skip to Main Content
ÊáíáíôÝñ ñß÷íåé íåñü óôçí öùôéÜ îÝóðáóå óôçí ðåñéï÷Þ Êå÷ñéÝò ôçò Êïñßíèïõ óå äáóéêÞ ðåñéï÷Þ , ÊõñéáêÞ 13 Éïõëßïõ 2008 .

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΡΩΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΑΣ video

ÁÑÃÏËÉÄÁ - ÓÅ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÅÊÔÁÊÔÏÕ ÁÍÁÃÊÇÓ Ï ÍÏÌÏÓ ÁÐÏ ÔÉÓ ÐÕÑÊÁÃÉÅÓ / ËÕÃÏÕÑÉÏ

https://www.facebook.com/chris.venetsanos/videos/10210474436646275/

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡΓΟ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top