skip to Main Content
Unnamed (Copy)

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Αγαπητοί φίλοι,Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ.  Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019.
Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από 8-31 Οκτωβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο μας.  
Φιλικά

Γεώργιος Πανταζάτος & Συνεργάτες
Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Δ/νση: Βύρωνος 9, Αργοστόλι – Κεφαλονιά
Τηλ. Γραφείου: +30 26710 25545
Κινητό: + 30 6944 451354
Website: http://www.enos-properties.com/
E-mail: info@enos-properties.com
Skype Id: pantazatos.georgeΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
                            Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑΕνίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Στόχοι της Δράσης
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη ρευστότητας προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις  της νόσου COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
 
Δικαιούχοι της Δράσης
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που :κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:ΑνώνυμηΕταιρία,Εταιρία ΠεριορισμένηςΕυθύνης,ΟμόρρυθμηΕταιρία,ΕτερόρρυθμηΕταιρία,Ι.Κ.Ε,Ατομική Επιχείρηση,Ν.Ε.Π.Α.,Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,ΣυνεταιρισμόςΔικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.Κοινωνία ΑστικούΔικαίουΕπισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:
1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Λόγω της απαίτησης έγκρισης των προτάσεων έως την 31/12/2020, που υπαγορεύεται από το προσωρινό πλαίσιο και προς αποφυγή καθυστερήσεων συνιστάται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στη Δράση να εκκινήσουν άμεσα την διαδικασία για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

Αντικείμενο της Δράσης
Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019.
Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα :τωνΑγορώνΕμπορευμάτων Χρήσηςτων Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσηςτου συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιώντου συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρησητου συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)Διάφορα ΛειτουργικάΈξοδα(δηλαδή, από τα πεδία 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του Ε3)
Η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης θα γίνει αναλογικά στους τομείς δραστηριότητας ως εξής:
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: 20%
TΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: EMΠΟΡΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 40%
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ: 40%
Κριτήρια αξιολόγησηςΕτήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο εργασιών έτους 2019Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/6/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.ΚαταβολήΔημόσιας Χρηματοδότησης
Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.
Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 
Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 στα ίδια πεδία ως ανωτέρω. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.
 
Υποβολή προτάσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από 8-31 Οκτωβρίου 2020.
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top