327,74 3.625.596,25
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.094.456,95 2.094.456,95 2.806.382,87
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 417.701,73 417.701,73 378.184,28
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.497.060,74 8.903.565,06 8.330.571,73
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 45.900,00 34.400,00 60.849,53
Σύνολα 0 15.920.926,60 16.046.930,92 16.102.757,16
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 487,20
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 233.344,72 610.287,52 393.836,72
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.944.316,68 13.071.882,72 4.056.942,66
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 25.000,00 35.000,00 9.999,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 147.200,00 147.200,00 259.770,70
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 177.112,16 178.362,16 238.649,14
Σύνολα 1 18.526.973,56 14.042.732,40 4.959.685,42
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.310.386,80 1.677.168,93 1.503.490,35
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 91.965,63 0,00 33.539,78
Σύνολα 2 1.402.352,43 1.677.168,93 1.537.030,13
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 6.824.061,12 6.036.390,05 564.071,72
Σύνολα 3 6.824.061,12 6.036.390,05 564.071,72
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.443.000,00 3.474.002,00 2.406.151,88
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.840.881,22 3.286.073,48 619.892,09
Σύνολα 4 6.283.881,22 6.760.075,48 3.026.043,97
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.793.805,07 4.305.546,11 4.305.546,11
Σύνολα 5 2.793.805,07 4.305.546,11 4.305.546,11
Σύνολα 51.752.000,00 48.868.843,89 30.495.134,51

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6 Έξοδα χρήσης
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.725.268,00 5.747.742,72 5.298.120,78
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.164.680,00 1.160.818,78 749.946,43
62 Παροχές τρίτων 2.434.193,42 2.935.485,22 2.282.855,58
63 Φόροι – Τέλη 48.032,00 260.032,00 233.229,89
64 Λοιπά γενικά έξοδα 412.695,00 468.172,49 224.088,20
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.046.500,00 2.202.183,51 2.178.461,05
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.169.061,00 1.540.347,49 725.228,90
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις –
Επιδοτήσεις – Δωρεές 7.064.421,09 7.311.473,39 6.540.892,47
68 Λοπά έξοδα 78.387,27 84.387,27 76.178,02
Σύνολα 6 20.143.237,78 21.710.642,87 18.309.001,32
7 Επενδύσεις
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 287.717,00 206.189,44 64.562,46
73 Έργα 16.016.011,29 12.128.051,93 3.377.309,38
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.928.959,21 1.590.930,15 70.432,78
Σύνολα 7 18.232.687,50 13.925.171,52 3.512.304,62
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3.038.083,73 4.180.778,15 2.320.826,30
82 Λοιπές αποδόσεις 3.565.167,16 3.676.169,16 2.504.727,65
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού
έτους 6.254.311,19 5.328.301,41 0,00
Σύνολα 8 12.857.562,08 13.185.248,72 4.825.553,95
9 Αποθεματικό
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον
προϋπολογισμό 518.512,64 47.780,78 0,00
Σύνολα 9 518.512,64 47.780,78 0,00
Σύνολα 51.752.000,00 48.868.843,89 26.646.859,89
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00 Γενικές Υπηρεσίες 8.799.435,32 9.088.543,21 8.438.433,12
10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 2.961.767,28 3.392.630,84 2.553.000,07
15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 2.748.710,30 3.508.589,10 2.311.700,98
20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.053.882,75 2.320.164,91 1.850.773,39
25 Υπηρεσίες Ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 4.047.404,44 3.099.612,38 558.022,43
30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 14.477.672,69 10.284.214,61 3.838.810,27
35 Υπηρεσίες πρασίνου 907.217,00 633.632,70 303.760,27
40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 25.000,00 60.256,25 26.349,01
45 Υπηρεσία νεκροταφείων 60.471,00 87.915,70 38.096,13
50 Δημοτική Αστυνομία 49.531,00 120.113,35 95.590,85
70 Λοιπές υπηρεσίες 2.244.833,50 3.040.141,34 1.806.769,42
80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.857.562,08 13.185.248,72 4.825.553,95
90 Αποθεματικό (Για μηχανογραφικούς σκοπούς) 518.512,64 47.780,78 0,00
Σύνολα 51.752.000,00 48.868.843,89 26.646.859,89
V. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α. Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader της ΟΤΔ «ΣΑΖ ΑΕ» -Άξονας 4.

Στο πλαίσιο της αριθ. 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΤΔ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΤΑ «ΣΑΖ ΑΕ» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 413 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 ο Δήμος Κεφαλλονιάς είχε υποβάλει φακέλους υποψηφιότητας για τα παρακάτω έργα :
ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
L323-1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 68.247,34€
L313-2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 20.295,00€
L313-1 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFOKIOSKS) ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 124.788,00€

• Για το έργο «Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου Δήμου Κεφαλονιάς» εγκρίθηκε με την αριθ.αποφ 151/2015 ΔΣ η επικαιροποιημένη μελέτη και στάλθηκε στη ΣΑΖ ΑΕ για προ-δημοπρατικό έλεγχο. Αναμένεται απάντηση από τη ΔΑ για την προέγκριση δημοπράτησης.

• Για το έργο «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων της Δημοτικής Ενότητας Σάμης – Δήμου Κεφαλονιάς εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο και εστάλη στις 29/04/2015 στη Δ.Α «ΣΑΖ ΑΕ » για έγκριση δημοπράτησης.Αναμένεται απάντηση από τη Δ.Α.

• Για το έργο «Υπαίθριοι διαδραστικοί σταθμοί ενημέρωσης (infokiosks) στην Κεφαλονιά με κεντρική σύνδεση και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου » εστάλη στις 01/08/2014 ο φάκελος στη «ΣΑΖ ΑΕ » με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του έργου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εφαρμογής προληπτικού έλεγχου νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησής του . Στις 11/11/2015 (με κοινοποίηση της αριθμ.15812/6-11-2015 απόφασης της Ε.Υ.Ε. του ΠΑΑ ) μας στάλθηκε η προέγκριση από τη ΣΑΖ με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο μέσα στο απαγορευτικό αυτό διάστημα μέχρι τις 31/12/2015 να προλάβουμε να δημοπρατήσουμε, να γίνουν οι προβλεπόμενοι προσυμβατικοι έλεγχοι, να υπογραφεί, να εκτελεστεί και να πληρωθεί μέρος της σύμβασης επί αυτού υπάρχει και σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013(Π.Α.Α) – Άξονας 3.

Συνεχιζόμενα έργα:
Σε συνέχεια της από 20.07.2011 ενημερωτικής επιστολής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής – Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 313, 321, 322, 323 του Π.Α.Α., το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), υποβλήθηκαν οι κάτωθι πράξης:
ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
321 ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ 395.000,00€
321 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ – Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΩΝ. 369.000,00€
321 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΝΝΩΝ 570.396,66€
321 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 476.232,97€
322 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ 999.929,15€
323 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ 66.419,37€

• Για το έργο «Υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων περιοχής Φάλαρης » π/υ 395.000,00 . Το έργο δεν εκτελέστηκε γιατί δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση της άδειας χρήσης νερού των γεωτρήσεων για κτηνοτροφική χρήση.
• Για το ενταγμένο έργο «Κατασκευή κτηρίου αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο Δ.Ε Πυλαρέων – Τ.Κ. Ποταμιανάτων » π/υ 369.000,00€.
Στο έργο αυτό παρ’ όλο που από 02/12/2014 και συμπληρωματικά στις 17/02/2015 είχαμε στείλει στην ΕΥΕ του ΠΑΑ όλα τα ζητούμενα στοιχεία για να πάρουμε την έγκριση δημοπράτησής του δεν πήραμε τελικά καμία απάντηση, με αποτέλεσμα να μην γίνει δυνατή η υλοποίησή του .

• Για το ενταγμένο έργο «Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελείου – Πρόννων » στις 05/05/2014 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ Δ. Κεφαλονιάς και της αναδόχου εταιρείας Βαγγελάτος Γεώργιος ΕΔΕ ανέρχεται σε 570.396,66 € με ΦΠΑ . Το έργο εξελίσσεται ομαλά και έχει εκτελεστεί περίπου το 30% των εργασιών.
• Για το ενταγμένο έργο «Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς » στις 08/05/2014 υπεγράφη σύμβαση ποσού 476.232,97€ με ΦΠΑ μεταξύ Δ. Κεφαλονιάς και της αναδόχου εταιρείας Πλατειές Α.Ε. Δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί ακόμη κανένας λογαριασμός. Τελεί υπό εκπόνηση ο 1ος ΑΠΕ (αφορά την ενσωμάτωση νέας τιμής εργασιών καθώς και τακτοποίηση ποσοτήτων βάσει ακριβέστερων προσμετρήσεων ) με σκοπό την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. Έχει εκτελεστεί περίπου το 60% του έργου.
• Για το ενταγμένο έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου. Εκκρεμεί η πληρωμή του συνολικής αξίας 482.924,08 με ΦΠΑ.
• Για το ενταγμένο έργο «Πεζοπορική Διαδρομή Αγίου Νικολάου – Πόρου» εντός του έτους 2014 έγιναν τα κάτωθι: Με την αρ.πρωτ.24009 17/12/2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεφαλονιάς και του Αναδόχου «Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ ΕΕ » ποσού 66.419,37€ με ΦΠΑ .Η σύμβαση υπογράφει στις 22/06/2015 με το αρθ. πρωτ. 24067 έγγραφο του Δήμου. Η προθεσμία υλοποίησης του προγράμματος είναι η 30-12-2015.
Νέες Προτάσεις:
Σε συνέχεια της από 12/12/2014 επιστολής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής –Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 313, 321, 322, 323 του Π.Α.Α., το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποβλήθηκαν οι κάτωθι πράξεις:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ ΣΚΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ Β). 587.520,30€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ-ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-ΓΗΠΕΔΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΩΝ Δ.Ε.ΠΥΛΑΡΟΥ 360.000,00€
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Δ.ΠΥΛΑΡΕΩΝ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 332.100,00€

• Για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σκάλας (τομέας Β)» κατατέθηκε με το αρ.πρωτ. 57677/12-12-2014 αίτημα χρηματοδότησης και αναμένεται απάντηση.
• Για το έργο « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Ποταμιανάτων Δ.Ε. Πυλαρέων » ομοίως έχει αποσταλεί αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο με το αρ.πρωτ.54892/27-11-2014 έγγραφο και αναμένεται απάντηση.
• Για το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Μαρίνου Αντύπα στον Οικισμό Φερεντινάτων Δ. Πυλαρέων – Αποπεράτωση» έχει ήδη αποσταλεί με το με αρ.πρωτ. 55732/2-12-2014 αίτημα χρηματοδότησης και αναμένεται απάντηση.

Και για τα τρία (3) έργα που αναφέρθηκαν ισχύει το έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΑΑ ) με αρ. πρωτ. 7883 /12-6-2015 .Αναφέρεται στη δυνατότητα υλοποίησης των έργων εντός της περιόδου επιλεξιμότητας έως τις 30/11/ 2015. Για τα έργα αυτά δεν υπήρξε καμία νεώτερη ενημέρωση.

Γ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »

Συνεχιζόμενα έργα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ (κωδ. ΟΠΣ 296393). 219.868,85

Στο 2ο υποέργο «Αποχέτευση Σκάλας», είχαμε αρχική παράταση έως τις 21/03/2015.
Σε συνέχεια ζητήθηκε παράταση από το Δ. Κεφαλλήνιας έως 06/10/2015 διότι το έργο προβλέπονταν να ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2015. Εκκρεμεί η κατασκευή των αντλιοστασίων Α1 και η ολοκλήρωση του Α2 (μικρό – εργασίες, βάψιμο κλπ) .

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 4.261.210,58€
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 69.864,00€

Για το υποέργο 1 της ανωτέρω πράξης « Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δ. Κεφαλονιάς» έχει ολοκληρωθεί το 90% του φυσικού αντικειμένου του υποέργου. Απομένει κατασκευή 150 μέτρων αγωγού σύνδεσης του υφιστάμενου δικτύου έως το αντλιοστάσιο ΑΣ2. Με την αριθ.πρωτ. 38860-01/12/2015 έγινε οριστική διακοπή εργασιών και διάλυση της σύμβασης του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δ. Κεφαλονιάς» αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποδοχή την με αρ.πρωτ. 38860/02-10-2015 αίτηση διάλυσης σύμβασης. Η απόφαση αυτή αποτελεί και βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται η 16/11/2015.
Για το υποέργο 2 της ανωτέρω πράξης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες από το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με τη δήλωση περαίωσης εργασιών Φ333/21-02/Δ1/968/19-2-2015 και την τελική έκθεση αναφέρεται ότι το έργο έχει υλοποιηθεί από τις 30/11/2014.
Το 3ο υποέργο δεν υλοποιήθηκε
Το 4ο υποεργο της πράξης «Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δ. Κεφαλλονιάς» με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου» ποσού 69.864,00 εξελίσσεται ομαλά. Σύμφωνα με την τελευταία παράταση κατόπιν προέγκρισης από τη Διαχειριστική αρχή η ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 16/12/2015

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ (κωδ.ΟΠΣ 365212) 200.000,00€

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και αναμένεται να συνταχθεί πρωτόκολλο οριστική παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή καθώς και να υποβληθεί Έκθεση Ολοκλήρωσης της ανωτέρω πράξης.
Δ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 20/2013 με απ 886/1-4-2013 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, υποβλήθηκε η κάτωθι προτάση, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 69.388,85€

Για το ενταγμένο έργο «Αναβάθμιση φωτισμού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόμηση ενέργειας» και με την αριθμ. 96.2.1/19-11-2015 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι της 30/06/2016. Το έργο δημοπρατήθηκε, υπήρξε ανάδοχος και υπογράφηκε σύμβαση υλοποίησης του έργου.
Ε. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»
Νέα έργα του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ με ΚΩΔ.MIS 483367 61.500,00€

Το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο –με την με αρ.πρωτ.3201/12/08/2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχουν σταλεί τα τεύχη δημοπράτησης και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης. Χρονική ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής έχει οριστεί η 31-12-2015.
Συνεχιζόμενα έργα :
«Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» Άξονα Προτεραιότητας 06:
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 45 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, για χρηματοδότηση της πράξης:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 300.000€

Το έργο ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.
– Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων” Άξονα Προτεραιότητας “09
Νέα έργα:
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, για χρηματοδότηση της πράξης:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) κωδ.ΟΠΣ 5000113 5.136.906,45€

 

Συνεχιζόμενα έργα:
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 48 και με αρ. πρωτ. 3008-31/12/2012, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», στη βάση των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Σχεδίων, υποβλήθηκαν αιτήσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς το έτος 2013, για χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του Άξονα 2 «Προώθηση της Ενεργειακής Βιωσιμότητας» του Ε.Σ. ΟΣΑΑ Αργοστολίου εκ των οποίων εντάχθηκε η παρακάτω πράξη:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 209.518,09€

Για το ενταγμένο έργο (αρ.πρωτ.50378 10/10/2014 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ) «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου MIS 465676» στις 18/12/2015 υπεγράφη η σύμβαση για το έργο με την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ». Στις 22/12/2015 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ο 1ος λογαριασμός ως προκαταβολή και στη συνέχεια εγκρίθηκε από την ΤΥ του Δήμου μας στις 23/12/2015 συνολικού ποσού 8.382,26 ευρώ.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4532/23-09-2009, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, για χρηματοδότηση των πράξεων:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΣΑΕΠ2011ΕΠ02280002) 5.953.200,00

Το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.
Στ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 09 με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ και με αρ. πρωτ. 194-25/01/2012, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07: «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλονιάς, για χρηματοδότηση της πράξης:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». 300.000€

Η εν λόγω πράξη έλαβε την με αρ. πρωτ. 1517/15.05.2012 απόφαση ένταξης και η λειτουργία του κέντρου ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Αναμένεται συνέχιση της λειτουργίας του με την χρηματοδότηση της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2014-2020».

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλλονιάς λειτουργεί από τις 9 Οκτωβρίου 2013 έως και Δεκέμβριο 2015 και συνεχίζει τη δράση του αναμένοντας την πρόσκληση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Κοινωνιολόγο και συνεργάζεται με Νομικούς άλλων Συμβουλευτικών Κέντρων. Τηρώντας το απόρρητο παρέχει δωρεάν όλες τις υπηρεσίες του, οι οποίες είναι οι εξής:
– Ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας με τη διενέργεια ατομικών συνεδριών, ενώ σχεδιάζεται και η υλοποίηση ομαδικών συνεδριών, όπου αυτό θα κρίνεται απαραίτητο.
– Κοινωνική στήριξη, βοήθεια για εύρεση εργασίας και ενημέρωση για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.
– Νομική συμβουλευτική μέσω των άλλων συμβουλευτικών κέντρων που διαθέτουν Νομικό.
– Παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και συνεργασία μαζί τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η δράση του Κέντρου επεκτείνεται με ενέργειες σχετικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και στοχεύει στην πρόληψη και την αποκατάσταση του φαινομένου της βίας γενικότερα.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία της δράσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών:
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μέσα στο διάστημα των δύο περίπου χρόνων λειτουργίας το Κέντρο έχει εξυπηρετήσει 54 συμβουλευόμενες διενεργώντας πάνω από 360 ώρες συνεδριών, κάνοντας 20 παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες εκ των οποίων οι δύο σε Ξενώνες Φιλοξενίας.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Δικτύωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών με 90 φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή οργανώσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γυναικών αλλά και την προβολή του κέντρου μας.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θεωρώντας σημαντική την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα βίας και στοχεύοντας στην κατάργηση των στερεοτύπων, διοργανώσαμε δράσεις ανοιχτές στο ευρύ κοινό που παρουσιάζονται παρακάτω:
Ιούλιος 2014: Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» σε συνεργασία με την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη.
Αύγουστος 2014: Ενημέρωση κοινού για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου κατά τη διάρκεια εικαστικής έκθεσης σε συνεργασία με την ΚΕ.Δ.Η.Κ.Ε
Νοέμβριος 2014: Εκδήλωση με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, με προβολή της ταινίας μικρού μήκους «The noir project» του Γρηγόρη Βαρδαρινού και συζήτηση για το θέμα της βίας στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη.
Μάρτιος 2015: Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) με προβολή της ταινίας «Miss Violence» στο Θέατρο «ο Κέφαλος» και ανοιχτή συζήτηση για το θέμα της βίας σε συνεργασία με την ΚΕ.Δ.Η.Κ.Ε
Ιούλιος 2015: Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε» σε συνεργασία με την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής εκστρατείας Εθνικής Βιβλιοθήκης 2015.
Σεπτέμβριος 2015: Βιντεοπαρουσίαση και βιωματική δράση με θέμα «Τα συναισθήματά μου κι εγώ» βασιζόμενοι στο ομώνυμο βιβλίο σε συνεργασία με την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής εκστρατείας Εθνικής Βιβλιοθήκης 2015.
Νοέμβριος 2015: Προβολή της ταινίας «Μητριαρχία» του Νίκου Κορνήλιου στο Δημοτικό Θέατρο «ο Κέφαλος» με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, σε συνεργασία με την ΚΕ.Δ.Η.Κ.Ε
Δεκέμβριος 2015: Παρουσίαση με θέμα την Έμφυλη Βία και βιωματικές δράσεις σε μαθητές της Α’ Λυκείου στο 2ο Λύκειο Αργοστολίου, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
Ιούλιος 2014: Επίσκεψη στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου σε υπηρεσίες και δομές του νησιού μας, με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις και το έργο του κέντρου μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επισκεφθήκαμε το Περιφερειακό Ιατρείο Σκάλας, το Κέντρο Υγείας Σάμης, το Κ.Ε.Π Πόρου και άλλες υπηρεσίες, στις οποίες μιλήσαμε με τους υπεύθυνους και αφήσαμε έντυπο υλικό.
Μάρτιος 2015: Δράση ενημέρωσης όλων των Αστυνομικών Τμημάτων της Κεφαλλονιάς παρουσιάζοντας ένα εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Κεφαλλονιάς πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 παρέμβαση ευαισθητοποίησης σε όλα τα λύκεια του Νομού Κεφαλλονιάς σχετικά με το θέμα της έμφυλης βίας. Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν και συμμετείχαν στις βιωματικές δράσεις συνολικά 350 μαθητές από τα 8 Λύκεια του Νομού Κεφαλληνίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Απρίλιος 2015: Συμμετοχή στο «Παρεμβατικό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Στρες και Προαγωγής της Υγείας σε Γυναίκες που έχουν υποστεί Κακοποίηση» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μέρος των συμβουλευόμενων του κέντρου μας συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα ελέγχου της συγκεκριμένης έρευνας.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα προταθεί στις συμβουλευόμενες, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν σε αυτό.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΤΥΠΟΣ/ ΠΡΟΒΟΛΗ

• Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο διανεμήθηκε σε φορείς, οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιώτες.
• Δημιουργία ιστοσελίδας (kesykefallonia.blogspot.gr) και σελίδα στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης “Facebook”, μέσω των οποίων κοινοποιούνται οι δράσεις και το έργο του Συμβουλευτικού Κέντρου αλλά και άρθρα σχετικά με το θέμα της βίας.
• Τηλεοπτική συνέντευξη με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» στο Ionian Channel (https://www.youtube.com/watch?v=8iiCkW4vzTc).
• Συνέντευξη στην εφημερίδα “K Free Press” σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου. (Φύλλο Σαββάτου 18/07/2015)
• Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ για την προώθηση της προβολής της ταινίας «Μητριαρχία», το οποίο αναμεταδόθηκε από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης και δημιουργία αφίσας για το σκοπό αυτό.

Με την ολοκλήρωση των δύο χρόνων λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών ευελπιστούμε στη συνέχισή του και στην ολοένα και μεγαλύτερη προσέλευση γυναικών που έχουν ανάγκη.

Ζ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG IV

Στο πλαίσιο 1ης Πρόσκλησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IV για την υποβολή προτάσεων ο Πρώην Δήμος Αργοστολίου και τώρα Δήμος Κεφαλλονιάς υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης για τις πράξεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2015.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας –APREH . 176.275,00€
Valorisation of the common Identity around the Stone –V.I.S 110.000,00€

Η. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013-14 της ΠΙΝ.
Με την υπ’ αριθ. 10816/ΔΕ-1025/06.03.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΕΠ-022 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Χωρίς ΦΠΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 438.791,09€
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 976.523,95€
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ- ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 530.546,74€
ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑ 950.000€
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΗ) 790.401,30€

Αναλυτικά :
• Το έργο : «Ανάπλαση- διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων –οδός Παν. Βαλλιάνου» δημοπρατήθηκε εντός του 2015.
• Το έργο :«Ανάπλαση- διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – κεντρικής πλατείας Αργοστολίου» δημοπρατήθηκε το 2014 και εντός του 2015 προχώρησαν οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου.
• Για το έργο: «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Γέφυρα – Λαχαναγορά » δημοπρατήθηκε το 2014 και εντός του 2015 προχώρησαν οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου.
• Για το ενταγμένο έργο: «Αποκατάσταση όψεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Ληξουρίου (έργο του Θουκιδίδη Βαλεντή ) έχει ολοκληρωθεί περίπου το 50% των εργασιών και έγινε διακοπή εργασιών με τη με αρ.πρωτ.8456-12/03/2015 απόφασης διακοπής της ΤΥ Δήμου Κεφαλονιάς λόγω μη πληρωμής της 9ης αι 10ης εντολής πληρωμής. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται κατά ποσό 400.000,00 από το Περιφερειακό Ταμείο και το υπόλοιπο ποσό από ΣΑΤΑ και Οφειλόμενα Ελληνικού Δημοσίου .
Θ . ΕΡΓΑ ΠΔΕ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” με Κ.Ε. 2008ΣΕ07100000
140.000,00€
Με την αρ.πρωτ. 91-8/2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ, αποφασίστηκε η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης και του Δήμου Κεφαλονιάς δεδομένου ότι το έργο αφορά παραλιακό δρόμο αρμοδιότητας Δήμου Κεφαλληνίας. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2015 βρισκόταν σε εξέλιξη ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.
Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2014 στη ΣΑΕ069 το έργο: «Δαπάνες για κατεδαφίσεις –καθαιρέσεις –υποστυλώσεις σεισμόπληκτων κτιρίων λόγω του σεισμού της 26 Ιανουαρίου 2014».

Με την με αριθ.απόφ.87/2014 του Δ.Σ. εγκρίθηκε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Κεφαλονιάς ποσού 460.000,00€.
Με την ανωτέρω σύμβαση ο Δήμος είναι αρμόδιος για κατεδαφίσεις κτιρίων το ύψος των οποίων εκτιμάται στο ποσό των 360.000,00€.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Β΄ Φάση. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016
Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Γ΄ Φάση ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Δ΄ Φάση ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ / ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Ε΄ Φάση ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Ζ΄ Φάση ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς ΣΤ΄ Φάση ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεφαλλονιάς για το οικ. έτος 2015 ανήρχετο στο ύψος του συνολικού ποσού των 27.393.920,25€.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα οικ. έτους 2015 το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 310/2014 απόφαση του Δ.Σ. συντάθηκε έχοντας λάβει υπόψη:
1. Μελέτες και έργα τιμολογημένα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών.
2. Μελέτες και έργα συνεχιζόμενα προηγουμένων ετών (με χρηματοδότηση κυρίως από ΣΑΤΑ (ΠΟΕ) και Ιδίους Πόρους του Τεχνικού προγράμματος του οικ. Έτους 2014.
Έχουν συμπεριληφθεί με πίστωση 1€ στο Τεχνικό Πρόγραμμα Μελέτες και έργα με εκκρεμότητες οι οποίες δεν προβλέπεται να τακτοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους
3. Για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2015 έχει υπολογισθεί ΣΑΤΑ 2015 ύψους 1.868.042,81 ευρώ σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών .
4. Για την κατανομή της ΣΑΤΑ οικ. Έτους 2015 έχουν ληφθεί υπόψη :
α) Προτάσεις χρηματοδότησης έργων, σε απάντηση του με α.π. 29625 26/06/2014 εγγράφου της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς.
β) Αιτήματα χρηματοδότησης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς.
5. Συνεχιζόμενα και νέα έργα χρηματοδοτούμενα από εγκεκριμένα προγράμματα, «ΕΣΠΑ», «Θησέας», Π.Δ.Ε., Πολιτικής Προστασίας καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του 2015 αναλύεται όπως παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΣΑΤΑ 1.868.042,81
ΕΡΓΑ χρημ/να από “ΘΗΣΕΑΣ” 424.737,82
ΕΡΓΑ χρημ/να από “ΕΣΠΑ” 16.917.619,57
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ “Π.Δ.Ε.” 4.887.333,96
ΕΡΓΑ χρημ/να από “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ” 2.484.463,98
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΚΑΠ για “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” 173.500,00
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – 70.000,00
ΕΡΓΑ χρημ/να από Πράσσινο Ταμείο -ΕΤΕΡΠΣ 173.220,11
ΕΡΓΑ ΠΔΕ 069 ΚΔΩ. 2014ΣΕ06900002 ΜΕ ΠΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝ-ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΔΣ 87/2014-121/2014 360.002,00
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΚΑΠ(αρ.πρωτ.5497/13-2-2014 αποφ.ΥΠΕΣ) 35.000,00
Γενικό Σύνολο 27.393.920,25
• Έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και των μελετών που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν από πόρους ΣΑΤΑ 2014-2015 κατανεμόταν ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής:

Δήμος/ Δημοτική Ενότητα Συνολικός Προϋπολογισμός
Δήμος Κεφαλλονιάς 414.481,84
Δ.Ε. Αργοστολίου 530.551,71
Δ.Ε. Παλικής 158.805,66
Δ.Ε. Ελειού Πρόννων 93.542,35
Δ.Ε. Ερίσου 392.786,71
Δ.Ε. Ομαλών 39.272,61
Δ.Ε. Πυλαρέων 21.888,00
Δ.Ε. Λειβαθούς 75.854,00
Δ.Ε. Σάμης 140.859,93
Σύνολο 1.868.042,81€

• Έργα χρηματοδοτούμενα από Ιδίους Πόρους
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους ανήρχετο στο ποσό των 70.000,00€.
• Έργα χρηματοδοτούμενα από πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και των μελετών που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Θησέας» κατανεμόταν ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής:

Δήμος/ Δημοτική Ενότητα Συνολικός Προϋπολογισμός
Δ.Ε. Αργοστολίου 235.000,00€
Δ.Ε. Παλικής 0,00€
Δ.Ε. Ελειού Πρόννων 80.175,19€
Δ.Ε. Ερίσου 57.331,79€
Δ.Ε. Ομαλών 5.014,38€
Δ.Ε. Πυλαρέων 5.168,48€
Δ.Ε. Λειβαθούς 42.047,98€
Δ.Ε. Σάμης 0,00€
Σύνολο 424.737,82€

• Έργα χρηματοδοτούμενα από επιχορηγήσεις του Π.Δ.Ε.
Στα έργα χρηματοδοτούμενα από επιχορηγήσεις συμπεριλήφθηκαν έργα και μελέτες τα οποίαν είχαν ενταχθεί στην ΣΑΜΠ και ΣΑΕΠ του ΠΔΕ της ΠΙΝ, στο ΠΔΕ του Υπουργείο Εσωτερικών και στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Έργα χρηματοδοτούμενα από “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ”
Η συγκεκριμένη πίστωση αφορά την χρηματοδότηση του έργου «Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου, Α’ Φάση» από το Π.Δ.Ε. του Υπ. Υγείας και ανήρχετο στο ποσό των 2.484.463,98€. Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 δεν υπήρξε απορρόφηση του συγκεκριμένου ποσού.

• ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού της Πολιτείας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του προς τους πολίτες που ζουν στα όρια ευθύνης του, ο Δήμος Κεφαλλονιάς λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από κάθε είδους καταστροφές.
Πρόκειται για μέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόμο 3013/02 (ΦΕΚ 102 Α’/1-5-02), περί «Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας» και αποβλέπουν: “Στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου”.
Τα μέτρα αυτά εξειδικεύονται από την αριθ. 1299/03 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί «Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 Β’/10-4-03) και επικαιροποιούνται διαρκώς με νομοθετικές διατάξεις και κυρίως με ειδικές – ονομαστικές εγκυκλίους για κάθε είδους κίνδυνο.
Σχέδια ενεργειών
Στα πλαίσια αυτά, με στόχο τον συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών στην άμεση απόκριση, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς, είχε ήδη συντάξει σχέδια ενεργειών.
Για την εφαρμογή των Σχεδίων και ανάλογα με το είδος της καταστροφής, συντάθηκαν και αναθεωρηθήκαν 17 Παραρτήματα (βάση δεδομένων).
Επίσης δημιουργήθηκαν επιχειρησιακοι χάρτες με την απεικόνιση όλων των στοιχείων όπως, κτιριακές υποδομές, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης, γεωγραφικά-γεωμορφολογικα στοιχεία, αξιόλογα οικοσυστήματα, πυροσβεστικοί κρουνοί, χώροι καταφυγής χρησιμοποιώντας το Google Earth.
Συντονισμός ενεργειών σε τοπικό επίπεδο
Για τον καλύτερο συντονισμό σε τοπικό επίπεδο των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές, στο Αργοστόλι την 1-4-2015, πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Κεφαλλονιάς στην οποία ενημερώθηκαν τα μέλη του για την σύνταξη από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας των Σχεδίων Ενεργειών.
Ειδικότερα για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές περιόδου 2015, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Διάθεση δυναμικού και μέσων προς υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Υλοποίηση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης
Σχεδιασμός έργων δασοπροστασίας.
Στην συνεδρίαση αποφασίστηκε:
Υποβολή αιτήματος στην Γ.Γ.Π.Π. αύξησης της χρηματοδότησης του Δήμου για έργα πυροπροστασίας
Υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια για την χρηματοδότηση μελετών και κατασκευής περιφερειακών δρόμων πυροπροστασίας
Αξιολόγηση του εκτεταμένου αγροτοδασικού οδικού δικτύου και δρομολόγηση παρεμβάσεων
Σύνταξη Πρωτοκόλλων Συνεργασίας του Δήμου με τις Εθελοντικές Ομάδες και τους Ιδιωτικούς Φορείς
Εργασίες αποψίλωσης του οδικού δικτύου στο άλσος του Αγίου Αθανασίου
Τοποθέτηση από την ΔΕΥΑΚ δύο πυροσβεστικών κρουνών στα χωριά Κρεμμύδι και Πλατιές Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων.
Η Ομάδα Πυροπροστασίας του Δήμου να τίθεται σε επιφυλακή όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι (3)
Αξιολόγηση του δικτύου των πυροσβεστικών κρουνών
Αύξηση κατά 50% της χρηματοδότησης στις Εθελοντικές Ομάδες
Στον σχεδιασμό του Δήμου να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριών & Επικοινωνίας που αντικείμενο θα έχει την μεταφορά ειδήσεων και οδηγιών στους πολίτες, κατά τις περιπτώσεις μεγάλων καταστροφικών γεγονότων.
Επίσης κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, η υπηρεσία ολοκλήρωσε ένα κύκλο συναντήσεων εργασίας με τους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
Ενημέρωση για τα σχέδια ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Δήμου Κεφαλλονιάς
Προσδιορισμός χώρων καταφυγής – καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
Προσδιορισμός κοινοτικών κτιρίων – λοιπών υποδομών.
Διάθεση δυναμικού και μέσων προς υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Υλοποίηση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
Η υπηρεσία σε συνεργασία με την Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωση και Πληροφορικής μερίμνησε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς ψηφιακών αρχείων της ΓΓΠΠ, με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού, που αφορούν οδηγίες προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, καύσωνα, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, χιονοπτώσεις και παγετούς.
Διαχείριση συνεπειών σεισμού
Σεισμοί 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014
Στις 26.1.2014 και 3.2.2014 δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους διέρρηξαν το δυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς. Οι περιοχές που κυρίως επλήγησαν, είναι οι περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Αργοστολίου και Παλικής στις οποίες βρίσκονται και τα δυο μεγαλύτερα οικιστικά σύνολα. Η Δημοτική Ενότητα Παλικής είναι αυτή που έχει πληγεί πολύ περισσότερο, τόσο στα κτίσματα όσο και στα έργα υποδομής και από τους δύο καταστρεπτικούς σεισμούς.
Η Υπηρεσία ήδη είχε πραγματοποιήσει σημαντικό έργο για την άμεση αντιμετώπιση αυτών των ζημιών το 2014, αλλά λόγω των εκτεταμένων φθορών συνέταξε και υλοποίησε, για το έτος 2015, σε επίπεδο αποκατάστασης, με ιδιωτικά μηχανήματα έργων, εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων και βελτίωσης της βατότητας στο οδικό δίκτυο, στις πληγείσες περιοχές, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€.
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.7336.80 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2014 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 20,000.00 €
30.7333.29 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 20,000.00 €
30.7333.28 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20,000.00 €
30.7336.81 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΈΛΕΚΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2014 Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 20,000.00 €
30.7336.82 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2014 Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20,000.00 €

Σεισμός 17ης Νοεμβρίου 2015
Στις 17-11-2015 και ώρα 9.10 π.μ. εκδηλώθηκε ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4R με επίκεντρο Νοτιοδυτικά της Νήσου Λευκάδας και προκάλεσε καταρρεύσεις κτιρίων και λιθοδομών του δημοτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου.
Άμεσα, για την συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών και την λήψη αποφάσεων ενεργειών και δράσεων, υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, οργανώθηκε κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στο κτίριο Ξενία.
Η Υπηρεσία επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Σάμης, με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ερίσου και όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Ερίσου.
Άμεσα δύο κλιμάκια της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας αναχώρησαν για Έρισο.
Στις 10.00πμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ/ντη Πολιτικής Προστασίας με τον Α/Περιφεριάρχη για τον συντονισμό των ενεργειών.
Πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου την 11:30 π.μ. στην οποία αποφασίστηκε:
Ανάκληση αδειών υπαλλήλων
Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης –ενημέρωσης και καταγραφής αιτημάτων πολιτών
Συγκρότηση συνεργείων (καταγραφής, σήμανσης, σίτισης, ελέγχου Δημοτικών κτιρίων, κ.τ.λ.)
Αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων για 48 ώρες
Αυτοψία στην πληγείσα περιοχή της Ερίσου κλιμακίου του Σ.Τ.Ο. με επικεφαλής τον Δήμαρχο.
Ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο της αστυνομίας που ήταν παρών να ενισχυθεί η παρουσία της στην Έρισο, για αποτροπή κλοπών.
Επίσης εκπρόσωπος του Δήμου επικοινώνησε με την ΤΑΣ στο Ληξούρι και στάλθηκε κλιμάκιο για αυτοψία στην Έρισο.
Σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτήθηκαν συνεργεία – κλιμάκια για έλεγχο:
Δ.Ε. Σάμης, σχολεία και σπήλαια
Δ.Ε. Αργοστολίου, σχολεία
Δ.Ε. Ελειού Πρόννων, σχολεία
Δ.Ε. Λειβαθούς, Σχολεία
Δ.Ε. Ερίσου, δημοτικά κτίρια και σχολεία, λιμάνι Φισκαρδου
Τα σχολεία της Δ.Ε. Πυλάρου ελέγχθηκαν από κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας και τα σχολεία της Δ.Ε. Παλικής από κλιμάκιο της ΤΑΣ.
Το δημοτικό σχολείο στα Τουλιάτα καθώς και το Ραυτοπούλειο στα Μεσοβούνια παρουσίασαν ρωγμές στην εσωτερική τους τοιχοποιία. Το πρώην Δημοτικό σχολείο στα Αντυπάτα έχει σοβαρότερα προβλήματα (κίτρινο). Επίσης διαπιστώθηκαν ρωγμές του λιμανιού στο Φισκάρδο καθώς και στο δημοτικό κτίριο που στεγάζει το Λιμενικό Σταθμό Φισκάρδου. Σήμανση τοποθετήθηκε στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Φισκάρδου και Αντυπάτων από τυχόν καταρρεύσεις ερειπίων.
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ερίσου, με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, στην οποία αποφασίστηκε ότι λόγω του ότι οι καταστροφές περιορίζονται στην Δ.Ε Ερίσου το κέντρο πληροφόρησης –ενημέρωσης και καταγραφής αιτημάτων θα λειτουργήσει στο Δημοτικό Κατάστημα της Ερίσου για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τέλος η Υπηρεσία ενημέρωσε για ην κατάσταση το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου για την επικρατούσα κατάσταση για τις δικές του αρμοδιότητες.
Την επομένη μέρα σε συνεργασία με τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών κλιμάκιο μηχανικών μετέβησαν στην Έρισο για επανέλεγχο στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια καθώς και σήμανση του οδικού δικτύου.
Έγινε επείγουσα μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξη οδών από μπάζα στα Αντυπάτα και στην Πλαγιά.
Τέλος η Υπηρεσία συνέδραμε τα κλιμάκια της ΤΑΣ για τον μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων.
Πυροπροστασία
Σε περίπτωση πυρκαγιάς μετά από “αίτημα συνδρομής” από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κινητοποιούσε άμεσα την Ομάδα Πυροπροστασίας και το Ανθρώπινο Δυναμικό & τα Μέσα του Δήμου και ελάμβανε μέρος στην καταστολή.
Στο έργο της κατάσβεσης όταν απαιτήθηκε, συνέδραμε και με την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών εργολάβων της περιοχής.
Συνολικά η υπηρεσία συμμετείχε σε 29 ημέρες επιφυλακής (περιπολίες) και 11 ημέρες επιχείρησης στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.
Πολύ σημαντικό έργο πρόληψης έγινε από το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα του Δήμου.
Επίσης η υπηρεσία συνέταξε και υλοποίησε τις κάτωθι μελέτες, σε επίπεδο πρόληψης, που αφορούν εργασίες πυροπροστασίας από ιδιώτες, ήτοι εργασίες αποψίλωσης της βλάστησης και βελτίωσης της βατότητας στο οδικό δίκτυο, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, συνολικού προϋπολογισμού 84.000,00€.
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.6279.01 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10,000.00 €
70.6279.02 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 14,000.00 €
70.6279.03 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 10,000.00 €
70.6279.04 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 10,000.00 €
70.6279.05 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 10,000.00 €
70.6279.06 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 10,000.00 €
70.6279.07 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 10,000.00 €
70.6279.08 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 10,000.00 €

Πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών καταστροφών σε όσες Κοινότητες υπήρξε ανάγκη.
Επιπλέον η υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψίες σε υδατορέματα για τον έλεγχο της κατάστασής τους και υλοποίησε σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους διάφορες αντιπλημμυρικές εργασίες.
Σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Καθαριότητας και την ΔΕΥΑΚ, συνέδραμε στον καθαρισμό και στην αποκατάσταση της βατότητας των δημοτικών/αγροτικών δρόμων, καθώς και στον καθαρισμό των οχετών και των εσχαρών φρεατίων απορροής των όμβριων.
Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, όταν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούσαν, ενημέρωνε άμεσα τους Αντιδημάρχους καθώς και τους Προέδρους των Κοινοτήτων να θέσουν σε “επιφυλακή” τις Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών που έχουν συγκροτήσει.
Επίσης σε “επιφυλακή” τίθετο και όλο το δυναμικό της Ομάδας Πυροπροστασίας.
Σε περίπτωση επαγόμενων φαινομένων έντονων καταιγίδων, κινητοποιούσε άμεσα την Ομάδα Πυροπροστασίας και το Ανθρώπινο Δυναμικό & τα Μέσα του Δήμου και ελάμβανε μέρος στην αντιμετώπιση.
Όταν απαιτήθηκε, χρησιμοποίησε άμεσα με δαπάνες του Δήμου και ιδιωτικά μηχανήματα έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών από πλημμύρες ή την κοπή επικίνδυνων κλαδιών δένδρων, λόγω ισχυρών θυελλωδών ανέμων.
Συντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν οι κάτωθι μελέτες, σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης, που αφορούν αντιπλημμυρικές εργασίες από ιδιωτικά μηχανήματα έργων, προϋπολογισμού 42.492,65€.
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.6279.23 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ- ΠΡΟΝΝΩΝ 2.773,13 €
70.6279.27 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 1.550,52 €
70.6279.28 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 13.168,00 €
70.6279.30 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΚΗ 5.000,00 €
70.6279.31 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕ ΠΑΛΙΚΗΣ 13.000,00 €
70.6279.32 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ- ΠΡΟΝΝΩΝ 7.000,00 €

Πλημμυρικά φαινόμενα της 25ης Σεπτεμβρίου 2015
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, εκδηλώθηκαν στο νησί μας πολύ ισχυρές βροχές και εντονότατες καταιγίδες από τις 9.50 το πρωί έως τις 19.50 το βράδυ. Η βροχόπτωση με μειωμένη ένταση συνεχίστηκε όλο το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες τις 26 Σεπτεμβρίου 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Φαρακλάτων σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ βροχόπτωσης που έφθασε τα 233,8mm γεγονός που αντιστοιχεί σε 233,8 τόνους νερού ανά στρέμμα.
Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά και στις κατοικίες σε πολλούς οικισμούς του Δήμου μας. Από τις οκτώ Δημοτικές Ενότητες του Δήμου τις λιγότερες καταστροφές είχαν οι Δ.Ε. Ερίσου και Ελειού – Πρόννων.
Στις πόλεις του Αργοστολίου και του Ληξουρίου πλημμύρισαν κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Πλημμύρισαν επίσης κατοικίες σε παραλιακούς οικισμούς όπως η Σάμη, ο Καραβόμυλος, η Αγία Ευφημία και το Δράπανο, αλλά και στους ορεινούς όπως τα Διλινάτα τα Φαρακλάτα και τα Ραζάτα.
Ιδιαίτερα στο Αργοστόλι και στην περιοχή του Δραπάνου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους παρασύροντας αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα, ενώ πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν σε αρκετές κατοικίες και καταστήματα, καθώς η στάθμη του νερού ήταν αρκετά υψηλή, περίπου 1,00m. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια διαμερίσματα σε κτίρια που έχουν κτιστεί ακόμα και στις υψηλότερες περιοχές της πόλης (απανώστρατες).
Σε πολλές Κοινότητες τα ρέματα υπερχειλίστηκαν με αποτέλεσμα τόνοι νερού και χαλικορροές εισχώρησαν στο οδικό δίκτυο, περιβάλλοντες χώρους οικιών και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν στο Καραβόμυλο και στην Αγ. Ευφημία. Στην περιοχή του Δραπάνου κατακλύστηκαν τα υπόγεια, ισόγεια και ο περιβάλλον χώρος κατοικιών από μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών από τα ρέματα της Λαγκάδας και της Αγίας Βαρβάρας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις για άντληση υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις. Επίσης χρειάστηκε η συνδρομή της για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τα αυτοκίνητα τους και τις κατοικίες τους. Σύμφωνα με τις αναφορές της δέχτηκε 148 κλήσεις ενώ επιχείρησαν σε 14 απεγκλωβισμούς ατόμων.
Το ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη βλάβη για αρκετές ώρες, λόγω πτώσης δέντρου σε καλώδια υψηλής τάσης και αποκαταστάθηκε μετά τις 19.00.
Αρκετά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο οδικό δίκτυο του νησιού, από κατολισθήσεις των πρανών καθώς και από πτώσεις δέντρων. Επίσης σοβαρές βλάβες δημιουργήθηκαν από τις υπερχειλίσεις ρεμάτων και εκτεταμένων χαλικορροών.
Από το απόγευμα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρίσκονταν στους δρόμους προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η καταιγίδα.
Στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου και στις απαντλήσεις υδάτων συνέδραμαν και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού.
Με την αριθ. 6541/25-09-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης για τρεις μήνες.
Άμεσα, για την συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών και την λήψη αποφάσεων ενεργειών και δράσεων, υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, οργανώθηκε κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στα γραφεία μας στο χώρο του Ξενία.
Διαχειριστές αυτών των ενεργειών ήταν ο Α/Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, τα στελέχη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας υποστηριζόμενα από υπαλλήλους του Δήμου.
Η υπηρεσία σε συνεργασία με το τεχνικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου, τις κατά τόπους υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας, λήφθηκαν μέτρα σήμανσης και τεχνικές επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων στους κύριους οδικούς άξονες, τους κεντρικούς δρόμους, τις εισόδους των πόλεων.
Επίσης η υπηρεσία συντόνιζε το έργο ιδιωτών εργολάβων και των υπαλλήλων του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών αρμοδιότητάς του Δήμου που προκλήθηκαν από την πλημμύρα, όπως διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων από κατολισθήσεις, αποκατάσταση υποδομών κλπ
Τέλος με τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει ο Δήμος συνέδραμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία με απαντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια.
Για τις ανάγκες των εργασιών προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου και σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών έγιναν ενέργειες για την έκτακτη προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατικό προσωπικό καθώς και υλικών σήμανσης και ασφάλειας για την προσωρινή αποκατάστασης της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου.
Υπό την εποπτεία της υπηρεσίας, άμεσα, συγκροτήθηκαν διμελείς επιτροπές από τους μηχανικούς του Δήμου για:
Τη διαπίστωση των ζημιών που έχουν προκληθεί, και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους
Άμεσο οπτικό έλεγχο των κρίσιμων, για την λειτουργία του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κτιριακών εγκαταστάσεων για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και εξέταση εναλλακτικών λύσεων
Έλεγχο τεχνικών έργων και άλλων έργων υποδομής αρμοδιότητας συντήρησης του
Λήψη μέτρων σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, και σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών
Καταγραφή και συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων φαινομένου στην περιοχή ευθύνης του Δήμου για την ορθολογική διαχείριση πόρων και στην ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας και τεχνικής υπηρεσίας σε επίπεδο Δήμου.
Οι καταστρεπτικές πλημμύρες της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, επέφεραν μεγάλες βλάβες στο εσωτερικό δημοτικό δίκτυο των περισσότερων οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στο βασικό οδικό δίκτυο, (είναι όλοι οι δρόμοι που συνδέουν κυκλοφοριακά τους οικισμούς μεταξύ τους & δεν είναι επαρχιακοί, καθώς και τους οικισμούς με τις τουριστικές περιοχές) αλλά και στο εκτεταμένο αγροτικό και δασικό δίκτυο του νησιού.
Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν στους περιβάλλοντες χώρους των σχολικών συγκροτημάτων που έχουν μετεγκατασταθεί σε προκάτ λόγω των καταστρεπτικών σεισμών του 2014 και ιδιαίτερα στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου. Αρκετοί χώροι από τα προκατ πλημμύρισαν.
Στο Δημοτικό Σχολείο Διλινάτων κατέρρευσε το τοιχίο αντιστήριξης εντός του προαύλιου χώρου.
Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αργοστολίου και συγκεκριμένα:
Κλειστό Γυμναστήριο “Αντώνης Τρίτσης» (καταστράφηκε το ξύλινο δάπεδο, οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλπ)
Ανοικτό Αθλητικό Κέντρο Αργοστολίου (καθιζήσεις στο χώρο του γηπέδου, βλάβες στις Η/Μ εγκαταστάσεις, κλπ)
Κολυμβητήριο (βλάβες στις Η/Μ εγκαταστάσεις, περίφραξη, ζημιές στους χώρους άθλησης, κλπ)
Κλειστό Γυμναστήριο Ληξουρίου (οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλπ)
Γήπεδο ποδοσφαίρου Φαρακλάτων (κατάρρευση τοιχίου περίφραξης, καθιζήσεις στο χώρο του γηπέδου κλπ)
Με τις καταστροφικές πλημμύρες σοβαρές φθορές σημειώθηκαν σε μνημεία των κοιμητηρίων, χωμάτινοι διάδρομοι διαβρώθηκαν ή κατακλύστηκαν από χαλικορροές από τις υπερχειλίσεις ρεμάτων. Επίσης υπήρξαν αστοχίες και καταρρεύσεις τμημάτων των τοίχων περίφραξης και των τοιχίων αντιστήριξης. Τα κοιμητήρια που έχουν τις ανωτέρω ζημιές είναι:
Αγγλικό Κοιμητήριο Δραπάνου
Κοιμητήριο Φαρακλάτων
Κοιμητήριο Ληξουρίου
Κοιμητήριο Κουβαλάτων
Κοιμητήριο Λουρδάτων
Κοιμητήριο Πύργίου
Η ιδιόμορφη γεωμορφολογία της Κεφαλονιάς (εξαιρετικά ορεινό νησί με έντονα επικλινές έδαφός, με πολλές χαραδρώσεις) συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά λεκάνες απορροής, των οποίων οι έντονες κλίσεις συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους και στη δημιουργία πλημμυρών, όταν εκδηλώνονται καταιγίδες ή έντονες βροχοπτώσεις.
Τα φαινόμενα αυτά προκάλεσαν αρκετές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές, σε τεχνικά έργα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Λοιπές ενέργειες της υπηρεσίας:
Κινητοποίηση του απαιτούμενου προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών.
Συντονισμός, προώθηση και επίλυση στα πλαίσια του εφικτού τα αιτήματα Δημοτών και των υπηρεσιών
Σύνταξη τεύχους «Καταγραφή των ζημιών στα έργα υποδομής του Δήμου Κεφαλλονιάς λόγω των πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων της 25ης Σεπτεμβρίου 2015»
Η Υπηρεσία πραγματοποίησε σε επίπεδο άμεσης αντιμετώπισης και αποκατάστασης, με ιδιωτικά μηχανήματα έργων, εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων και βελτίωσης της βατότητας στο οδικό δίκτυο, στις πληγείσες περιοχές, συνολικού προϋπολογισμού 68.467,95€.
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.62626.11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 68.467,95 €

 

Αντιμετώπιση χιονοπτώσεων
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό στο οδικό δίκτυο.
Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και την συμμετοχή των λοιπών Φορέων, όπως η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντιμετώπιση χιονόπτωσης/παγετού στο οδικό δίκτυο του νησιού σε όσες Κοινότητες υπήρξε ανάγκη.
Όταν απαιτήθηκε, χρησιμοποίησε άμεσα με δαπάνες του Δήμου και ιδιώτες εργολάβους της περιοχής για την αντιμετώπιση των καταστροφών.
Επίσης για την άμεση αντιμετώπιση του παγετού στο οδικό δίκτυο η υπηρεσία διένειμε αλάτι στις Δημοτικές Ενότητες για άμεσες τυχόν ενέργειες τους.

Προστασία των αστέγων
Μεταξύ των άλλων δράσεων, η υπηρεσία σε συνεργασία με τις Δημοτικές Ενότητες και το Τμήμα Προνοίας όρισε, παρείχε και ενημέρωσε τους πολίτες για τους κλειστούς θερμαινόμενους χώρους φιλοξενίας αστέγων κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Αντιμετώπιση λοιπών εκτάκτων αναγκών
H υπηρεσία συνέταξε και υλοποίησε τις κάτωθι μελέτες, σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης λοιπών καταστροφών, συνολικού προϋπολογισμού 33.621,40€.
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.6279.09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 10.383,90 €
70.6279.10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΟΧΕΤΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13.237,50 €
70.6233.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) – ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10.000,00 €

Εξοπλισμός και υλικά συντήρησης
Υλοποιήθηκαν οι κάτωθι μελέτες που αφορούν προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών συντήρησης, συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00€.
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
70. 7135.03 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.000,00 €
70.7135.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.000,00 €
70.6654.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΙΛΕΚΑ, ΦΟΡΜΕΣ, ΑΡΒΥΛΑ, ΜΑΣΚΕΣ, ΚΛΠ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6.000,00 €
70.7135.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7.500,00 €
70.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.500,00 €
70.6692 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 1,000.00 €
Αρωγή πληγέντων
H υπηρεσία συνέταξε και υλοποίησε τις κάτωθι μελέτες, σε επίπεδο πρόληψης, που αφορούν εργασίες προετοιμασίας των χώρων καταφυγής των πολιτών σε ένα καταστροφικό γεγονός προϋπολογισμού 60.000,00€.
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.6262.04 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 15.000,00 €
70.6262.03 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 15.000,00 €
70.6262.05 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 5.000,00 €
70.6262.06 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ 5.000,00 €
70.6262.07 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 5.000,00 €
70.6262.08 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 5.000,00 €
70.6262.09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 5.000,00 €
70.6262.10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 5.000,00 €

VI. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Θέμα : Συνοπτικός Τουριστικός Απολογισμός 2015
Στα πλαίσια της δημοσίευσης του εγκεκριμένου ομοφώνως από την Τουριστική Επιτροπή «Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της Κεφαλονιάς για το 2016», καταθέτουμε ένα συνοπτικό απολογισμό των δράσεων Τουριστικής Προβολής του 2015.
Τις Αρχές της Τουριστικής Προβολής του Νησιού καθορίζουν ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης με τον Α/Δήμαρχο Τουρισμού κ. Ευάγγελο Κεκάτο, σε συνεργασία με τα Μέλη (Τακτικά και Αναπληρωματικά) και τους Φίλους της Τουριστικής Επιτροπής και με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης είναι ο κ. Σταύρος Κορκός – Κουρής και το Τμήμα στελεχώνεται από την κ. Αικατερίνη Ανδρεάτου.
Ακολουθούν οι συνοπτικές δράσεις :
1.Τουριστική Επιτροπή
Στη διάρκεια του έτους έγιναν έξι (6) τακτικές Συνεδριάσεις της Τουριστικής Επιτροπής και τρεις (3) έκτακτες με ειδική θεματολογία (Εκπτωτικός Τουρισμός, Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας ISO και Επιπτώσεις στον Τουρισμό από τα Capital Controls).
2.Εταιρική Ταυτότητα
Δημιουργήθηκε Εταιρική Ταυτότητα και μηνυματοποίηση.
3.Δημιουργία πληροφοριακών εντύπων και φυλλαδίων
α. Τουριστικό Τρίπτυχο A3 (10.000 τεμάχια στα Αγγλικά, 5.000 στα
Ελληνικά, 5.000 στα Ιταλικά, 5.000 στα Γερμανικά).
β. Ειδικό έντυπο 28σέλιδο (2.000 τεμ.) προώθησης Τουρισμού Κρουαζιέρας.
γ. Χάρτης του Νησιού για Επιβάτες Κρουαζιέρας (80.000 τεμ.).
δ. 3πτυχο έντυπο 3γλωσσο (24.000 τεμ.) Δρογκαράτης και (48.000 τεμ.) Μελισσάνης.

4.Διαφήμηση του Νησιού σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ
α. Καταχώρηση στον Τουριστικό Οδηγό : Tourist Guide of Greece.
β. Καταχώρηση στον Οδηγό : Διακοπές στην Ελλάδα.
γ. Καταχώρηση στην City Market – Θεσσαλονίκης.
δ. Παρουσία στην mobile εφαρμογή με ειδικό 4σέλιδο αφιέρωμα.
ε. Καταχώρηση στον Τουριστικό Οδηγό “Who is Who”
-«Ο απόλυτος οδηγός διακοπών – directory of Greek Tourism».
στ. Αφιερώματα σε Περιφερειακές Εφημερίδες.
ζ. Ραδιοφωνικά spots σε περιφερειακά μέσα.
5.Συμμετοχή σε διεθνείς Εκθέσεις με Περίπτερο του Δήμου Κεφαλονιάς
α. Διεθνής Έκθεση Mainmarkt –Γερμανία (Δωρεάν παραχώρηση).
β. Έκθεση Swiss International Holiday Exhibition – Lugano, Ελβετία.
γ. Έκθεση Rueil Mal Maison – Paris, Γαλλία (Δωρεάν παραχώρηση).
δ. Διεθνής Έκθεση “Greek Tourism Expo” Αθήνα.
ε. Διεθνής Έκθεση Παραδοσιακών Οικισμών – Ιταλία (Δωρεάν παραχώρηση).
6.Συμμετοχή σε διεθνείς Εκθέσεις με συνεργαζόμενους Φορείς
α. Έκθεση Grekland – Σουηδία (Περίπτερο Περιφέρειας).
β. Έκθεση Βελιγραδίου – Σερβία (Περίπτερο Περιφέρειας).
γ. Έκθεση Βουκουρεστίου – Ρουμανία (Περίπτερο ΠΕΔΙΝ).
δ. Διεθνής Έκθεση Βερολίνου – Γερμανία (Περίπτερο Περιφέρειας.
ε. Διεθνής Έκθεση Κύπρου – (Οργανισμός Ταξιδιωτικών Πρακτόρων).
στ. Διεθνής Έκθεση EXPO -2015, Milan – Ιταλία (EOT).
7.Δράσεις προώθησης Τουρισμού Κρουαζιέρας
α. Συμμετοχή στη Seatrade Miami – Η.Π.Α. (Περίπτερο ΕΟΤ –CTM).
β. Συμμετοχή στη Seatrade Hamburg – Γερμανία (ΕΛΙΜΕ – CTM).
γ. Συμμετοχή στα Ποσειδώνια – Αθήνα (ΕΛΙΜΕ – CTM).
δ. Διάλεξη στο Συνέδριο Εφοπλιστών (ΕΕΚΦΝ).
ε. Αρθρογραφία στο Maritime.
στ. Θεσμική Υποδοχή του Κρουαζιεροπλοίου “Queen Elizabeth” (Δ.Ερτσος).
ζ. Αναβάθμιση χώρων Υποδοχής Επιβατών Κρουαζιέρας (Javier Saura Tubbo).
η. Έκδοση Πληροφοριακού Εγχειρίδιου Τουρισμού Κρουαζιέρας .
8.Δράσεις προώθησης των Τουριστικών δυνατοτήτων Κεφαλονιάς
α. Διάλεξη στο Συνέδριο Στρατηγικής Τουρισμού- Παρίσι, Γαλλία.
β. Διάλεξη στο Συνέδριο Ωραιότερων Παραδοσιακών Οικισμών
της Μεσογείου , Ιταλία.
γ. Διάλεξη στο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «Οδυσσεύς», Νέα Υόρκη.
δ. Συμμετοχή στην Εκδήλωση του ΣΕΤΕ, Κέρκυρα (Οργ.Περιφέρεια).
ε. Αρθρογραφία στο Ειδικό Τεύχος «Εναλλακτικού Τουρισμού».
στ. Συνεργασία με Αυστριακούς Παράγοντες του Τουρισμού (Κ.Γασπαράτος).
ζ. Συνεργασία με Βούλγαρους Παράγοντες του Τουρισμού (Σ.Κατσούρης).
η. Ανάδειξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού : Γαμήλιου, Ποδηλατικού,
Σπηλαιο-καταδύσεων.
9.Δημόσιες Σχέσεις
α. Συνεργασία με AHEPA (Ε.Στεφάτου).
β. Συνεργασία με διεθνείς Καλλιτέχνες (Yana Chobotova , Ionian Cultural Center).
γ.Συνεργασία με την Aqui International και Cefalonia for ever (M.Messari).
δ. Ενέργειες για αεροπορική σύνδεση Σικελίας – Κεφαλονιάς (Σ.Κατσούρης).
ε. Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Παράγοντες από Κορέα (Hanwha).
στ. Συνεργασία με Γενικό Διευθυντή της Easy Jet (Dody Grippa – G.Gerontakis).
ζ. Συνεργασία με Πρόεδρο UNESCO (Κεφαλονιάς – Ιθάκη – Ζακύνθου).
η. Συνεργασία με Grimaldi Lines για σύνδεση Κεφαλονιά – Ιταλία (F.Marino – G.Timotheatos).
10. Διεθνείς Συνεργασίες
α. Συμμετοχή στους εορτασμούς της Ταϊλάνδης, Πρεσβεία Αθηνών (C.Falcon).
β. Συμμετοχή στους εορτασμούς της Κίνας, Πρεσβεία Αθηνών.
γ. Συνεργασία με Δήμο Beit Sahour (Βηθλεέμ) – Παλαιστίνη.
δ. Συνεργασία με Δήμο Pau Porte des Pyrenees – Γαλλία (A.Castera –
O.Vandorou).
ε. Συμμετοχή στην παγκόσμια εκστρατεία για τα 70 χρόνια του ΟΗΕ.
στ. Συνεργασία με Στελέχη του Μουσείου Braila – Ρουμανία.
ζ.Συνεργασία με Greenpeace (Rainbow Warrior III).
η. Συνεργασία με Αδελφοποιημένο Δήμο Sokobanja Σερβία (V. Rouchotas).
θ. Συνεργασία με Τουριστικούς Παράγοντες από το Ισραήλ.
11. Ειδική Συνεργασία με ΜΜΕ
α. Προβολή της Κεφαλονιάς στην Ιαπωνία (TV Asahi Productions – D.Ertsos).
β..Προβολή του Νησιού στο TV 100 (Β. Ελλάδα).
γ. Συνεργασία με Δήμο Κολωνίας – Γερμανία (A.Kullak).
δ. Συνεργασία με Aegian Airlines για την κινηματογράφηση διαφημιστικού spot.
12. Διπλωματικές διεθνείς Συνεργασίες για Τουριστική Προβολή
α. Συνεργασία με Βρετανούς Διπλωμάτες (W.Middleton – M.Delapp).
β.Συνεργασία με Viet Nam (Amb. Tran Thi Ha Phuong – D. Giakoumatos).
γ. Συνεργασία με τ. Πρωθυπουργό της Αλβανίας κ.Fatto Nano (D.Likoudis).
13.Ομογένεια
α. Οργάνωση Εκδηλώσεων Εβδομάδας Αποδήμων (Κεφαλονιά).
β. Συμμετοχή στο Συνέδριο Αποδήμων στη Νέα Υόρκη – Η.Π.Α.
γ. Συμμετοχή στους Εορτασμούς του Συλλόγου Αποδήμων Montreal – Καναδάς.
Σημείωση :
Ο κ. Κεκάτος ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση, τον Α/Περιφερειάρχη Τουρισμού κ. Σπύρο Γαλιατσάτο, τον Προϊστάμενο Τουρισμού κ. Σταύρο Κουρή – Κορκό, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Αρχής, τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Δήμου, τους Προξένους :Ιταλίας, Σερβίας και Γαλλίας, τους Λειτουργούς των ΜΜΕ και όλους τους Φορείς, που συμβάλλουν και συμμετέχουν στην επιτυχή διαμόρφωση του Τουριστικού προϊόντος της Κεφαλονιάς :Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Α/Περιφέρεια Κεφαλονιάς, ΠΕΔΙΝ, ΕΟΤ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς – Ιθάκης, ΚΕΔΗΚΕ ,Λιμεναρχείο, Αστυνομία, Αεροδρόμιο, Νοσοκομείο, Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ομοσπονδία Καταλυμάτων –
Ο. Ε.Ε.Δ.Δ.Κ.Ι., Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Εμπορικό Σύλλογο Αργοστολίου “Η ΚΡΑΝΗ”, Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας, Πρακτορεία Ταξιδιών – Τουρισμού Κεφαλονιάς, Τουριστικούς Επιχειρηματίες, ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς, ΤΑΞΙ Κεφαλονιάς, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη και Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αργοστολίου, Χαροκόπειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Φωκά Κοσμετάτου, Υπηρεσίες Λιμενικών Εγκαταστάσεων, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Υπαλλήλους Λειτουργίας Σπηλαίων, Υπηρεσίες Καθαριότητας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς(Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας υγιεινής), κατά το έτος 2015 συνέχισε να δίνει έμφαση:
• στην ανάπτυξη συνεργιών και δικτυώσεων τόσο εσωτερικά στο Δήμο, όσο και εξωτερικά με τις Υπηρεσίες και Δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους εν γένει, καθώς και
• στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους χρήστες των υπηρεσιών
Ωστόσο, ήταν επιφορτισμένη με την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων του Ν.3852/2010 απο την πρώην Ν.Α Κεφαλληνίας και Ιθάκης και συνέχισε την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ιθάκης σε αντίστοιχα θέματα
Επίσης, έχοντας την εμπειρία της διαχείρισης θεμάτων πρόνοιας του σεισμικού γεγονότος του 2014 προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:
Α) αποδόθηκαν: 18.281,20€, σε Δημότες του Δήμου μας ως επιπλέον ποσό λόγω αντικατάστασης οικοσκευής από τους σεισμούς που έπληξαν το νησί μας το 2014. Το συγκεκριμένο ποσό προέκυψε από επανέλεγχο των δικαιολογητικών των πολιτών που αιτήθηκαν την εν λόγω αποζημίωση.
Β) αποδόθηκαν: 11.738,80€, σε Δημότες του Δήμου μας ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών απο θεομηνίες. Δόθηκε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 586,94€ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε 20 πολίτες. Συγκεκριμένα δόθηκαν σε 19 πολίτες λόγω της πλημμύρας που έπληξε το νησί μας στις 25-09-2015 και σε ένα πολίτη λόγω του σεισμικού γεγονότος στις 17-11-2015.
Γ) αποδόθηκαν: 79.494,25€, σε Δημότες του Δήμου μας για αντικατάσταση οικοσκευής λόγω της πλημμύρας που έπληξε το νησί μας στις 25-09-2015.
Δ) μετά από πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργείου παρείχε οργανωτική υποστήριξη και τεχνογνωσία σε διοικητικά θέματα αποζημιώσεων πολιτών στην αντίστοιχη υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Λευκάδας, λόγω του σεισμικού γεγονότος που έπληξε το νησί.
Επίσης, παρείχε υποστήριξη στο Δήμο Σκοπέλου και Ιθάκης για τους ίδιους λόγους(θεομηνία).
Όσο αφορά την κρατική αρμοδιότητα αποδόσης προνοιακών επιδομάτων, η υπηρεσία προχώρησε για το έτος 2015 στην πληρωμή τους ύψους: 2.293.882,71€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε 573 κατά μέσο όρο επιδοματούχους λόγω αναπηρίας.
Επίσης, κατόπιν εισήγησεων προς το Δ.Σ, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν απο ιδίους πόρους:
• κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου Δημότη ύψους: 600€,
• Χορήγηση χρηματικών βοηθήματων σε άπορους Δημότες ύψους: 12.200€.
Κατά την διάρκεια εφαρμογής της αρμοδιότητας παροχής Κοινωνικής προστασίας για το έτος 2015, εκδόθηκαν 203 βιβλιάρια Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Οικονομικά αδύναμων Δημοτών και ανανεώθηκαν 372 Βιβλιάρια. Παράλληλα δόθηκαν και 7 πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας σε αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους.
Επίσης, η ομάδα προστασίας ανηλίκων που στελεχώνεται από τους Κοινωνικούς λειτουργούς της υπηρεσίας( Προιστάμενο και αναπληρώτρια), κατόπιν εισαγγελικών εντολών διενέργησε κοινωνικές έρευνες για 12 υποθέσεις που αφορούσαν ανήλικους.
Παράλληλα, στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας της υπηρεσίας παρεσχέθηκε ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε 200 περιστατικά κατόπιν των ανάλογων συνεδριών.
Επιπρόσθετα, η υπηρεσία Πρόνοιας εισηγήθηκε για την εκ νέου την παράταση του Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, έντεκα οικογένειες , που διέμεναν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς λόγω έλλειψης οποιουδήποτε άλλου προγράμματος την δεδομένη χρονική στιγμή με συνολικό προυπολογισμό 37.156,77.
Στον τομέα της Δημόσιας υγιεινής, η Υπηρεσία πρόνοιας με την συμβολή της Γενικής Γραμματέως του Δήμου και σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ιθάκης και την Σχολική Συμβούλο Προσχολικής Αγωγής της 63ης Εκπαιδευτικής περιφέρειας Ιονίων Νήσων προχώρησε στην τοποθέτηση επιτοίχειων βάσεων και την παράδοση φιαλών φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για την υγιεινή στα 25 Νηπιαγωγεία και στους 6 παιδικούς σταθμούς της επικράτειας του Δήμου μας για την σχολική χρονιά 2015-2016 μετά από σχετική προμήθεια.
Στην συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία συνέταξε τοπική υγειονομική διάταξη για την καθημερινή χρήση από κάθε νήπιο (δύο φορές ημερησίως) αντισηπτικού και παρακολούθήσε την εφαρμογή της με επιτόπια παρουσία υπηρεσιακών στελεχών και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των δομών.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εγγραφή του Δήμου μας μετά απο ενέργειες της υπηρεσίας Πρόνοιας στο Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής της
Υγείας στους Χώρους Εργασίας, μέσω της Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υ̟πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Όσο αφορά τις δράσεις με τους Δημότες μας, ως συντονιστής η Υπηρεσία και με τη συμμετοχή εθελοντών υπαλλήλων και πολιτών, διοργάνωσε δράση για παροχή βοήθειας, στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι ,για τα παιδιά των προσφύγων από την Συρία μετά από ανταπόκριση στο κάλεσμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στις εταιρίες ταχυμεταφορών 207 κιβώτια με βασικά είδη.
Αναλυτικά, συσκευάστηκαν 10 κιβώτια για την νήσο Κω, 9 κιβώτια για την νήσο Σάμο,113 κιβώτια για την νήσο Λέσβο, 12 κιβώτια για την νήσο Χίο και 63 κιβώτια για την Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
Τέλος, η υπηρεσία κατά την διάρκεια του 2015, εξέδωσε δέκα (10) δελτία τύπου με τα οποία ενημέρωσε τους δημότες τόσο για παροχές όσο και για δράσεις και θέματα προστασίας της υγείας τους.

VII . ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς, κατέθεσαν το καθένα τη δική του έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2015, όπως παρατίθενται παρακάτω:
1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με το υπ. αριθμ. 1211/14-6-2011 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η πράξη σύστασης (από συγχώνευση) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.».
Η Διοίκησή της ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ορισθεί με βάση την υπ΄αριθ.131Α /2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς και στην οποία ορίσθηκε ως πρόεδρος ο κος Κωνσταντάκης Άγγελος και ως αντιπρόεδρος τον κο Κατσιβέλη Γεώργιο.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/τ. Β714.09.2007, ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ:
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12/2
Ώρα 3:00μμ. είσοδο του Βασιλιά του γέλιου συνοδευόμενος από τις μαζορέτες της Σχολής της Ελισάβετ Λιβιεράτου.
Ώρα 4:00μμ. Εγκαίνια για τη μαγική Καρναβαλούπολη.
Ώρα 7:00μμ Ο κόσμος της ψευδαίσθησης, ο κόσμος της σύγχρονης μαγείας, με εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, εξαφανίσεις και αιωρήσεις ανθρώπων, είναι ο κόσμος του «Ξανθού Μάγου» στο Κλειστό Γυμναστήριο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2
Ώρα 4:00μμ Μικροί ζαχαροπλάστες εν δράσει!!!
Η Έφη ,η Ευδοκία και η Ελένη βοήθησαν τα παιδιά από τις 16- 17- 18- 19 και 20 / 2 , να δημιουργήσουν μοναδικά ζαχαρωτά.
Ώρα 4:30μμ. Ο καταξιωμένος σκιτσογράφος Γιώργος Σγουρός στη Κεντρική πλατεία .
Ώρα 8:30μμ Ρεμπέτικη Λαϊκή βραδιά με τη Λένα Αλκαίου και το συγκρότημα της .
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2
Ώρα 11:00πμ. Κρυμμένος Θησαυρός για μεγάλους.
Ώρα 4:30μμ Συναυλία της Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου στο κεντρική πλατεία,
Ώρα 7:00μμ. Η Καρναβαλική Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. οργάνωσε Τόμπολα στο Κλειστό Γυμναστήριο Ληξουρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2
Ώρα 2:30μμ. Το Καρναβάλι των μικρών. Ο βασιλιάς Καρνάβαλος συνοδευόμενος από τη Δημοτική Φιλαρμονική Σάμης «Θέμος Αμούργης», τις μαζορέτες της Ελισάβετ Λιβιεράτου και πλήθος μικρών καρναβαλιστών παρέλασαν
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2
Ώρα 4:00μμ. Μικροί Ζαχαροπλάστες εν δράσει.
Ώρα 4:00μμ Σεμινάριο κατασκευής φιγούρας Καραγκιόζη στη κεντρική πλατεία από τον Αλέξανδρο.
ΤΡΙΤΗ 17/2
Ώρα 3:30μμ. H Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. και η Οργανωτική Επιτροπή του Ληξουριώτικου Καρναβαλιού, καλεί τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων να διασκεδάσουν να χαρούν και να συμμετέχουν σε παραδοσιακά παιχνίδια και κόλπα.
Ώρα 4:00μμ Μικροί ζαχαροπλάστες εν δράσει!
Ώρα 4:00μμ. Σεμινάριο κατασκευής φιγούρας Καραγκιόζη και παράσταση από τους συμμετέχοντας στην κεντρική πλατεία.
Ώρα 4:00μμ οι ζογκλέρ SALTIBAGOS σε μονόροδα και φωτιές εντυπωσίασαν με κόλπα.
Ώρα 6:00μμ. Στη κεντρική πλατεία ένα μικρό μουσικό σύνολο από την Πάτρα. Βασικός του πυρήνας είναι η Δάφνη Ζουρνατζή (τραγούδι) και η Ελένη Λάππα (κιθάρα, τραγούδι). Την παρέα πλαισιώνει και ο Φώτης Παπαντωνίου (βιολί).
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
Ώρα 4:00μμ Μικροί Ζαχαροπλάστες εν δράσει
Ώρα 4:00μμ. Κατασκευή και διακόσμηση αποκριάτικης μάσκας και καλλιτεχνικό σοφάντισμα από τη καλλιτεχνική ομάδα ΜΟΡΦΕΣ.
Ώρα 6:00μμ. Παράσταση καραγκιόζη από τον Αλέξανδρο «Ο Καραγκιόζης στο Καρναβάλι» στην κεντρική πλατεία.
Ώρα 8:30μμ. Έχω απόψε ραντεβού……. με την Ελληνική τζαζ Από τον Κώστα Γιαννίδη μέχρι τον Λουκιανό Κηλαηδόνη και από τον Μιχάλη Σογιούλ μέχρι τον Μίμη Πλέσσα στο εξοχικό κέντρο ΑΠΟΛΑΥΣΗ του Μουρελάτου.
ΠΕΜΠΤΗ 19/2
΄Ωρα 4:00μμ Μικροί Ζαχαροπλάστες εν δράσει
Ώρα 4:00μμ. Εικαστικό εργαστήρι και ο Μάγος Oscar με τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα.
Ώρα 5:00μμ. Οι SONUS REPLICA the band στη κεντρική πλατεία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2
΄Ωρα 4:00μμ Μικροί ζαχαροπλάστες εν δράσει.
Ώρα 5μμ. Αποκριάτικη παράσταση από τα μπαλέτα της Σχολής χορού της Ελισάβετ Λιβιεράτου στο πάρκο της κεντρικής πλατείας.
Ώρα 8:30μμ. Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ διοργάνωσε τιμητική βραδιά για τον αξέχαστο Βαγγέλη Αραβαντινό στο κέντρο ΑΠΟΛΑΥΣΗ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2
Ώρα 8:30μμ. μεγάλη νυχτερινή έξοδος στους δρόμους τση πόλης με άρματα, μασκαράτες και πολύ πολύ κέφι.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2
Ώρα 2:30μμ. Κεντρική Καρναβαλική παρέλαση με άρματα και μασκαράτες ακολούθησε συναυλία με τους μοναδικούς Imam Baildi
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2
Ώρα 10:00πμ. Εορτασμός παραδοσιακών κούλουμων
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΠΑΛΛΙΚΗΣ)
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12 Φεβρουαρίου 2015
Εορτασμός του εθίμου της τσικνοπέμπτης στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου με την συμμετοχή παραδοσιακών συγκροτημάτων.
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015
ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ SHOW στο Δημοτικό Θέατρο «Κέφαλος» στις 8.00μμ. «Ξανθός Μάγος» Extreme Magic Show

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 Καρναβάλι στον ΠΟΡΟ! Η Καρναβαλική Επιτροπή των Πολιτιστικών Συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. διοργάνωσαν
το παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ Ώρα 2.30 μ.μ. Κεντρική πλατεία Πόρου. Παρέλαση αρμάτων και μασκαράτων. Προπομπός της παρέλασης η Δημοτική Φιλαρμονική Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας».
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
10.30πμ Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού Α΄ Μέρος στην Πλατεία Βαλλιάνου.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΜΠΑΛΤΑΦΑΝ Πάρτυ για μικρούς και μεγάλους από την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Δημοτικό Θέατρο «Κέφαλος» στις 7.00μμ. Πολύχρωμοι κλόουν,
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ στις 8.30μμ! Ο βασιλιάς Καρνάβαλος στην βραδινή του έξοδο με την συνοδεία της Φιλαρμονικής της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Διονύσιος Λαυράγκας», μαζορετών από τις σχολές χορού Art & style dance studio, πολιτιστικό σωματείο ΙΟΝΙΟΣ & Α.Γ.Σ Επτανήσων, αρμάτων και μασκαράτων.
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ!
Κεντρική Παρέλαση Καρναβαλιού στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ στις 3.30μμ. και μετά ακολούθησε συναυλία με την Ραλλία Χριστίδου

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ στις 11.00πμ Β΄ Μέρος Κρυμμένου Θησαυρού παιδική κατηγορία.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Φεβρουαρίου 2015 Κατά τόπους στις δημοτικές ενότητες της Κεφαλονιάς.

ΛΗΞΟΥΡΙ
• Από τις 11.30 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία.
Τα Χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨Η Χωροπούλα¨ να παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς , ταυτόχρονα το Εικαστικό Εργαστήρι θα δημιουργεί στεφάνια και ζωγραφιές. Στην λήξη θα βραβευθεί το καλύτερο στεφάνι.

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Η μέρα αφιερώθηκε στην μνήμη του Αγωνιστή της αγροτικής και εργατικής τάξης Μαρίνου Αντύπα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πύλαρο.
• Από τις 11.30 π.μ. Πλατεία Αγίας Ευφημίας.
Έναρξη Εκθέσεως λουλουδιών και χειροτεχνίας.
• Από τις 2.30 μ.μ. Πλατεία Αγίας Ευφημίας.
Τα χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ., του Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Ευφημίας ¨Το Φανάρι¨, αλλά και τα τμήματα της Σχολής χορού A.J. Dance και η ομάδα “Ionian Pearls” παρουσίασαν ένα ποικίλο πρόγραμμα.
• «ΑΝΤΥΠΕΙΑ 2015», ώρα: 6.00μ.μ. έναρξη του 10ου Αγώνα δρόμου Ποταμιανάτα-Αγία Ευφημία.

ΣΑΜΗ

• Από τις 11.00 π.μ. Πλατεία Σάμης .
H Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάμης «Αιγιαλός», διοργανώσαν εκδήλωση στην Πλατεία της Σάμης, με ζωντανή μουσική για χορό και τραγούδι.
• Από τις 12.30 μ.μ. χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, τα παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα του Συλλόγου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 9.00μμ Το Εκκλησιαστικό Τμήμα της Χορωδίας Λειβαθούς της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. έψαλλε το Τροπάριο της Κασσιανής στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Φωκάτων Λακήθρας.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η Φιλαρμονική Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» συνόδευσε την εκφορά του Επιταφίου στις 21.30 από τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Αργοστολίου.

Η Μικτή Χορωδία της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Τζώρτζης Δελλαπόρτας έψαλλε τα Εγκώμια στην περιφορά του Επιταφίου στο Ληξούρι.

Φιλαρμονική Σχολή Λειβαθούς «Χαρίλαος Χωραφάς», παιάνισε τα Εγκώμια στην περιφορά του Επιταφίου στις 9.30 στην Λακύθρα & στις 22.00 στα Μεταξάτα.

Φιλαρμονική Σάμης «Θέμος Αμούργης» συμμετείχε στην εκφορά του Επιταφίου στις 21.30 στην Σάμη.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 11.50πμ Το έθιμο ¨Το σπάσιμο της στάμνας¨. Οι Φιλαρμονικές Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» & Σάμης «Θέμος Αμούργης» παιάνισαν στο Λιθόστρωτο έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, μετά την Α΄ Ανάσταση, και συνεχίσαν την Περατζάδα με κατάληξη στην πλατεία Καμπάνας, όπου είχε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων παράρτημα Αργοστολίου & των Αδελφών Καραβιώτη.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΣΤΙΣ 11.50πμ Μετά το πέρας της Λειτουργίας της Α΄ Ανάστασης αναβίωσε το έθιμο ¨Το σπάσιμο της στάμνας¨ από το μπαλκόνι του Δημαρχείου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ώρα: 8.00μμ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» Τραγούδια Αγάπης.
Οι Αδελφοί ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ μαζί τους στο τραγούδι η Αμαλία Τάτση & εξαμελής ορχήστρα μαζί τους στο πιάνο ο Γρηγόρης Βλαχούλης και στο σαξόφωνο ο Φοίβος Μποζάς.
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 στις 9.30 π.μ. στα Κουρουκλάτα. Η Φιλαρμονική Αργοστολίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Διονύσιος Λαυράγκας», συνόδευσε την Λιτανεία της Παναγίας της Θεματισιάνας.

ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων το πρωί έγινε η Θεία Λειτουργία και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και ακολούθησε στον προαύλιο χώρο της Μονής μεγάλο γλέντι με φαγητό, παραδοσιακή μουσική & χορό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 & ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ώρα: 9.00μμ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ»
Γνωστά κομμάτια Όπερας και Ελληνικής Οπερέτας με τη σοπράνο Ευδοκία Μωυσίδου και τον βαρύτονο Νικόλαο Καραγκιαούρη συνοδεύει στο πιάνο ο Πάνος Λουμάκης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 στις 10.00πμ Η Φιλαρμονική Λειβαθούς «Χαρίλαος Χωραφάς» συμμετείχε στη Λιτανεία της Ζωοδόχου Πηγής στον Άγιο Ανδρέα Μηλαπιδιάς.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τρίτη 28 Ιουλίου Έναρξη Εβδομάδας Λαϊκού Πολιτισμού στη Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι από 28 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με τη συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού μας και των καλλιτεχνικών τμημάτων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. Διοργάνωση Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ & Εμπορικός Σύλλογος «η Κράνη».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τρίτη 28 Ιουλίου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα 9.30μμ
Η ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ Της Αγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη.
ΛΗΞΟΥΡΙ Τρίτη 28 Ιουλίου ώρα 8.30 μ.μ. Στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Σπυρίδωνα στον Πλατύ Γιαλό ο ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών, π. Γεώργιος Μεταλληνός θα μιλήσει με θέμα «Βικέντιος Δαμωδός: Μεγάλος και ως θεολόγος» Με τη στήριξη της ΚΕΔΗΚΕ.
Έρισος, ΑΣΣΟΣ Τρίτη 28 Ιουλίου στην Παναγία Πλακούλα στο δρόμο του Κάστρου, Συναυλία «Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι», Τραγούδι: Ηλίας Λιούγκος, Σοφία Παπάζογλου. Ορχηστρικό Σύνολο. Ενορχήστρωση τραγουδιών Στέλλα Κυπραίου
ΣΑΜΗ Τρίτη 28 Ιουλίου Στην κεντρική πλατεία της Σάμης στις 9.30μμ
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάμης “Ο Αιγιαλός” παρουσιάζει το παιδικό εφηβικό τμήμα του, σε παραδοσιακούς χορούς απ΄όλη την Ελλάδα.
Αργοστόλι, ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ Τρίτη 28 Ιουλίου Βραδιά Παραδοσιακής Ριγανάδας στο Πολιτιστικό κέντρο Παναϊτ Ιστράτι
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τετάρτη 29 Ιουλίου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ ,ώρα: 9.00μ.μ. Παιδικό Θέατρο. «ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ»

ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 29 Ιουλίου στον Προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου ώρα 9.00μμ Η ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ

Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Τετάρτη 29 Ιουλίου Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Πεντόγαλος» ώρα:9.15μμ. Το Ερασιτεχνικό Θέατρο Κεφαλονιάς παρουσλιασε την θεατρική παράσταση «Τα Παιχνίδια του Έρωτα» σε σκηνοθεσία Τασίας Γεωργάτου και Γιάννη Καλατζόπουλου.
Σάμη, ΖΕΡΒΑΤΑ Τετάρτη 29 Ιουλίου: Στον προαύλιο χώρο του Δημ. Σχολείου Ζερβάτων Ώρα : 9.15μμ Θεατρική Παράσταση: «ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ»
ΛΗΞΟΥΡΙ Πέμπτη 30 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου, ώρα: 9.15μμ Παιδικό Θέατρο «ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
Έρισος, ΑΝΤΥΠΑΤΑ Πέμπτη 30 Ιουλίου Στο παλιό σχολείο Αντυπάτων Ερίσου, ώρα:8.30μμ Μουσικοχορευτική Εκδήλωση με προβολή οπτικού υλικού για τη μουσική λαογραφία της Ερίσου με την Ορχήστρα «Ανέμη του Χορού».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Μπαστούνι, ώρα: 9.00μμ Μεγάλη Καλοκαιρινή Εκδήλωση «Πανσέληνος Ιουλίου» της Χορωδίας & Μαντολινάτας Αργοστολίου. με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνικών σχημάτων από την Κεφαλονιά.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Παρασκευή 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου «Εβδομάδα Αποδήμου 2015» 16η Ετήσια Εκδήλωση Αφιερωμένη στη Μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Γεράσιμου Φωκά. Θέμα: Πολιτισμός & Ανάπτυξη ΙΙ.
ΛΗΞΟΥΡΙ Παρασκευή 31 Ιουλίου ώρα 9.00 μ.μ. στο χώρο του εξοχικού σπιτιού του Ανδρέα Λασκαράτου, στα Ριτσάτα πραγματοποιήθηκαν τα «Λασκαράτεια Δρώμενα»
Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Παρασκευή 31 Ιουλίου Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Πεντόγαλος» ώρα: 9.00μμ, η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. παρουσίασε το Φωνητικό Σύνολο PRAXIS σε Συναυλία-Αφιέρωμα στον κινηματογράφο, με τίτλο «Μια εικόνα – Χίλιες Νότες».
Ελειός –Πρόννοι, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ Παρασκευή 31 Ιουλίου ώρα: 9.00μμ στην πλατεία Ιωάννη Φωκά. Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. & Ο Π.Σ. Ελειού «Ιωάννης Φωκάς» διοργάνωσαν βραδιά αφιερωμένη στον Κεφαλονίτη θαλασσοπόρο Ιωάννη Φωκά

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Σάββατο 1η Αυγούστου Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς ώρα:9.00μμ Μια ακόμη βραδιά που γιορτάζει την ανθρώπινη δημιουργία μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Κήπου.

Αργοστόλι,ΔΙΛΙΝΑΤΑ Σάββατο 1η Αυγούστου στον προαύλιο χώρο της Υ.Θ. Λάμιας. ώρα 9.00μμ 1η ΓΙΟΡΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΛΙΝΑΤΑ 2015. Ζωντανή Μουσική & Παραδοσιακοί Χοροί.
Λειβαθώς, ΣΠΑΡΤΙΑ Σάββατο 1η Αυγούστου. Το Κεφαλλονίτικο γλέντι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπαρτιών «το Σπάρτο»
Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Σάββατο 1η Αυγούστου στην Πλατεία του Πόρου ώρα: 7.30μμ. Έκθεση Γεωργικών και παραδοσιακών προϊόντων, έργα τέχνης, παραδοσιακοί χοροί & άλλες εκπλήξεις.
Ληξούρι, ΣΟΥΛΑΡΟΙ Σάββατο 1η Αυγούστου ώρα:9.00μμ Χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Αριέττα με ζωντανή μουσική.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κυριακή 2 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα: 9.30μ.μ Σοφοκλή «ΑΝΤΙΓΟΝΗ».

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κυριακή 2 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου ώρα:9.00μμ Συναυλία της Ορχήστρας Πνευστών της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας.

ΛΗΞΟΥΡΙ Κυριακή 2 Αυγούστου στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου ώρα:9.00μμ. μουσική εκδήλωση με το γυναικείο μουσικό σχήμα “A Companhia Artistica”.
Αργοστόλι, ΘΗΝΙΑ Κυριακή 2 Αυγούστου 2ος Δρόμος Θηναίας Γης.
Ληξούρι ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΑ Κυριακή 2 Αυγούστου στο Πολιτιστικό Κέντρο ώρα: 7.30μμ Ιατρικό Σεμινάριο – Ενημέρωση πολιτών.
Ελειός – Πρόννοι, ΣΚΑΛΑ Κυριακή 2 Αυγούστου στην Κεντρική πλατεία ώρα:9.00μμ Συναυλία με την παιδική Μαντολινάτα της Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων.
Ληξούρι, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ώρα:8.30μμ Παράσταση Καραγκιόζη από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό.
Αργοστόλι, ΔΙΛΙΝΑΤΑ Δευτέρα 3 Αυγούστου ώρα:9.00μμ. Μουσικοχορευτική Παραδοσιακή Εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τρίτη 4 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα: 9.30μ.μ
“ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΕΛΩΔΙΑ”. Συναυλία με τους αδελφούς Καραβιώτη και την Αμαλία Τάτση, από την επτανησιακή καντάδα στο καλό ελληνικό τραγούδι.
ΣΑΜΗ Τρίτη 4 Αυγούστου στην Παραλία ώρα: 9.30μμ Συναυλία της Φιλαρμονικής Σάμης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Θέμος Αμούργης» υπό την δ/νση του Γεράσιμου Γεωργόπουλου.
Ληξούρι, ΑΓ. ΘΕΚΛΗ Τρίτη 4 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ώρα: 8.30μμ Παράσταση Καραγκιόζη από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό.
ΛΗΞΟΥΡΙ 4 & 5 Αυγούστου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ι. ώρα: 9.00μμ Εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση της Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τετάρτη 5 Αυγούστου Περατζάδα στους δρόμους του Αργοστολιού με αφετηρία την πλατεία Καμπάνας στις 8.30μμ με την Φιλαρμονική Λειβαθούς της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Χαρίλαος Χωραφάς» υπό την δ/νση του κ. Γρηγόρη Βαγγελάτου.
ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 5 Αυγούστου στην παραλία (Πόρτο) ώρα:9.00μμ. Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία με το συγκρότημα TRAVERSO.
ΣΑΜΗ Τετάρτη 5 Αυγούστου Ώρα 9.00μμ Σταθμός του 27ου Ράλι Ιονίου & Απονομή Κυπέλλων στο λιμάνι της Σάμης & στη συνέχεια Καντάδες στην παραλία της Σάμης από Παραδοσιακούς Κανταδόρους.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πέμπτη 6 Αυγούστου Πλατεία Καμπάνας ώρα:9.00μμ Συναυλία της Φιλαρμονικής Αργοστολίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Διονύσιος Λαυράγκας» υπό την δ/νση του κ. Βασίλη Περλικίδη & της Μαντολινάτας της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ υπό την δ/νση του κ. Διονύση Παγουλάτου.
Ληξούρι ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΑ Πέμπτη 6 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία στις 9.00μμ. Παραδοσιακοί χοροί από την «Χωροπούλα».
ΟΜΑΛΑ Πέμπτη 6 Αυγούστου στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Γερασίμου ώρα: 8.30μμ Παράσταση Καραγκιόζη από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό.
Έρισος, ΦΙΣΚΑΡΔΟ Πέμπτη 6 Αυγούστου “Μουσικός περίπατος στην παραλία με κεφαλονίτικες καντάδες & αριέττες από τη χορωδιακή συντροφιά των αδελφών Καραβιώτη”.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Μπαστούνι στις 9.00μμ. Συναυλία Αφιέρωμα για τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη με την Κατερίνα Μανωλάτου.
ΛΗΞΟΥΡΙ Παρασκευή 7 Αυγούστου στον Αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου ώρα:9.00μμ Μουσικοχορευτική παράσταση “TANGO EL GRECO”. Της Μουσικής Ένωσης Επτανησίων Ελλάδος σε μουσική Διεύθυνση και ενορχήστρωση του συμπατριώτη μας μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη.
ΟΜΑΛΑ Παρασκευή 7 Αυγούστου Παραδοσιακός Αγώνας Δρόμου ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2015.
Αργοστόλι, ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30μμ βραδιά γλεντιού με την ορχήστρα του Μάκη Παπά.
Σάμη, ΠΑΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΤΑ 7, 8 και 9 Αυγούστου SARISTRA FESTIVAL.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Σάββατο 8 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα: 9.00μ.μ Πολιτιστικό & Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΛΥΣΙΠΠΗ» «ΣΦΙΞΕ ΜΕ» Λυρική Συναυλία με τους: Ειρήνη Καράγιαννη Σοπράνο, Χάρη Ανδριανό Βαρύτονο & Δημήτρη Γιάκα στο πιάνο.
ΛΗΞΟΥΡΙ Σάββατο 8 Αυγούστου ώρα: 9.00μμ. Τα χορευτικά του συλλόγου “Χωροπούλα” στην Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου.
ΛΗΞΟΥΡΙ Σάββατο 8 Αυγούστου ώρα 9.30μμ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΑ στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄Κουνόπετρα΄΄, πανηγύρι του συλλόγου
Σάμη, ΖΕΡΒΑΤΑ Σάββατο 8 Αυγούστου Στον προαύλιο χώρο του Δημ. Σχολείου Ζερβάτων, ώρα: 9.00μμ. Παραδοσιακό πανηγύρι
Ελειός –Πρόννοι, ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, Σάββατο 8 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο της Αγίας Ειρήνης. Ώρα έναρξης 9.30 μ.μ. Παραδοσιακό Πανηγύρι
Σάμη, ΠΥΡΓΙ 8 & 9 Αυγούστου Πλατεία Χαράκτι ώρα:7.00μ.μ.
Παιδικό Διήμερο με κατασκευές και ομαδικά παιχνίδια.
Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Φίλων Πυργίου « Ο Αίνος»
Ομαλά, ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 9.00μμ ΓΙΟΡΤΗ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλσαμάτων «Ο ΒΑΛΣΑΜΟΣ».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κυριακή 9 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα: 9.00μμ «ΑΜΑΡΤΗΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ» Κωμωδία
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κυριακή 9 Αυγούστου ώρα:9.00μμ Συναυλία της Ορχήστρας Πνευστών της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας, στο χώρο έμπροσθεν του κτιρίου της Σχολής.
ΛΗΞΟΥΡΙ Κυριακή 9 Αυγούστου ώρα:9.00μμ Κεντρική συναυλία της Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου στον Αύλειο χώρο του Α΄ Δημοτικού είσοδος
Ληξούρι, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ Κυριακή 9 Αυγούστου ώρα:9.00μμ Πολιτιστική εκδήλωση για τον κεφαλονίτη σατυρικό ποιητή Γεώργιο Μολφέτα στο σχολείο.
Συμμετοχή Σπύρος Θεοτοκάτος Επιμέλεια – παρουσίαση κ. Μαριολένη Νεοφύτου Ζαφειράτου. Π.Σ. Δαμουλιανάδων Αθήνας «Η Πλαγιά».
Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Κυριακή 9 Αυγούστου Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Πεντόγαλος» ώρα:8.30μμ. Συναυλία της νεοσύστατης Φιλαρμονικής Πόρου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Ελειός –Πρόννοι, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ Κυριακή 9 Αυγούστου
Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.& ο Σύλλογος των Απανταχού Βαλεριαναίων «Το Κορώνι»
διοργάνωσαν τα ΦΩΚΕΙΑ 2015, αγώνα Δρόμου 8.30μμ. ¨Ο Γύρος του Ελειού¨
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (10, 11 & 12 Αυγούστου 2015)
1Ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου Κεφαλονιάς “SeaNema Festival”.
ΛΗΞΟΥΡΙ Δευτέρα 10 Αυγούστου Προαύλιος χώρος 1ου Δημ. Σχολείου Ληξουρίου ώρα: 9.00μμ «ΑΜΑΡΤΗΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ». ΚΩΜΩΔΙΑ
Ληξούρι ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΑ Δευτέρα 10 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία στις 10.00μμ. Συναυλία των GOLDEN BROWN.
ΔΙΛΙΝΑΤΑ Δευτέρα 10 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ώρα 8.30μμ Παράσταση Καραγκιόζη από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τρίτη 11 Αυγούστου Λιτανεία για τα θύματα του σεισμού 1953 από τον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος στο Αργοστόλι, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Αργοστολίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ «Διονύσιος Λαυράγκας» υπό την Δ/νση του Βασίλη Περλικίδη.
Αργοστόλι, ΦΑΡΣΑ Τρίτη 11 Αυγούστου στο προαύλιο του Πολιτιστικού Κέντρου ώρα 9.30μμ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φάρσων «Ο Φάρος» Συναυλία με τον Μπάμπη Στόκα
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τετάρτη 12 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα: 9.00μμ Μουσική Παράσταση «ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ».
ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου ώρα:9.30μμ “Ταξίδι στη μελωδία”. Συναυλία με τους αδελφούς Καραβιώτη και την Αμαλία Τάτση.
Αργοστόλι, ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ Τετάρτη 12 Αυγούστου Πολιτιστικό κέντρο «Παναϊτ Ιστράτι» ώρα:8.30μμ. Ομιλία με θέμα ΧΟΡΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ, το παράδειγμα του χωριού Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Ομιλήτρια η Βαρβάρα Ν. Κοσμάτου Δρ Λαογραφίας- Ανθρωπολογίας χορού.

Θηνιά, ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ώρα: 8.30μμ Παράσταση Καραγκιόζη από το Αλέξανδρο Μελισσηνό.
Λειβαθώς ΒΛΑΧΑΤΑ Τετάρτη 12 Αυγούστου στην Κεντρική πλατεία ώρα: 8.30μμ Μουσικοχορευτική Βραδιά με Συναυλία της Φιλαρμονικής Λειβαθούς της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Χαρίλαος Χωραφάς» και χορούς από τον Π.Σ. Βλαχάτων «Ο Αίνος».
Πύλαρος, ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Μπαστούνι ώρα: 9.30μμ Συναυλία της Φιλαρμονικής Σάμης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Θέμος Αμούργης» Ληξούρι, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ Τετάρτη 12 Αυγούστου ώρα: 9.00μμ στο Δημοτικό Σχολείο Πολιτιστική εκδήλωση Στίχοι και Τραγούδια για την Θάλασσα με τον Σπύρο Θεοτοκάτο.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πέμπτη 13 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα: 9.00μμ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΑΧΑΡΝΗΣ»
Σκηνοθεσία – Απόδοση: Γιάννης Κακλέας, Δραματουργική επεξεργασία:Εύη Σαραγά, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης Κοστούμια: Εύα Νάθενα Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος.
ΣΑΜΗ Πέμπτη 13 Αυγούστου Στην κεντρική πλατεία της Σάμης στις 9.30μμ το χορευτικό συγκρότημα ενηλίκων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάμης “Ο Αιγιαλός” παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς από τη Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο και Επτάνησα.
Σάμη-ΠΥΡΓΙ Πέμπτη 13 Αυγούστου Πλατεία Χαράκτι. Αγώνας Δρόμου «Ο γύρος του Πυργιού» 3,5 χμ. μεγάλη διαδρομή, 900μ. μικρή διαδρομή.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κυριακή 16 Αυγούστου Λιτανεία Αγίου Γερασίμου στη Μητρόπολη Αργοστολίου με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Λειβαθώς ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ Κυριακή 16 Αυγούστου ώρα 9.30μμ Λιτανεία Αγίου Γεράσιμου με την Φιλαρμονική Λειβαθούς της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Χαρίλαος Χωραφάς».
Ληξούρι ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΑ Κυριακή 16 Αυγούστου ώρα:9.00μμ Παράσταση Καραγκιόζη
Σάμη – ΠΥΡΓΙ Κυριακή 16 Αυγούστου Γήπεδο Πυργιού ώρα:9.00μ.μ.
Παραδοσιακό Πανηγύρι
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Δευτέρα 17 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ,ώρα: 9.00μ.μ
Συναυλία Μίμη Πλέσσα «Τραγούδια που δεν έχουν εποχές»
ΔΙΛΙΝΑΤΑ Δευτέρα 17 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο της Υ.Θ. Λάμιας στις 9.00μμ Ο Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Διλινάτων ετήσιο χορό τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015.
Ελειός-Πρόννοι ΣΚΑΛΑ Δευτέρα 17 Αυγούστου “Ταξίδι στη μελωδία”. Συναυλία με τους αδελφούς Καραβιώτη και την Αμαλία Τάτση, από την επτανησιακή καντάδα στο καλό ελληνικό τραγούδι.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τρίτη 18 Αυγούστου στις 9.30μμ με αφετηρία την πλατεία Βαλλιάνου Περατζάδα με τη Φιλαρμονική Αργοστολίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Διονύσιος Λαυράγκας»
ΛΗΞΟΥΡΙ Τρίτη 18 Αυγούστου στις 9.30μμ Περατζάδα το βραδάκι με τους Αδελφούς Καραβιώτη στον πεζόδρομο στην πλατεία και την παραλία Ληξουρίου.
Σάμη, ΓΡΙΖΑΤΑ Τρίτη 18 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Γριζάτων, ώρα:8.00μμ Ημερίδα με θέμα: « Ο Ριζοσπάστης Ηλίας Ζερβός: ο άνθρωπος – ο αγωνιστής – ο συγγραφέας».
Έρισος, ΑΝΤΥΠΑΤΑ Τρίτη 18 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Αντυπάτων ώρα 8.30μμ Παράσταση Καραγκιόζη
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τετάρτη 19 Αυγούστου “Μουσικός περίπατος στο Λιθόστρωτο και την παραλία με κεφαλονίτικες καντάδες & αριέττες από τη χορωδιακή συντροφιά των αδελφών Καραβιώτη”. Ώρα Έναρξης: 9.30

Ληξούρι ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΑ Τετάρτη 19 Αυγούστου ώρα:10.00μμ. Καντάδες από τους τοπικούς κανταδόρους
Πύλαρος ΘΕΜΑΤΑ Τετάρτη 19 Αυγούστου Αύλειος χώρος Ιεράς Μονής Θεμάτων ώρα:7.30μ.μ. ΓΙΟΡΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πέμπτη 20 Αυγούστου στο Μπαστούνι ώρα: 9.00μμ Κινηματογραφική Βραδιά με ψωμί, μουσική και συζήτηση.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ , ΦΑΡΣΑ Πέμπτη 20 Αυγούστου ώρα: 9.00μμ Παράσταση με ταχυδακτυλουργούς και μαγικά
ΛΗΞΟΥΡΙ Πέμπτη 20 Αυγούστου στο Προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου ώρα:9.00μμ Συναυλία Αφιέρωμα στον Ηλία Ανδριόπουλο από τη Χορωδία Ληξουρίου της ΚΕΔΗΚΕ Τζώρτζης Δελλαπόρτας, την Φιλαρμονική Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» και χορωδία Λειβαθούς , στον Αύλειο χώρο του Α΄ Δημοτικού. Δ/νση χορωδίας Σπύρος Θεοτοκάτος.
Πύλαρος, ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ Πέμπτη 20 Αυγούστου στον Λεμονόκηπο ώρα 9.00μμ Παράσταση Θεάτρου Σκιών
Έρισος, ΑΝΤΥΠΑΤΑ Πέμπτη 20 Αυγούστου Στο παλιό σχολείο Αντυπάτων Ερίσου,ώρα:8.00μμ Ένα Αφιέρωμα στις εκκλησίες και στα εκκλησιαστικά κειμήλια και μνημεία της Ερίσου. Ομιλία – Παρουσίαση Κωνσταντίνος Στάβερης.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Παρασκευή 21 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» ώρα: 8.00μμ Αφιέρωμα στη θεατρική συγγραφέα – σεναριογράφο Παυλίνα Πετροβάτου και προβολή της μοναδικής ελληνικής ταινίας που είναι γυρισμένη στην προσεισμική Κεφαλονιά «ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ».
Ομιλήτρια η καθηγήτρια Θεατρολογίας κ. Βαρβάρα Γεωργοπούλου.
Πύλαρος, ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ Παρασκευή 21 Αυγούστου στον Μώλο στις 9.30μμ “Ταξίδι στη μελωδία”. Συναυλία με τους αδελφούς Καραβιώτη και την Αμαλία Τάτση, από την επτανησιακή καντάδα στο καλό ελληνικό τραγούδι.
Ληξούρι ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ Σάββατο 22 Αυγούστου στον Προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου ώρα:9.00μμ Παιδικό Θέατρο «Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ».
Εόρτια ΣΑΜΗΣ Σάββατο 22 Αυγούστου Συναυλία IONIAN JAZZ QUINTET στην παραλία.
Έρισος, ΦΙΣΚΑΡΔΟ Σάββατο 22 Αυγούστου ώρα 7.30μμ Λιτανεία της Παναγίας στα σοκάκια του γραφικού οικισμού, με την Φιλαρμονική Λειβαθούς της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Χαρίλαος Χωραφάς». Διευθύνει ο κ. Γρηγόρης Βαγγελάτος.
Ομαλά-ΦΡΑΓΚΑΤΑ Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Αυγούστου
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΑΤΑ, ώρα: 8.30
Εόρτια ΣΑΜΗΣ Κυριακή 23 Αυγούστου
Ώρα:7.30μμ Λιτανεία της Εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της Σάμης συμμετέχουν οι Φιλαρμονικές της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. Λειβαθούς «Χαρίλαος Χωραφάς» & Σάμης «Θέμος Αμούργης».
Ώρα:10.00μμ στο λιμάνι Συναυλία Γιώργος Ανδρέου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κορίνα Λεγάκη «ΑΓΙΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ».
Σάμη ΖΕΡΒΑΤΑ Κυριακή 23 Αυγούστου «Ριγανάδα» στο Παλιό Χωριό.
Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Κυριακή 23 Αυγούστου Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Πεντόγαλος» ώρα: 9.00μ.μ. Παιδικό Θέατρο. «Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ».
Έρισος, ΑΣΣΟΣ Δευτέρα 24 Αυγούστου Ολοήμερο Πανηγύρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τρίτη 25 Αυγούστου Αύλειος Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα: 9.00μμ
Η Ένωση Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Κηφισιάς & Βορείων προαστίων & η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. παρουσιάζουν Μουσική Βραδιά Ελληνικού Κινηματογράφου με τον Μάκη Δελαπόρτα & γνωστούς καλλιτέχνες & τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Σάμης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Θέμος Αμούργης».
Επίσης παρουσίαση του βιβλίου του Μάκη Δελαπόρτα «ΞΕΡΩ ΚΑΠΟΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ».
Λειβαθώς, ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ Τρίτη 25 Αυγούστου ώρα 9.30 “Ταξίδι στη μελωδία”. Συναυλία με τους αδελφούς Καραβιώτη και την Αμαλία Τάτση, από την επτανησιακή καντάδα στο καλό ελληνικό τραγούδι.
Αργοστόλι, ΦΑΡΣΑ, Τρίτη 25 Αυγούστου ώρα:9.00μμ. Μουσικοχορευτική Παραδοσιακή Εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων. Συμμετέχει η Ορχήστρα «Ανέμη του Χορού» & Χορευτικά Συγκροτήματα της περιοχής.
Αργοστόλι, ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ Τετάρτη 26 Αυγούστου ώρα: 9.30μ.μ. “Ταξίδι στη μελωδία”. Συναυλία με τους αδελφούς Καραβιώτη και την Αμαλία Τάτση, από την επτανησιακή καντάδα στο καλό ελληνικό τραγούδι.
ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 26 Αυγούστου στην παραλία, ώρα:9.00μμ Συναυλία IONIAN JAZZ QUINTET.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πέμπτη 27 Αυγούστου στην πλατεία Καμπάνας ώρα:9.00μμ. Συναυλία IONIAN JAZZ QUINTET.
ΛΗΞΟΥΡΙ Σάββατο 29 Αυγούστου στον Προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου ώρα:9.00μμ. Η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων της Πάτρας «Θανάσης Τσιπινάκης».
Σάμη, ΖΕΡΒΑΤΑ Κυριακή 30 Αυγούστου. Παραδοσιακό Πανηγύρι με γίδα βραστή
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος». Επιστημονικό Forum με θέμα «Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία: από την υποψία στη διάγνωση». Το Forum οργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλονιάς-Ιθάκης
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ , ΔΙΛΙΝΑΤΑ Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ώρα: 9.00μμ Παράσταση με ταχυδακτυλουργούς και μαγικά για τους μικρούς μας φίλους.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τετάρτη 8 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» ώρα: 8.30μμ. Αίθουσα Αντίοχος Ευαγγελάτος, ώρα: 7.00μμ .
Παρουσίαση του Βιβλίου «ΛΙΓΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΟ ΠΕΡΑ» της Μαρίας Βλάχου.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Δευτέρα 27 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» ώρα: 8.30μμ. Αίθουσα Αντίοχος Ευαγγελάτος.
Παρουσίαση της έρευνας του Γεράσιμου Λυκούδη «Αλεξιάδα-Ροβέρτος Γυισκάρδος & Ομηρική Ιθάκη». Θα προλογίσει ο κ. Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός. Αναδρομική Έκθεση γνωριμίας Ζωγραφικής & Αγιογραφίας του Γεράσιμου Λυκούδη, Διάρκεια Έκθεσης 27 έως 29 Ιουλίου.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πέμπτη 30 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» ώρα:8.00μμ Αίθουσα Τζαννή Μεταξά. Έκθεση Ζωγραφικής της ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ «ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».
Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης 10.00πμ – 1.00μμ & 8.00μμ – 10.30μμ.
Διάρκεια Έκθεσης 30 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου.
Σάμη, ΖΕΡΒΑΤΑ 31 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου: Στο Λαογραφικό Μουσείο Ζερβάτων (Δημ. Σχολειο), Έκθεση Ζωγραφικής. Ώρες Λειτουργίας: 6.00μμ ως 9.30μμ.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Παρασκευή 31 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» Αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου, ώρα: 8.00μμ
Έκθεση Ζωγραφικής με έργα των: ΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ-ΧΙΟΝΗ, ΦΡΟΣΟΥΛΑΣ ΜΟΥΪΚΗ-ΚΑΓΚΑ & ΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ-ΡΑΣΣΙΑ «Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Σάββατο 1η Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» ώρα: 7.00μμ. Αίθουσα Αντίοχος Ευαγγελάτος Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «ΕΚΑΤΟ ΠΟΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ – Φίλοιστρον Αποτέλεσμα Του Νου» του Σπυρίδωνα Λυκούδη
Πύλαρος ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ Σάββατο 1η Αυγούστου. Στο Πολιτιστικό Κέντρο ώρα: 8.00μμ Παρουσίαση του παραμυθιού «ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ» της Ρούλας Γονατά-Μουστάκη.
Πύλαρος, ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Ξενώνα Αγ. Ευφημίας Έκθεση Ζωγραφικής ΚΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ & ΡΟΥΛΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗ. Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης 11.00πμ – 2.00μμ & 6.00μμ – 10.00μμ. Διάρκεια Έκθεσης 5 έως 15 Αυγούστου. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Ευφημίας «Το Φανάρι».
Έρισος, ΦΙΣΚΑΡΔΟ Τετάρτη 5 Αυγούστου Η Κερασία Τουλιάτου παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, κατασκευές & κόσμημα στον χώρο τέχνης Kerassia’s Art Gallery. Διάρκεια Έκθεσης 05 έως 20 Αυγούστου, ώρες λειτουργίας 6.00μμ -10.00μμ
Έρισος, ΑΝΤΥΠΑΤΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αντυπάτων Έκθεση Εικαστικών έργων Ώρες λειτουργίας: 8.00μμ-10.30μμ. Διάρκεια Έκθεσης: 5 έως 17 Αυγούστου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πέμπτη 6 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» ώρα: 8.30μμ ΠΟΛΥΜΝΙΑ: Αναδρομική Έκθεση Ζωγραφικής των 35 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας της στην Τέχνη. Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης 10.00πμ – 1.00μμ & 8.00μμ – 10.30μμ. Διάρκεια Έκθεσης 6 έως 13 Αυγούστου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Παρασκευή 7 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«ο Κέφαλος» ώρα: 8.30μμ Αίθουσα Τζαννή Μεταξά. Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΝΕΡΓΟΣ. Άλλαξε τα δεδομένα. Δημιούργησε νέες ευκαιρίες» του Πολύδωρου Στελλάτου.
Ληξούρι, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο
Ο Π.Σ. Δαμουλιανάδων Αθήνας «Η Πλαγιά» διοργανώνει Διαρκή Έκθεση Ζωγραφικής με έργα των : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΗ. Ώρες λειτουργίας: 7.00μμ-10.00μμ. Διάρκεια Έκθεσης: από 8 έως 18 Αυγούστου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τρίτη 18 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», Αίθουσα Αντίοχος Ευαγγελάτος. 2ο Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών της Κεφαλονιάς, με θέμα: ¨Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ¨Ώρες λειτουργίας:10.00π.μ.-1.00μμ & 7.00μμ-11.00μμ. Διάρκεια Έκθεσης:18 έως 21/8
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πέμπτη 27 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» ώρα: 8.00μμ Αίθουσα Τζαννή Μεταξά Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ «ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ»
Ώρες λειτουργίας 10.00πμ – 1.00μμ & 8.00– 10.30μμ.Διάρκεια Έκθεσης 27 έως 30 Αυγούστου.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κυριακή 30 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», Αίθουσα Αντίοχος Ευαγγελάτος. Αναδρομική Έκθεση Ζωγραφικής της ΜΙΜΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ. Ώρες λειτουργίας 10.00πμ – 1.00μμ & 8.00– 10.30μμ.Διάρκεια Έκθεσης 30 Αυγούστου έως 1η Σεπτεμβρίου.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Πύλαρος ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ, Σάββατο 11 Ιουλίου ώρα:8.00μ.μ. Λιτανεία της Ιερής εικόνας, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Σάμης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ « Θέμος Αμούργης».
Αργοστόλι, ΡΑΖΑΤΑ Κυριακή 19 Ιουλίου Εσπερινός Προφήτη Ηλία.
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΑ – ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟ Σάββατο 25 Ιουλίου Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.
Ομαλά ΦΡΑΓΚΑΤΑ Κυριακή 19 Ιουλίου Εσπερινός Προφήτη Ηλία στις Αγραπιδιές (στο δρόμο προς τη Σάμη).
Ελειός –Πρόννοι, ΣΚΑΛΑ Δευτέρα 20 Ιουλίου. Τοπικό πανηγύρι Αι Λιά στο Σπαθί.

Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Παρασκευή 24 Ιουλίου Εκκλησία Αγίας Ευπραξίας. Εσπερινός & Πανηγύρι στον Αφραγιά.
ΛΗΞΟΥΡΙ Σάββατο 25 Ιουλίου ιερά μονή Αγίας Παρασκευής Λεπέδων (έτος ιδρύσεως 1568). Πανηγυρικός Εσπερινός ώρα: 7.00μμ και την επομένη 26/7 ώρα: 07.00 Ιερά Πανήγυρις.
Αργοστόλι, ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ Σάββατο 25 Ιουλίου Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής.
Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Σάββατο 25 Ιουλίου Εκκλησία Αγίας Παρασκευής. Εσπερινός & Πανηγύρι στον Ασπρογέρακα.
Λειβαθώς ΛΟΥΡΔΑΤΑ Σαββατο 25 Ιουλιου Ιερά πανήγυρις το βράδυ, στο χώρο του μεταβυζαντινού Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στα Λουρδάτα.
ΛΗΞΟΥΡΙ Σάββατο 25 Ιουλίου Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Λεπέδων (Έτος Ιδρύσεως 1568). Πανηγυρικός Εσπερινός ώρα: 19.00 και την επομένη 26/7 ώρα: 07.00 Ιερά Πανήγυρις.
Έρισος – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ Κυριακή 26 ΙΟΥΛΙΟΥ. Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής Αύλειος χώρος Ραυτοπούλειου Διδακτηρίου.
ΛΗΞΟΥΡΙ Κυριακή 26 Ιουλίου Εορτή Αγίου Παντελεήμονα στα Λουκεράτα (νέο κηποθέατρο) ώρα: 8.30-10.00 πμ Πανηγυρικός Εσπερινός
Δευτέρα 27 Ιουλίου 7.30-11.00πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στο χωριό. Στο τέλος θα προσφερθεί Ριγανάδα.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο & ο Σύλλογος Λουκεράτων.
Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Κυριακή 26 Ιουλίου Εκκλησία Αγίας Παρασκευής. Θεία Λειτουργία & Πανηγύρι στην Νιπολά Αγ. Νικολάου.
Θηνιά-ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΑ Δευτέρα 27 Ιουλίου Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα.
ΔΑΥΓΑΤΑ Πέμπτη 6 Αυγούστου Πανηγύρι του Σωτήρα.
Ελειός –Πρόννοι, ΠΟΡΟΣ Πέμπτη 6 Αυγούστου Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πόρου
«Ο Πρόνησος» διοργανώνει το πανηγύρι προς τιμήν της Εκκλησίας του χωριού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην πλατεία του Πόρου από τις 9.00μμ.
ΠΥΛΑΡΟΣ Πέμπτη 6 Αυγούστου Πανηγύρι του Σωτήρα Φερεντινάτων στην Ιερά Μονή Ανατολικού ώρα:8.30μμ.
Σάμη, ΓΡΙΖΑΤΑ Πέμπτη 6 Αυγούστου π. Δημοτικό σχολείο Γριζάτων. Παραδοσιακό Πανηγύρι του Σωτήρα. Ωρα:9.00μμ
ΛΗΞΟΥΡΙ Δευτέρα 10 Αυγούστου Ι.Ν.Αγ. Σπυρίδωνος (παπα- Μπασιας) Ληξουρίου. Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνος. Μέγας Εσπερινός και λιτάνευση της εικόνος του Αγίου ώρα: 19.30 και την επομένη 11/8 ώρα: 07.30 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία & μνημόσυνο των θυμάτων των σεισμών του 1953.
Ελειός –Πρόννοι, ΠΑΣΤΡΑ Παρασκευή 14/08 Πανηγύρι Παναγίας (κρινάκια).
Στην Πάστρα χορός και διασκέδαση (το βράδυ). Πολιτιστικός Σύλλογος Πάστρας
¨Το Παλιόκαστρο¨.
Έρισος – ΚΟΜΙΤΑΤΑ. Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Αυγούστου.
Πανηγύρι στα Κομιτάτα. Ζωντανή Μουσική, χορός, φαγητό, ποτό και πολύ κέφι.
ΣΑΜΗ, Αγρίλια Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί Λιτανεία στη Μονή Αγριλίων Σάμης με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Σάμης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Θέμος Αμούργης» υπό την δ/νση του Γεράσιμου Γεωργόπουλου.
Λειβαθώς, ΣΙΜΩΤΑΤΑ Σάββατο 15 Αυγούστου Πανηγύρι του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Σιμωτάτων στην Πλατεία του χωριού.
Ελειός –Πρόννοι, ΣΚΑΛΑ Κυριακή 16 Αυγούστου ώρα:9.30μμ στην Κεντρική πλατεία Τοπικό πανηγύρι Αγίου Γερασίμου.
ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 26 Αυγούστου Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μηνιατών – Αναλήψεως Ληξουρίου. Πανηγυρικός Εσπερινός για την Εορτή του Αγίου Φανουρίου ώρα: 19.30 και την επομένη 27/8 ώρα: 07.30 Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ελειός –Πρόννοι, ΣΚΑΛΑ Παρασκευή 28 Αυγούστου ώρα:9.30μμ πανηγύρι Αγίου Γιαννιού στο Ρατζακλί.
ΛΗΞΟΥΡΙ Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Λεπέδων. Πανηγυρικός Εσπερινός για την Εορτή του Αγίου Άνθιμου ώρα: 19.00 και την επομένη 4/9 ώρα: 07.00 Πανηγυρική Αρχιερατική Λειτουργία.
Αργοστόλι, ΔΙΛΙΝΑΤΑ Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου Παραδοσιακό Πανηγύρι της Παναγίας της Λάμιας.

⍟ Δευτέρα 14 /12 ώρα 7.00μ.μ Πλατεία Αργοστολίου: Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου έναρξη εκδηλώσεων και ποικίλο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
Παρασκευή 18/12 Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με την Χορωδία Λειβαθούς υπό την διεύθυνση του μαέστρου Βασίλη Καλογηρά και ο Π.Σ. Ιόνιος με Χριστουγεννιάτικες χορογραφίες.
⍟ ώρα 8.00μ.μ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με την Χορωδία Λειβαθούς υπό την διεύθυνση του μαέστρου Βασίλη Καλογηρά και ο Π.Σ. Ιόνιος με Χριστουγεννιάτικες χορογραφίες. Είσοδος Ελεύθερη.
⍟ ώρα 8.00μ.μ στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή με την παιδική Χορωδία «ΦΙΛΙΑ» και την Μαντολινάτα Ελειού Πρόννων.
Σάββατο 19/12 ώρα 1.30μμ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», Δημοτικός Κινηματογράφος «Ξενοδοχείο για Τέρατα 2».
⍟ ώρα 5.30μ.μ στο Πολιτιστικό Αγίας Ευφημίας. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Πυλάρου σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. Θεατρικό Παιχνίδι με την Καλλιόπη Λιοσάτου.
⍟ ώρα 8.00μ.μ Η Μαντολινάτα της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. συμμετέχει στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ίδρυμα «Ο Σωτήρ».
⍟ ώρα 8.00μ.μ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ από τη σχολή χορού της Ελισάβετ Λιβιεράτου.
⍟ ώρα 8.00μ.μ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Ανοιχτή παράσταση χορού με παρουσίαση των χορογραφιών διαγωνισμού της Σερβίας, από τη σχολή χορού Art & Style της Όλγας Γαλιατσάτου. Είσοδος Ελεύθερη.
⍟ ώρα 8.00μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πόρου Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της νεοσύστατης Φιλαρμονικής Ελειού Πρόννων υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Δημήτρη Αμπατζή.
Δευτέρα 21/12 ώρα 11.00π.μ στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, .
⍟ ώρα Περατζάδα με τη Φιλαρμονική Λειβαθούς υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Γρηγόρη Βαγγελάτου με σημείο εκκίνησης την πλατεία Καμπάνας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Βαλλιάνου.
Τρίτη 22/12 ώρα 7.00μ.μ στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, Έξυπνες Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από το Εικαστικό Εργαστήρι της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με τις οδηγίες της Μαρίας Τουμαζάτου.
Τετάρτη 23/12 ώρα 5.00μ.μ Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, Μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι (bazaar), των σχολείων μας και των Πολιτιστικών Συλλόγων.
⍟ ώρα 7.30μ.μ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωσή του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. Συμμετέχουν τα σχήματα της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.η Γυναικεία Χορωδία υπό την διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Μουρελάτου και η Φιλαρμονική Λειβαθούς υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Γρηγόρη Βαγγελάτου και Εκκλησιαστική Χορωδία.

Στις 7 & 8 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος»
‘Η πόρνη από πάνω’ θεατρική παράσταση του Αντώνη Τσιπιανίτη, με την Κατερίνα Διδασκάλου

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 / Δημοτικό Θέατρο «Κέφαλος»
Συναυλία: «Κι ύστερα έρχεται η αγάπη» Με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Σταμάτη Χατζηευσταθίου και την Ειρήνη Τουμπάκη

Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 “Tango el Greco”
Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας» σε Μουσική Διεύθυνση & Ενορχήστρωση του μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη.Τραγούδησαν οι διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες:
Αντώνης Κορωναίος (τενόρος) & Ελένη Βουδουράκη (μέτζο σοπράνο)
Χορογραφίες, Μαρία Θωμοπούλου.

«20ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κεφαλονιάς»
22 & 23 ΜΑΪΟΥ 2015 Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»
Οι Χορωδίες που έλαβαν μέρος το διήμερο είναι οι εξής:
Μικτή Χορωδία Ελληνικού
Χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Νομού Κέρκυρας.
Γυναικεία Χορωδία Αργοστολίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Μικτή Χορωδία Αργυρούπολης
Χορωδία Λευκίμμης Κέρκυρας
Μικτή Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Συναυλία στην κεντρική προβλήτα του λιμανιού της Αγίας Ευφημίας, με την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 στο Αργοστόλι θεατρική παράσταση με τίτλο «Θεατρικά τση Ζάκυνθος»

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών από τις ζημιές των σεισμών που είχε υποστεί το Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» , την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας καθώς και την ενοικίαση απαραίτητου εξοπλισμού οπτικοακουστικών μέσων επειδή η τεχνολογία άλλαξε και οι πάγιες εγκαταστάσεις του θεάτρου δεν μπορούν να την υποστηρίξουν , προβλήθηκαν κατά τον μην Δεκέμβριο συνολικά τρεις ταινίες:
 “SPEKTRE 007” από τις 11 έως τις 13/12/2015 με συνολικές εισπράξεις 5.196,00€ , την παρακολούθησαν 866 άτομα.
 «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ» από τις 19 έως τις 22/12/2015 με συνολικές εισπράξεις 2.340,00€ , την παρακολούθησαν 468 άτομα.
 «ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» από τις 26 έως τις 30/12/2015 με συνολικές εισπράξεις 4.908,00€ , την παρακολούθησαν 818 άτομα.

Α) ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
«ΤΡΙΤΣΕΙΑ 2015»
Διεξάχθηκαν για τέταρτη χρονιά στην Κεφαλονιά το Σάββατο 25 Απριλίου στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής»
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών Στίβου και το Ίδρυμα Αντώνη Τρίτση διοργάνωσαν αγώνες στίβου στην μνήμη του συμπατριώτη μας Αντώνη Τρίτση
Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
Εγκρίθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίηση τους το έτος 2015 συνολικά δώδεκα προγράμματα «άθλησης για όλους» σε συνεργασία και χρηματοδότηση μέρους των δαπανών από την Γενική Γραμματεία αθλητισμού.
Τα Προγράμματα αφορούσαν παιδιά και ενήλικες και πραγματοποιήθηκαν τμήματα σε κάθε Δημοτική Ενότητα.
Γ) Διοργάνωση αγώνων δρόμου «Αντύπεια 2015» την Παρασκευή 1η Μαΐου.

 

Το έτος 2015 λειτούργησαν τα παρακάτω τμήματα καλλιτεχνικής παιδείας:
• ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ για ενήλικες Αργοστολίου τα οποία διακρίνονται στην Μικτή και την γυναικεία Χορωδία
• ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΛΛΙΚΗΣ που αποτελούνταν από το Ανδρικό Σχήμα και την Μικτή Χορωδία.
• ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ με Μικτή χορωδία και Μαντολινάτα
• ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για παιδιά και ενήλικες δημοτικής ενότητας Αργοστολίου
• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας»
• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς «Χαρίλαος Χωραφάς»
• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ δημοτικής Ενότητας Σάμης -Πυλάρου « Θέμος Αμούργης»
• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για παιδιά και ενήλικες
• ΧΟΡΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ εκμάθησης παραδοσιακών χορών δημοτικής ενότητας Πυλάρου
• ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ δημοτικής ενότητας Αργοστολίου
• ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ δημοτικής ενότητας Αργοστολίου
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα λειτουργεί με βάση την συστατική του πράξη όπως έχει δημοσιευθεί στο αριθμό 8/23-9-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 5 Α΄/22-1-1986). Η συστατική του πράξη έχει επέλθει μετά από προσαρμογές προηγούμενων δεδομένου ότι το Ίδρυμα λειτουργεί από το 1912.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι: Α.) Η περίθαλψη υπερηλίκων και απόρων, ανικάνων για εργασία, καθ όλο το εικοσιτετράωρο. Β.) Η περίθαλψη και νοσηλεία των ανιάτων και κατάκοιτων ατόμων του Ν. Κεφαλονιάς. Στην έννοια περίθαλψη συμπεριλαμβάνεται τόσο η κλειστή Ιδρυματική περίθαλψη στο Ίδρυμα όλο το εικοσιτετράωρο, όσο και η με κατάλληλα προγράμματα πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Ίδρυμα είναι:
Α.) Σίτιση – στέγαση – περιποίηση.
Β.) Οργανωμένη ψυχαγωγία.
Γ.) Φροντίδα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Δ.) Κοινωνική εργασία.
Ε.) Φυσιοθεραπεία.
ΣΤ.) Εργασιοθεραπεία.
Ζ.) Συμμετοχή σε εκδρομές και ιαματικά λουτρά.
O σεισμός της 27ης Ιανουαρίου 2014 μας βρήκε ένοικους στο ξενοδοχείο «ΦΩΚΑΣ» αλλά τα σοβαρά στατικά προβλήματα του ξενοδοχείου μας ανάγκασαν να το εγκαταλείψουμε την ίδια ημέρα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη μεταφερθήκαμε κατ αρχάς στον Ξενώνα του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά. Όμως οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απαράδεκτες καθώς στοιβάζαμε 12 ηλικιωμένους σε δωμάτια των 20 τ.μ. με μία τουαλέτα. Το κτίριο δεν είχε κεντρική θέρμανση ούτε και ζεστά νερά για να κάνουμε μπάνια στους φιλοξενούμενούς μας. Οι δε εξωτερικές θερμοκρασίες ήταν αρκετά κάτω του μηδενός που ήταν αδύνατον να αντέξουν οι φιλοξενούμενοί μας.
Τελικά και μετά πολιτικών παρεμβάσεων μεταφερθήκαμε στον ξενώνα του Αγίου Ανδρέα στα Περατάτα Κεφαλληνίας.
Αν και ο χώρος δεν είναι ο ιδανικός για να στεγαστεί Γηροκομείο καθώς δεν διαθέτει βασικά (Ανελκυστήρα, κλιματισμό, χώρους κλπ) ίσως είναι ο καλύτερος διαθέσιμος την παρούσα στιγμή και δεν πληρώνουμε ενοίκιο από τον Φεβρουάριο 2014 μέχρι σήμερα.
Κινηθήκαμε σε δωρητές προκειμένου να εξασφαλίσουμε νέα μηχανήματα στο φυσιοθεραπευτήριο τελευταίας τεχνολογίας για την καλύτερη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Επίσης αναμένοντας την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του Νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου προχωρήσαμε στην ανεύρεση δωρητών που θα μας εξασφαλίσουν νέο εξοπλισμό του Ιδρύματος και ιδιαίτερα νέα κρεβάτια ηλικιωμένων κατακοίτων που θα βοηθήσουν στην ιδιαίτερα δύσκολη φροντίδας τους. Ήδη και λόγω σεισμών μία φιλανθρωπική οργάνωση «ΔΕΣΜΟΣ» μας εξόπλισε με 27 κρεβάτια ειδικά για κατάκοιτους με κάγκελα και αδιάβροχα στρώματα.
Πραγματοποιήσαμε χορούς για την διασκέδαση των φιλοξενουμένων μας, με ζωντανή μουσική που με πολύ χαρά αφιλοκερδώς μας την προσέφεραν οι συμπολίτες μας. Παράλληλα τους ετοιμάσαμε και μπουφέ με την βοήθεια των εργαζομένων μας από τον χώρο της κουζίνας με την συμμετοχή των καταστηματαρχών του Αργοστολίου. Διοργανώσαμε και εκδρομές δε διάφορα μέρη της Κεφαλονιάς (Φισκάρδο, Πόρο, Σάμη, Άγιο Γεράσιμο Ιθάκη και αλλού) για τους φιλοξενουμένους μας που έχουν την δυνατότητα μετακίνησης έστω και με την βοήθεια του προσωπικού μας (περίπου 30 άτομα).
Συνεργαστήκαμε με το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Κεφαλονιάς προκειμένου να εξασφαλιστεί και το φαγητό των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας χορηγώντας δύο μερίδες ημερησίως (πρωί – βράδυ). Βοηθήσαμε στην φυσιοθεραπεία στο Κ.Α.Π.Η. τρείς φορές την εβδομάδα στέλνοντας την φυσιοθεραπεύτριά μας για φυσιοθεραπεία των μελών του Κ.Α.Π.Η. Στον χώρο του Ιδρύματος πραγματοποιήσαμε και φυσιοθεραπείες κάποιων απόρων συμπολιτών μας που χρειαζόταν βοήθεια.
Παράλληλα τρέξαμε την ολοκλήρωση της Α΄ φάση κατασκευής του Νέο Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου το οποίο ήδη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ενώ εντάχθηκε η χρηματοδότηση της Β΄ φάσης του Νέου Δημοτικού Γηροκομείου μέσω Ευρωπαϊκών πόρων και συγκεκριμένα μέσω Ε.Σ.Π.Α. Ήδη η Β΄ Φάση της ανέγερσης του Νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου βρίσκεται στην φάση των σοβαντισμάτων ευελπιστώντας την παράδοσή του μέχρι το 2017.
Προχωρήσαμε στην ανάθεση της καθαριότητας σε εξωτερικό συνεργεία καθώς τα τελευταία χρόνια πολλοί εργαζόμενοι αποχώρησαν με σύνταξη. Ζητήσαμε την έγκριση πρόσληψης οκτάμηνου και δίμηνου προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν μετά την ομαδική αποχώρηση εργαζομένων λόγω συνταξιοδοτήσεων. Τελικά τον Νοέμβριο 2015 μας εγκρίθηκε η πρόσληψη οκτώ ατόμων με οκτάμηνη απασχόληση (τεσσάρων (4) Δ.Ε. βοηθών νοσοκόμων δύο (2) Υ.Ε. περιποιητών γερόντων, και δύο (2) Υ.Ε. Βοηθών Μαγείρων – Τραπεζοκόμων).
3.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ

Στήριξη δομών και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, βελτίωση υπαρχόντων υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης ( ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ) και εισαγωγή νέων κοινωνικών δομών σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου.
Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Κ.Α.Π.Η.
Το τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας ήταν αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονταν σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (Γραφεία ΚΑΠΗ) και συγκεκριμένα στο Δήμο Κεφαλλονιάς δραστηριοποιήθηκαν τρία (3) ΚΑΠΗ:
Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Αργοστολίου, με έδρα το Αργοστόλι
Κ.Α.Π.Η. Δ. Ε. Λειβαθούς, με έδρα τον Καραβάδο
Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Πυλάρου, με έδρα τα Ποταμιανάτα
Σκοπός τους ήταν:
• Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών , ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα , ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
• Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
• Η έρευνα σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων.
Β. Ευρωπαϊκά Προγράμματα « Βοήθεια στο σπίτι», Κ.Η.Φ.Η.
Συνεχίστηκαν και υποστηρίχθηκαν όλες οι προϋπάρχουσες δομές των έξι (6) ευρωπαϊκών προγραμμάτων « Βοήθεια στο σπίτι» , μιας (1) Μονάδας «Κοινωνικής Μέριμνας και της μονάδας Κ.Η.Φ.Η. στα Αντυπάτα Πυλάρου που παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε ΑμεΑ στο Δήμο Κεφαλλονιάς .
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Παροχή Υποστήριξη και Ατομική Συμβουλευτική σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ολοκλήρωση διαδικασίας και έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχή – διανομή τροφίμων πρώτης ανάγκης σε 60 οικογένειες δικαιούχων σε τακτική μηνιαία βάση.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν οι υποδομές βρεφονηπιακής φροντίδας –Προσχολικής Αγωγής, αντιμετωπίστηκαν αρκετές ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας, κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σάμης ως προς το 50% της δυναμικότητάς του
Ο Τομέας Δράσης των Παιδικών Σταθμών δραστηριοποιήθηκε –με την ύπαρξη διοικητικών μονάδων – δομών σε τρεις περιοχές και περιελάμβανε τα παρακάτω Γραφεία Παιδικών Σταθμών:
Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Αργοστολίου (2 μονάδες)
Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Παλικής
Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Σάμης
Λειτούργησαν λοιπόν οι παρακάτω μονάδες Παιδικών Σταθμών, οι οποίες μάλιστα εντάχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής»
A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦ/ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
1 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αργοστολίου (Α΄Δομή) 6438 54 10
2 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αργοστολίου (Β΄Δομή) 21852 56 10
3 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παλικής “ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ” 21402 40 20
4 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σάμης 30361 20 10
5 Παιδικός Σταθμός Πυλάρου “ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ” 305 20 20
6 Παιδικός Σταθμός “ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ” 309 20 20
210 90
Στις προθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ. ήταν και η δημιουργία τριών (3) νέων μονάδων Παιδικών Σταθμών στις δύο περιοχές που ήδη υπάρχει πρόγραμμα – δράσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Δημοτικές Ενότητες Ελειού – Πρόννων και Πυλάρου) αλλά στη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς με την παρακάτω διοικητική μορφή :
Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Ελειού Πρόννων
Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Λειβαθούς
Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Πυλάρου
Το θέμα όμως αυτό δεν έχει προχωρήσει δεδομένης της απαγόρευσης των προσλήψεων στο Δημόσιο.
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν κάποιες υποδομές στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Ληξουρίου «Ο ΔΑΜΩΔΟΣ» και Πυλάρου
Σκοπός της διοίκησης ήταν η αντιμετώπιση ελλείψεων στις υφιστάμενες δομές και η δημιουργία Υλικοτεχνικής Υποδομής και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργία οργανωμένου «δικτύου» και ενοποίησης των υπαρχόντων μονάδων.
Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των δυνατοτήτων των δύο (2) Δημοτικών Βιβλιοθηκών Ληξουρίου και Πυλάρου έγινε προς το τέλος του έτους με την ανάθεση του έργου αυτού σε εξειδικευμένο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμο), όμως χωρίς την ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού σε μόνιμη βάση θεωρήθηκε σχεδόν αδύνατη η υποστήριξη των μονάδων αυτών.
Έγιναν πάντως αρκετές εργασίες αποκατάστασης και επισκευής – συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων τόσο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου «Ο ΔΑΜΩΔΟΣ» όσο και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φάρσων (τοποθέτηση ερμαρίων και ραφιών).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υποστηρίχθηκαν όλες οι δράσεις του Ν.Π.Δ.Δ. σε κάθε τομέα και σε κάθε επίπεδο.
Έγινε προμήθεια του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκαταστάθηκαν τα αντίστοιχα με το Δήμο μας λογισμικά οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα «ζεύξης» αυτών, αλλά και παροχής βοήθειας – υποστήριξης από το προσωπικό του Δήμου λόγω εμπειρίας.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς όλων των παραστατικών των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύθηκαν στον Οργανισμό μας και έτσι κατέστη δυνατή η μετάβαση στο πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης της Υπηρεσίας από την 1/1/2013 και η ένταξη του Φορέα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
4. ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ – Τοπικός ΦοΔΣΑ
Αναφέρουμε τις δράσεις της ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ για το έτος 2015 παρέχοντας υπηρεσίες Κεφαλονιάς και Ιθάκης
1) Η επιχείρηση πραγματοποίησε την συγκέντρωση ΑΣΑ ως αρμόδιος (επιχειρησιακός) φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) για τον Δήμο Κεφαλονιάς και παρείχε ολοκληρωμένο το έργο της τελικής Διάθεσης ΑΣΑ
2) Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης με το αποφρακτικό όχημα που διαθέτει
3) Πλύσιμο όλων των κάδων από τα πλυντικά οχήματα της επιχείρησης
4) Αντληση βοθρολυμάτων (ποσότητα 7500 κυβικά περίπου) από τα σημεία του νησιού που δεν λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός με οχήματα (βυτιοφόρα) ιδιοκτησίας της .
Το Χ.Υ.Τ.Υ που ευρίσκεται στην περιοχή των Ζόλων είναι ιδιοκτησίας της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ και διαθέτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές όπως το σύστημα συλλογής και μονάδα επεξεργασίας στραγγιδίων, ζυγιστήριο με μονάδα καταγραφής κ.λ.π Επίσης στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ έγινε διάθεση απορριμμάτων 2160 τόνων από τον Δήμο Ιθάκης τα οποία μεταφέρονται γιατί το νησί της Ιθάκης δεν έχει ΧΥΤΑ
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν για το έτος 2015 η εγκατάσταση Μηχανικής – Βιολογικής Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιολογικής Ιλύος (Εργοστάσιο) επεξεργάστηκαν 7.400 τόνους οργανικά απορρίμματα από τα οποία προέκυψαν 1.600 τόνοι compost ως τελικό προϊόν.
Η επιχείρηση πραγματοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης (μετά από σύμβαση που έχει συνάψει το έτος 2008) με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε Διαθέτει τρία ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα.
Οι ποσότητες που ανακυκλώθηκαν ήταν περίπου 1.200 τόνοι (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί) οι οποίοι συλλέχτηκαν από 500 κάδους ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί σε 250 σημεία του Νησιού. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο ανακυκλώσιμων υλικών στην Πάτρα.
Να τονίσουμε ότι η ταυτόχρονη λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής – Βιολογικής Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιολογικής Ιλύος και του προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων αυξάνει κατά 20% περίπου τον χρόνο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ.
Η συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων έγινε στο ιδιόκτητο συνεργείο της Επιχείρησης στην Β.Ι.Π.Ε Αργοστολίου όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή όπως και ο ανεφοδιασμός καυσίμων των οχημάτων.
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, τη διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε όλη τη γεωγραφική ενότητα του νησιού.
Προήλθε από τη συγχώνευση των τριών πρώην ΔΕΥΑ που δραστηριοποιούνταν στο νομό (ΔΕΥΑ Αργοστολίου, ΔΕΥΑ Λειβαθούς, ΔΕΥΑ Σάμης), στα πλαίσια εφαρμογής του Ν 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 παράγραφος 1β. Έτσι από 01-01-2012 η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς ανέλαβε δραστηριότητα στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, αφαλάτωσης και Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων σε όλο το νησί (Έρισο, Πύλαρο, Σάμη, Παλική, Αργοστόλι, Ομαλά, Λειβαθώ, Ελειού-Πρόννων).
Η υδροδότηση πραγματοποιείται από 110 γεωτρήσεις και εξυπηρετούνται περίπου 36.000 ενεργά υδρόμετρα.
Το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει 35 αντλιοστάσια και 3 Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων, στο Αργοστόλι (δυναμικότητα επεξεργασίας 6.000 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 30.000 κατοίκων), στη Σάμη (δυναμικότητα επεξεργασίας 2.700 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 8.000 κατοίκων) και στην Παλική (δυναμικότητα επεξεργασίας 2.800 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 8.500 κατοίκων).
Για την εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Επιχείρησης, η Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς πέραν των κεντρικών γραφείων της που βρίσκονται στο Αργοστόλι, διατηρεί κατά τόπους γραφεία στη Σάμη, στη Λειβαθώ, στον Πόρο και στο Ληξούρι, με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον, έχει οργανώσει κοινά συνεργεία τεχνικών ανά γειτονικές περιοχές, ώστε να καλύπτουν άμεσα τις όποιες ανάγκες. Εξειδικευμένο, επίσης προσωπικό διαθέτει και στις τρεις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων. Τέλος, στις περιοχές που δε λειτουργεί γραφείο της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. παραβρίσκεται στα κατά τόπους δημοτικά γραφεία για είσπραξη λογαριασμών, αποδοχή αιτήσεων και παροχή διευκρινίσεων σχετικών με τη λειτουργία της Επιχείρησης.
Κατά προτεραιότητα, στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, προβλέπονται, πέραν των λειτουργικών αναγκών, προμηθειών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπαρχόντων δικτύων της επιχείρησης, και νέα έργα που αφορούν τόσο στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού, καθώς η αντικατάσταση των παλαιών αγωγών θα συμβάλει στην ποιότητα του παρεχόμενου νερού, όσο όμως και στην αποχέτευση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των λυμάτων είναι βασική παράμετρος στην προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη ρύπανση και την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η Επιχείρηση παρά την έλλειψη προσωπικού και των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει λόγω της ιδιαιτερότητας των περιοχών που εποπτεύει (μορφολογία εδάφους, υψομετρικές διαφορές, μεγάλες αποστάσεις), προσπαθεί να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες λειτουργίας των δικτύων της και να κρατάει σε καλό επίπεδο τις παροχές της προς τους καταναλωτές της.
Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 5
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς έχει διαπιστωθεί ως κατωτέρω:
Α) Οι κατωτέρω υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
3 ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
4 ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5 ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
6 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
7 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
8 ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
9 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
10 ΚΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
11 ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ
12 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
13 ΜΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
14 ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
15 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
16 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
17 ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
18 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
19 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
20 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
21 ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
22 ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
23 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
24 ΤΡΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
25 ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
Γ) Οι κατωτέρω υπάλληλοι του Δήμου Κεφαλλονιάς με απόσπαση (σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 5398/2014, 6741/2014 & 48029/2014 αποφάσεις Δημάρχου Κεφαλλονιάς):
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΑΝΝΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
2 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
3 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
4 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
5 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
6 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
7 ΜΑΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
8 ΜΗΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
9 ΜΙΝΕΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
10 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ4 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑΡΧΩΝ
11 ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
12 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Η ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς προκειμένου να ανταποκριθεί στις πολλαπλές γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της και λόγω έλλειψης ανθρωπινού δυναμικού προχώρησε σε προσλήψεις σπουδαστών ΤΕΙ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 44/2014 απόφαση διοικητικού συμβουλίου ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 ως κατωτέρω:
Στο σκέλος των εξόδων:
1. Λειτουργικά έξοδα: 7.095.182,00 €
2. Πάγιος Εξοπλισμός: 3.724.400,00 €
3. Οφειλές π.ο.ε.: 946.630,00 €
Σύνολο Εξόδων: 11.766.212,00 €
Στο σκέλος των εσόδων:
1. Έσοδα από πώληση – παροχής υπηρεσίας: 7.356.212,00 €
2. Οφειλές π.ο.ε.: 2.450.000,00 €
3. Επιχορηγήσεις – Αποθεματικά: 1.360.000,00 €
4. Χρηματικά διαθέσιμα: 600.000,00 €
Σύνολο Εσόδων: 11.766.212,00 €
Οφειλές Καταναλωτών:
1. Στάλθηκαν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους καταναλωτές που όφειλαν άνω των 1.000,00 € προκειμένου να προβούν στην εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής τους άμεσα.
2. Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από την υπηρεσία σε συνεχή βάση με οφειλέτες προκειμένου να προσέλθουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 24 συνεδριάσεις και έλαβε 153 αποφάσεις.
 Με την υπ΄ αριθμ. 24/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η ανάθεση της πραγματοποίησης φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων για το έτος 2015, στο μόνο πιστοποιημένο εργαστήριο του κ. Καρούσου Νικόλαου στην Κεφαλονιά, διότι λόγω της φύσης του αντικειμένου, απαιτείται άμεση δειγματοληψία και έκδοση αποτελεσμάτων.
 Με την υπ’ αριθ. 33/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης στην περιοχή της Θηνιάς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας, προκειμένου να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και να διέρχονται το προσωπικό αυτής, τα οχήματα και κάθε είδους μηχανήματα της ιδιοκτησίας της ή οχήματα και κάθε είδους μηχανήματα που ενεργούν μόνο κατ’ εντολή της.
 Με τις υπ’αριθ. 43 & 110/2015 αποφάσεις του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η καταβολή σχετικής οφειλής της υπηρεσίας προς το Δήμο Κεφαλλονιάς, που απορρέει από το τοκοχρεολυτικό δάνειο του ΤΠΔ για το έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων & Ομβρίων Υδάτων – Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού Σάμης»
 Με την υπ’αριθ. 114/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η απόδοση των δόσεων προς το ΤΠΑ για τα δάνεια που αφορούν σε: αξιοποίηση 2ης γεώτρησης Χαράβοντα, ανόρυξη γεώτρησης σε θέση Ραζάτα, αξιοποίηση γεώτρησης σε Ραζάτα και εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δ.Ε.Η..
 Με την υπ’αριθ. 67/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η διαδικασία διανομής νερού που ακολούθησε η ΔΕΥΑ για τη δημοτική ενότητα Ερίσου, με τα βυτιοφόρα οχήματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η διανομή αφορά στους οικισμούς Κομιτάτα, Ευρετή, Βαρύ, Νεοχώρι, Καρυά, Φισκάρδο, Κατσαράτα, Τσελεντάτα, Μάγγανο, Αντυπάτα και Ματσουκάτα, αποκλειστικά και μόνο για υδροδότηση κατοικιών.
 Με την υπ’αριθ. 69/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η αγορά ενός οχήματος με απευθείας ανάθεση, μάρκας OPEL COMBO έτους 2012 και 48.000 χλμ, αξίας 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015, με Κ.Α. 13.02.01.00 «ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΑΓΡΟΤ. ΤΥΠΟΥ (Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)» του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ’αριθ. 72/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας των συνεργείων της ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας, με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς, τακτικής, εύρυθμης, ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών και των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, καθιστώντας εφικτή την άμεση επέμβαση και αποκατάσταση εκτάκτων διακοπών – βλαβών των δικτύων ύδρευσης για την αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών και την αποκατάσταση βλαβών των δικτύων αποχέτευσης για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας.
 Με την υπ’αριθ. 105/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της επιτροπής για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και περίοδο δύο (2) μηνών (σχετικές αποφάσεις 63 & 80/2015). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.00.00 «Αμοιβές προσωπικού» & Κ.Α. 60.03.00.00 «Εργοδ.Εισφ.ΙΚΑ» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2015.
 Με την υπ’αριθ. 138/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η αποστολή αιτήματος προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου», με θέμα την εκμίσθωση εκ μέρους του στην υπηρεσία μας του ακινήτου ιδιοκτησίας του επί της οδού Λ.Βεργωτή, προς ικανοποίηση των στεγαστικών μας αναγκών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 62.04.01.00 «Ενοίκια κτιρίων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού 2015.
 Με την υπ’αριθ. 152/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η δυνατότητα μείωσης της προσαύξησης σε κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή που θα εξοφληθεί εφάπαξ, από 60% σε 100%, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και λόγω του γεγονότος ότι η προηγούμενη σχετική ευεργετική νομοθετική ρύθμιση, που εξέπνευσε στις 30/06/2015, συμπεριλάμβανε αντίστοιχη πρόβλεψη για την εφάπαξ καταβολή.
 Με την υπ’αριθ. 153/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η δαπάνη ηλεκτροδότησης σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ. ΔΕΥΑΚ 4682/11-12-15 προσφορά ΔΕΔΔΗΕ, ύψους 23.062,85€, για τη σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης στα Διλινάτα Κεφαλονιάς.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 Με την υπ’ αριθ. 133/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και ΔΕΥΑΚ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης και συγκεκριμένα:
1. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη αποχέτευσης Αγίου Δημητρίου Δ.Ε Παλικής», ποσού 6.143,90€ συν ΦΠΑ, ανάδοχος : Ξενοφώντας Μπαφίτης, υπογραφή σύμβασης 23/8/2012, παραλαβή μελέτης από Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς 7/2/2013.
2. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη αποχέτευσης Αγίου Βασιλείου Δ.Ε Παλικής», ποσού 6.143,90€ συν ΦΠΑ, ανάδοχος: Ξενοφώντας Μπαφίτης, υπογραφή σύμβασης 23/8/2012, παραλαβή μελέτης από Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς 7/2/2013.
3. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση τοπογραφικών υποβάθρων οικισμού Αγίου Βασιλείου Δ.Ε Παλικής», ποσού 9.837,33€ συν ΦΠΑ, ανάδοχος: Φωτεινή Στρατάκου, υπογραφή σύμβασης 8/8/2012, παραλαβή μελέτης από Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς 2013.
4. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση τοπογραφικών υποβάθρων οικισμού Αγίου Δημητρίου Δ.Ε Παλικής», ποσού 12.190,00€ συν ΦΠΑ, ανάδοχος: Φωτεινή Στρατάκου, υπογραφή σύμβασης 8/8/2012, παραλαβή μελέτης από Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς 2013.
5. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου», ποσού 28.000,00€ συν ΦΠΑ, ανάδοχος: Νικόλαος Κυλάφης, υπογραφή σύμβασης 8/10/2012, παραλαβή μελέτης από Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς 2013.
6. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ύδρευση Καραβόμυλου», ποσού 9.737,40€ συν ΦΠΑ, ανάδοχος: Γραφείο μελετών Delphi Engineerihg E.E – Ι. Κουγιανός και Συνεργάτες Ε.Ε, υπογραφή σύμβασης 9/2/2005 Πρώην Δήμος Λειβαθούς, παραλαβή μελέτης από Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς 22/11/2011.
 Με την υπ΄αριθμ. 17/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν οι όροι όρων διενέργειας της δημοπρασίας για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και με την υπ΄αριθμ. 36/2015 απόφαση αναδείχθηκε πλειοδότης της δημοπρασίας και τιμή εκποίησης τα € 3.750,00. Το έσοδο έχει συμπεριληφθεί στον Κ.Α. 72.00.00.00 «ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» του σκέλους των εσόδων προϋπολογισμού έτους 2015.
 Με την υπ΄αριθμ. 37/2015 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου Αργοστολίου στη θέση «Φαραώ».
 Με την υπ΄ αριθμ. 41/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη, οι όροι δημοπράτησης της με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών ½”», που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο της επιχείρησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϋπολογισμού 24.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α. και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015 στον Κ.Α. 25.02.05 «Μετρητές Νερού» του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ΄ αριθμ. 46/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων Δ.Ε. Αργοστολίου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κα Μαριάνθη Βιτωράτου, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Χημικού-Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 59.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η συγκεκριμένη δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2015 και στον Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ΄ αριθμ. 47/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας Χλωρίου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κα Μαριάνθη Βιτωράτου, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Χημικού-Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 22.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η συγκεκριμένη δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2015 και στον Κ.Α. 25.10.00.00 «Χλώριο και Λοιπά Χημικά» του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ΄ αριθμ. 48/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο ΙΔΑΧ και ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϋπολογισμού 42.857,80 € πλέον Φ.Π.Α., καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015 στον Κ.Α. 25.02.00 «ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ΄ αριθμ. 49/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων ύδρευσης. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο ΙΔΑΧ και ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϋπολογισμού 14.897,10 € πλέον Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015 στον κωδικό εξόδων 25.02.03.00 «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)», στον οποίο υπάρχει αρχική εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 15.000,00 €.
 Με την υπ΄ αριθμ. 50/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων αποχέτευσης. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο ΙΔΑΧ και ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϋπολογισμού 8.772,00 € πλέον Φ.Π.Α.. Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 10.789,56 € (8.772,00 € πλέον το Φ.Π.Α. 2.017,56 €), έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015 στους Κ.Α. 25.03.00.00 «ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ), για τους σωλήνες και στον 25.03.01.00 «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)», για τα ειδικά εξαρτήματα του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ΄ αριθμ. 73/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο ΙΔΑΧ και ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϋπολογισμού 20.221,00 € πλέον Φ.Π.Α.. Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015 στον Κ.Α. 25.02.04 «ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ΄ αριθμ. 83/2015 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια χυτοσιδηρών βανών και λοιπών χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ύδρευσης. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο ΙΔΑΧ και ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϋπολογισμού 35.285,00 € πλέον Φ.Π.Α.. Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015 στον Κ.Α. 25.02.01 «ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» του σκέλους των εξόδων.
 Με την υπ’αριθ. 125/2015 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν οι όροι του σχεδίου διακήρυξης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς του έργου «Εγκατάσταση ιδιωτικών παροχών δικτύου ύδρευσης Αργοστολίου» όπως μας υποβλήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, καθώς και τη διαδικασία ανάθεσης με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/2008. Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 400.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2015, στον Κ.Α. 15.40.00.02 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» του σκέλους των εξόδων.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Αλλαγές υδρομέτρων: 707
Επανασυνδέσεις: 62
Διακοπές: 259
Νέες συνδέσεις ύδρευσης: 168
Νέες συνδέσεις αποχέτευσης: 18
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Απεντόμωση – μυοκτονία σε Αργοστόλι, Παλική, Σάμη
• Διανομή νερού σε Δ.Ε. Ερίσου
• Δίκτυο Ύδρευσης Λουκεράτα
• Δίκτυο Ύδρευσης Αργίνια
• Δίκτυο Ύδρευσης Αγκώνα
• Δίκτυο Ύδρευσης σε Ξι
• Δίκτυο Ύδρευσης σε Βινάριες
• Δίκτυο Ύδρευσης σε Μηνιές
• Δίκτυο Ύδρευσης σε Χαβριάτα
• Δίκτυο Ύδρευσης Παραλιακής Ληξουρίου
• Δίκτυο Ύδρευσης Σβορωνάτων
• Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Σάμης – Αργοστολίου – Παλικής
• Συντήρηση υποσταθμών ρεύματος ΜΕΛ Αργοστολίου και Παλικής
• Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης
• Συντήρηση δικτύων ύδρευσης
• Καθαρισμός δεξαμενών ΜΕΛ Αργοστολίου, Σάμης και Παλικής
• Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης-αποχέτευσης, τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Σάμης και Παλικής
• Αντικατάσταση και αποκατάσταση φθαρμένων τσιμεντόδρομων και ασφαλτικών από εργασίες σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.
• Δειγματοληψίες και χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις νερού στο εργαστήριο της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Αργοστολίου για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
• Ενοποίηση δικτύων ύδρευσης Κοκκολάτων –Λακήθρας.
• Δίκτυο ύδρευσης Σπαρτιών.
• Δίκτυο ύδρευσης Καμιναράτων.
6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ- ΝΠΔΔ
Α. Για το έτος 2015 εκτελέστηκαν τα κάτωθι έργα :
1. Εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων του μόλου πρόσδεσης των κρουαζιερόπλοιων (Μπαστούνι) λιμάνι Αργοστολίου
2. Εργασίες συντήρησης – επισκευής και αποκατάσταση προβλημάτων ηλεκτροφωτισμού λιμένα Φισκάρδου .
3. Συντήρηση και επισκευή παγκακίων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αργοστολίου.
4. Επισκευή πλωτήρων Φισκάρδου
5. Συντήρηση και αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας Αργοστολίου (Γουλόστρωτο)»
6. Σύνταξη και κατάθεση φακέλου υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 των αυθαιρέτων λιμενικών εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φισκάρδου
7. Εργασίες καθαρισμού και ψεκασμού φοινίκων παραλίας Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης
8. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) χημικών τουαλετών για τον Λιμένα Πίσω Αετού Ιθάκης
9. Επισκευή παραλιακού τμήματος Βαθέως Ιθάκης
10. Προμήθεια και τοποθέτηση έξι φωτιστικών σωμάτων παραλιακού φωτισμού Βαθέως Ιθάκης σε αντικατάσταση υφισταμένων
11. Εργασίες επισκευής φωτισμού στον λιμένα Πίσω Αετό
12. Εργασίες καθαριότητας των λιμενικών χώρων σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
13. Εργασίες είσπραξης και απόδοσης λιμενικών τελών
14. Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιών Ιθάκη – Πόρος – Ληξούρι , προσθήκη και αντικατάσταση καλαθιών απορριμμάτων .
15. Επισκευή ηλεκτροφωτισμού λιμένα Πισαετού Ιθάκης και Βαθέως Ιθάκης.
16. Προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπών φυτών και περιποίηση παρτεριών λιμενικής ζώνης Αργοστολίου
17. Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Πόρου
18. Προμήθεια κρίκων και δεστρών για πρόσδεση σκαφών
19. Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης προβλήτας Αργοστολίου κατά την προσέγγιση κρουαζιεροπλοίων
20. Υπηρεσίες Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αργοστολίου, Σάμης, Βαθέως.

Β. Κατά το έτος 2015 έχουν ξεκινήσει έργα, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως εντός του 2015:
1. Αποκατάσταση βλαβών λιμένα Αργοστολίου από τους σεισμούς 2014.
2. Παραλαβή στερεών απορριμμάτων από την χερσαία ζώνη των λιμανιών, αρμοδιότητας μας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Πόρου, Φισκάρδου, Πεσσάδας.
Γ. Κατά το έτος 2015 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. και προχώρησαν προς αδειοδότηση μελέτες των κάτωθι έργων:
1. Αναμόρφωση παρ. ζώνης Φισκάρδου
2. Βαφή κολωνών στην παραλιακή ζώνη λιμένα Βαθέως Ιθάκης
3. Aντικατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων Βαθέως
4. Αποκατάσταση προβλητών Φισκάρδου
5. Αποκατάσταση προβλημάτων στην παραλιακή οδό Ληξουρίου της Δ.Ε. Παλικής του Δήμου Κεφαλλονιάς
6. Επισκευή οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση στη θέση Πεταλάτι Ιθάκης
7. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ& ΙΘΑΚΗΣ

Είναι γνωστό ότι τα κτίρια που στεγάζεται το Μουσείο Φυσικής ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης στα Δαυγάτα έχουν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς που έγιναν το 2014 και ότι κατά την διάρκεια του 2015 δεν κατέστη δυνατόν να επισκευαστούν.
Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου:
1. Προέβη με εξειδικευμένους συνεργάτες στην ετήσια συντήρηση του αρχειακού υλικού του Μουσείου. Αναλυτικά :
α) του Εντομολογικού αρχείου ( Insectarium )
β) του Βοτανικού αρχείου ( Herbarium) και
γ) του Αρχείου μανιταριών (Fungi)
Για τη συντήρηση των ανωτέρω αρχείων χρησιμοποιήθηκαν τα απαραίτητα υλικά .
2. Στα πλαίσια των συνεργασιών με επιστημονικούς φορείς το Μουσείο συνεργάστηκε με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την καταγραφή των μανιταριών της Κεφαλονιάς . Διέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τα διακόσια πενήντα αποξηραμένα δείγματα της συλλογής του για μελέτη και έρευνα καθώς και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του. Η συνεργασία αυτή με τους ανωτέρω επιστημονικούς φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει και κατά το επόμενο έτος λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας και μελέτης των πολυπληθών δειγμάτων .
Η συμβολή του Μουσείου στην έρευνα αυτή ως Νομικού Προσώπου του Δήμου Κεφαλονιάς θα μνημονευθεί κατάλληλα στην επιστημονική δημοσίευση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις για τη συμβολή του Μουσείου στην επιστημονική έρευνα για τα φυτά και τα έντομα της Κεφαλονιάς έχουν γίνει σε διάφορα επιστημονικά έντυπα.
Σημειώνουμε ότι τα μανιτάρια είναι ένα κατεξοχήν ευαίσθητο υλικό. Για τον λόγο αυτό η συλλογή του Αρχείου μας απέσπασε επαινετικά σχόλια για τον τρόπο που το Μουσείο α) τα συνέλεξε και τα φωτογράφισε κατά την ώρα της συλλογής β) τα συντήρησε και γ) τα αρχειοθέτησε .
3. Συνεχίζει την επιστημονική συνεργασία με το Εργαστήριο Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών για την έρευνα και καταγραφή ειδών της χλωρίδας Κεφαλονιάς και Ιθάκης .
4. Παράλληλα το Μουσείο έκανε πολλές παρεμβάσεις με αιτήματα στους αρμόδιους φορείς του Δήμου Κεφαλλονιάς για την επίλυση των προβλημάτων του όπως για :
α) τη γραμματειακή υποστήριξη β) τη μεταφορά εκθεσιακού υλικού του Μουσείου στο κτίριο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι και γ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλλονιάς για την προώθηση της μελέτης επισκευής του κτιριακού συγκροτήματος Θαλασσόμυλου .
Ελπίζουμε ότι με τη λειτουργία του νέου κτιρίου στον Θαλασσόμυλο το Μουσείο θα δραστηριοποιηθεί σε πολλαπλούς τομείς στα πλαίσια των στόχων του ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας .
8. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατά το έτος 2015 η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το χρηματικό Υπόλοιπο του Οικονομικού έτους 2014 και από πόρους που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών ΚΑΠ προέβη στη σωστή λειτουργία όλων των Σχολικών Μονάδων (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία ) με την απόδοση πιστώσεων στους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων ώστε να αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα κάθε σχολικής μονάδας .
Το ποσό που διατέθηκε στους λογαριασμούς των Διευθυντών ανέρχεται σε € 99.000,00 και αφορά την κατανομή των τριών δόσεων των ΚΑΠ ενώ η Δ. δόση χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση της Σχολείων.
Από πιστώσεις πάλι του Υπουργείου Εσωτερικών και από αδιάθετα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής διατέθηκε ποσό € 98.000,00 για την συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων ( ελαιοχρωματισμοί, επισκευές κεντρικής θέρμανσης κάθε σχολικής μονάδας , κλ.π. εργασίες που είχαν σχέση με την λειτουργία των Σχολείων )
Τέλος από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω ΙΝΕΔΙΒ διατέθηκε ποσό € 167.372,00 για την πληρωμή των καθαριστριών των Σχολικών μονάδων .
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής ανταποκρίθηκε θετικά σε όλα τα προβλήματα των Σχολικών μονάδων και προσπάθησε για την έγκαιρη και σωστή επίλυση τους.

Β.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατά το έτος 2015 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το χρηματικό Υπόλοιπο του Οικονομικού έτους 2014 και από πόρους που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών ΚΑΠ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αποζημίωση καθαριστριών) προέβη στη σωστή λειτουργία όλων των Σχολικών Μονάδων .
Το ποσό των εσόδων για το έτος 2015 ανήλθε σε € 404.219,95 (τετρακόσιες τέσσαρες χιλιάδες διακόσια δέκα εννιά και ενενήντα πέντε λεπτά )
Τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 311.454,31 (τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα και τριάντα ένα λεπτά ) τα οποία αφορούν συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, αμοιβή καθαριστριών , θέρμανση σχολικών μονάδων καθώς και την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Αργοστόλι 10 Mαρτίου 2017
Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ